Programmet för livslångt lärande


Programmet för ett livslångt lärande (2007-2013) är ett övergripande handlingsprogram som samlar alla EU:s program för utbildning och livslångt lärande.

Det allmänna målet är att ett livslångt lärande ska bidra till gemenskapens utveckling mot ett avancerat kunskapsbaserat samhälle med hållbar ekonomisk utveckling, fler och bättre arbetstillfällen och bättre social sammanhållning.

Programmet syftar till att främja utbyte, samarbete och rörlighet mellan utbildningssystemen i gemenskapen. Programmet ska också stödja jämställdhet mellan män och kvinnor och medvetenheten om kulturell och språklig mångfald samt den kulturella mångfalden som ett sätt att bekämpa rasism, fördomar och främlingsfientlighet.

Handlingsprogrammet består av fyra sektorsspecifika delprogram: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig. Därtill kommer Jean Monnetprogrammet och det övergripande programmet.

Den preliminära budgeten för programmets hela löptid är fastställd till 6,970 miljarder euro.