PROGRESS

Ett nytt program för stöd till genomförandet av EU:s mål inom sysselsättning och socialpolitik har inrättats för perioden 2007-2013. PROGRESS, programmet för sysselsättning och social solidaritet, ersätter fyra tidigare program som avslutades 2006 och som omfattade åtgärder mot diskriminering, jämställdhet mellan kvinnor och män, sysselsättningsåtgärder och kampen mot social utslagning. Det nya programmet är uppdelat i fem avsnitt:

  • sysselsättning
  • social trygghet och integration
  • arbetsvillkor
  • antidiskriminering
  • mångfald och jämställdhet

För varje avsnitt har programmet en förteckning med särskilda operativa mål, som i korthet går ut på att komplettera, öka kunskapen om, övervaka och utvärdera utförandet av EU:s politik och lagstiftning på ovannämnda områden.Tanken är att programmet skall bidra till en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen i medlemsländerna och bidra till att nationell politik överrensstämmer med unionens mål och politik.

Kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika villkor ansvarar för fonden. Programmet är öppet för de 27 medlemsstaterna, EU:s kandidatländer och EFTA/EES-länderna. Programmet vänder sig till medlemsländer, lokala och regionala myndigheter, offentliga arbetsförmedlingar och nationella statistikkontor. Specialiserade organ, universitet och forskningsinstitut kan, liksom arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer, också delta. Följande typer av åtgärder kan finansieras genom programmet:

  • Analys
  • Ömsesidigt lärande, information och spridning
  • Etablering av nätverk samt erfarenhetsutbyte och lärande mellan aktörer från skilda samhällssektorer

Läs mer om Progress

Budgeten uppgår till 743,25 miljoner euro för hela programperioden 2007-2013. Kommissionen kommer att välja ut de projekt man vill finansiera genom anbudsinfordringar eller inbjudningar att lämna förslag (se högerspalten för aktuella utlysningar). Man kommer med några undantag att erbjuda en medfinansiering på högst 80%.