Insatser för invandrare utanför arbetsmarknaden

IHM Business School, Warfvinges väg 21 Stockholm


Datum: 18-20 april 2007

"Arbetsmarknadsförankringen bland personer med utländsk bakgrund är svagare jämfört med övriga svenskar. Dessutom riskerar invandrare i större utsträckning att bli långtidsarbetslösa och att hamna utanför även på andra områden i samhället. Vanliga hinder anges vara bristande språkkunskaper och kompetens anpassad för den svenska arbetsmarknaden.

Hur ska vi bli bättre på att ta tillvara de utrikesfödda på arbetsmarknaden? Hur väl vi lyckas med att ta tillvara på den kompetens som finns, kommer att vara avgörande för våra möjligheter att upprätthålla en omfattande välfärd. Detta då det väntas uppstå arbetskraftsbrist om några år. Det är därför väldigt viktigt med effektiva insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för de invandrare som idag står utanför arbetsmarknaden.

Under två spännande och inspirerande dagar får du ta del av insatser där man arbetat för att förbättra situationen och åstadkommit positiva förändringar för invandrare utanför arbetsmarknaden. Misssa inte tillfället att ta del av de erfarenheter, framgångsrika arbetssätt och metoder som lett till konkreta resultat.

Boka nu, vi har ett begränsat antal platser, så skynda att reservera platser till dig och dina kollegor!

Du har dessutom möjlighet att delta på en temadag om arbetsinriktad SFI, en metod som kombinerar fokus på den praktiska användningen av språket med yrkesträning och praktik för att underlätta ett snabbare inträde på arbetsmarknaden."

Citat från konferensprogrammet, hämtat på på www.conductive.se