Grundläggande rättigheter och medborgarskap

Det särskilda programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” inrättades i april 2007 för perioden 2007–2013. Programmet är en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” och har som mål att:

a) Att främja de grundläggande rättigheterna såsom de erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och informera alla människor om deras rättigheter, inklusive de rättigheter som följer av medborgarskap i unionen, så att unionsmedborgarna uppmuntras att delta aktivt i unionens demokratiska liv.

b) Att vid behov granska respekten för särskilda grundläggande rättigheter i Europeiska unionen och dess medlemsstater i samband med genomförandet av gemenskapslagstiftningen samt att i samband härmed inhämta synpunkter om särskilda frågor som rör grundläggande rättigheter.

c) Att stödja icke-statliga organisationer och andra organ som tillhör det civila samhället för att stärka deras förmåga att delta aktivt i arbetet med att främja de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin.

d) Att skapa relevanta strukturer för att främja en interreligiös och mångkulturell dialog på Europeiska unionens nivå.


Målen ska uppfyllas genom att stödja följande typer av åtgärder:


a) Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen

b) Särskilda gränsöverskridande projekt av gemenskapsintresse som lagts fram av en myndighet eller annat organ i en medlemsstat, en internationell eller icke-statlig organisation, i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen

c) Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse

d) Bidrag till driftskostnaden för att samfinansiera utgifter som hänför sig till det permanenta arbetsprogrammet för de europeiska författningsdomstolarnas konferens och sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen


Målgrupper

Programmet riktar sig till EU-medborgare, medborgare i anslutande länder, kandidatländer, och länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen eller tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta inom EU samt organisationer i det civila samhället och andra grupper vars verksamhet främjar målen för programmet.Vem kan söka stöd via programmet?

Programmet är öppet för bland annat institutioner och offentliga och privata organisationer, universitet, forskningsinstitut, icke-statliga organisationer, nationella, regionala och lokala myndigheter, internationella organisationer och andra icke vinstdrivande organisationer som är etablerade i Europeiska unionen eller i ett av de deltagande länderna.

Det finns ingen myndighet i Sverige som ansvarar för information om programmet. Intresserade kan vända sig direkt till Europeiska kommissionen i Bryssel. För utlysning av stöd via programmet se Europeiska unionens officiella tidning eller EU-kommissionens hemsida för programmet.