Equal

Equal är ett utvecklingsprogram inom Europeiska Socialfonden. Programmet har under åren 2001-2007 gett stöd till projektverksamheter som utvecklar nya metoder och vägar för att motverka diskriminering i arbetslivet och utestängning från arbetsmarknaden. Projektverksamheterna kallas utvecklingspartnerskap och bygger på samverkan mellan ett antal aktörer på det nationella planet. Alla utvecklingspartnerskap har dessutom även ett transnationellt samarbete med aktörer i andra medlemsstater.

Equal-programmet har haft ett antal prioriterade teman, däribland ett som specifikt berör asylsökande. Inom ramen för programmet har ett antal nationella temagrupper bildats (NTG), som fungerar som paraplygrupper för utvecklingspartnerskapen. Motsvarande temagrupper finns också på EU-nivå (ETG).

De övergripande målen för Equal-programmet vad gäller asylsökande är att:

- underlätta asylsökandes integration i samhälle och arbetsliv

- utveckla insatser för att underlätta ett eventuellt återvändande

- utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter under väntetiden

Här återfinns dokument och artiklar som berör Equal, NTG-asyl & integration samt ETG-asyl.

Ansvarig myndighet i Sverige: Svenska ESF-rådet

Notiser Equal

2008-10-13

Internationella hälsokommunikatörer också i Stockholm?

Det inom ramen för tema asyl i EU-programmet Equal genomförda projektet Internationella hälskokommunikatörer får spridning på allt fler orter i Sverige. Hälsokommunikatörer finns sedan några tillbaka som reguljär verksamhet i bl a Malmö, och nu föreslår oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz att systemet också skall införas i Stockholms läns landsting.
 
Hälsokommunikatörerna, som är språk- och kulturkompetenta anställda inom landsting och kommun med sjukvårdsbakgrund,  fungerar som en brygga mellan nyanlända invandrare/flyktingar/asylsökande och den svenska sjukvården. De arbetar bl a med information och förebyggande hälsovård och underlättar också mötet mellan de nyanlända och vårdpersonalen. Vinsterna för både sjukvård och patienter har visat vara stora och i ett uppföljande projekt inom Europeiska flyktingfonden utreder man närmare de samhällsekonomiska vinsterna av verksamheten.
 
Läs om förslaget från socialdemokrkaterna i Stockholms läns landsting 
 
Läs artikel i DN om Internationella hälsokommunikatörer 
 
Läs mer om projektet Internationella hälsokommunikatörer på temaasyl.se här, här och här
 
Läs mer om en aktuell konferens om Internationella hälsokommunikatörer

2008-09-05

Nationella temagrupper i Equal - strategisk resurs eller fortsatta projekt?

De nationella temagrupperna i Equal är en av de centrala komponenterna i det experimentella och nyskapande EU-programmet. Temagruppernas syfte är att utifrån projektresultat och erfarenheter i de s k Utvecklingspartnerskapen påverka system och policies inom respektive politik/temaområde. De nationella temagrupperna var också kopplade till motsvarande arbete på EU-nivå genom de Europeiska temagrupperna. I Sverige verkade åtta temagrupperna inom följande teman: Företagens samhällsansvar, Nya vägar till arbetsmarknaden, Lärande, Jämställdhet, Partnerskap, Fritt fram! (målgrupp HBT-grupperna), Socialt företagande och Asyl och integration.

Svenska ESF-rådet har nu låtit undersöka temagruppernas verksamhet och resultat genom en enkät till ansvariga projektledare/koordinatörer. Resultatet redovisas i en studie, Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?, där det bl a framgår att merparten av temagrupperna inte arbetat utifrån de av EU-kommissionen och ESF-rådet givna riktlinjerna. I flera fall har dock grupperna ändå åstadkommit intressanta resultat och i viss grad kunnat påverka system och policies – om än ej utifrån en validering av produkter framtagna av deltagande Utvecklingspartnerskap.

Läs rapporten Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?

Läs mer om de Nationella temagrupperna i Equal 

Läs mer om de Europeiska temagrupperna i Equal

Läs mer om den Europeiska temagruppen asyl 

2008-06-12

Transnationellt samarbete inom tema asyl i Europeiska socialfonden

I den nya programperiod som inleddes 2007-08 i den Europeiska socialfonden skall ett transnationellt samarbete med erfarenhetsspridning och systempåverkan genomföras på ett liknande sätt som i Equal-programmet.  Inom ramen för Equal-programmet fanns s k Europeiska temagrupper (ETG), därav en inom tema asyl med Sverige som ordförande.

Inför uppstarten av det nya programmet anordnade Tyskland en konferens i maj 2008 med deltagande från merparten av medlemsstaterna. Sverige inbjöds att leda en workshop inför det planerade tematiska arbetet inom asyl- och flyktingområdet. Dokumentation från konferensen finns nu tillgänglig och information om det fortsatta europeiska temaarbetet kommer fortlöpande att redovisas på www.transnationality.eu.

Läs rapport från konferensen i Hamburg

Läs EU-kommissionens utlysning om transnationellt arbete till medlemsstaternas ESF-administrationer (ansökningsperiod september och november 2008)

2007-11-26

Nytt nummer av NTG-arbetsmarknads nyhetsbrev

NTG - Nya vägar till arbetsmarknaden är en nationell temagrupp under Equal som arbetar för att minimera tiden då arbetssökande är utan arbete. I det senaste numret av temagruppens nyhetsbrev kan man läsa om bl a följande:

* Intervju med Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro
Universitet
* Lanseringen av två aktuella böcker om samverkan och rehabilitering
* Inspirationsdagen i Örebro den 10 december

 Ladda ned nyhetsbrevet 

Läs mer om NTG-arbetsmarknad och övriga nationella temagrupper under Equal

2007-09-19

Olika syn på integration av asylsökande

Det transnationella partnerskapet AVE har genomfört en både ambitiös och intresseväckande studie av synen på social och yrkesmässig integration av asylsökande. En rad aktörer på området har intervjuats, bl a företrädare för EU-kommissionen, frivilligorganisationer och projektanordnare. Den mycket positiva syn på integrationsfrågorna som oftast finns bland aktörer inom Equal-programmet, återfinns mera sällan hos beslutsfattare och politiker, enligt rapporten. En genomgång av asylmottagandet i de medlemsstater som deltar i det transnationella partnerskapet visar också på de fortfarande stora skillander som finns vad gäller t ex boende, arbete och utbildningsmöjligheter för asylsökande. Från Sverige medverkade Utvecklingspartnerskapet AROS asyl. 
 
Läs rapporten  
 
Läs mer om det transnationella partnerskapet AVE   
 
Läs mer om Utvecklingspartnerskapet AROS asyl 

2007-07-13

Equals nyhetsbrev nr 5/07 lanserat

Sedan februari 2006 finns möjlighet att prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om Equal. Nyhetsbrevet, Equal in Europe, redovisar de senaste nyheterna inom programmet och täcker in alla medlemsstaterna. Nyhetsbrevet för juli (nr 5/07) är nu lanserat!

Bland nyheter som berör aktiviteter inom Equal-programmet kan man läsa bl a om det europeiska policyforumet i Malmö i maj 2007 om asylmottagande, arrangerat av bland andra Svenska ESF-rådet och NTG-asyl & integration.

Länk till nyhetsbrevet där även tidigare utgivna nyhetsbrev kan läsas. Man kan också anmäla sig för prenumeration.

2007-02-23

Nyhetsbrev om Equal från EU-kommissionen

Transnationalitet viktig komponent också i de nya programmen

EU-kommissionens nyhetsbrev om Equal innehåller bl a senaste nytt om hur det transnationella arbetet skall bedrivas under den nya programperioden 2007 - 2013.

Länk till Equal Newsletter No 4, February 2007

För att anmäla prenumereration på nyhetsbrevet, klicka här.

2007-01-06

Europeiskt Policy Forum i Malmö 2007: Minimum standards and beyond - the contribution of Equal to a dignified standard of living for asylum seekers in Europe

Sverige kommer att tillsammans med Tyskland, Italien, Portugal, Finland, Grekland och Polen anordna en europeisk konferens, ett s k Policy Forum, inom Equal-programmets tema asyl under våren 2007. Konferensen kommer att bland annat att behandla hur medlemsstaterna genomfört EU-direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande och på vilket sätt Equal-programmet kunnat bidra till en förbättring av de asylsökandes levnadsvillkor i Europa. Samtliga Utvecklingspartnerskap inom Equals tema asyl kommer att inbjudas till konferensen och ges därmed möjlighet att för en bred allmänhet presentera sina erfarenheter, resultat och produkter. Tidpunkt för konferensen är den 22 - 24 maj 2007, plats Malmö.
 
Läs utkast till konferensprogram 
Läs kortinformation om konferensens tema 

2006-12-28

2006 års rapportering från Svenska ESF-rådet till regeringen

Svenska ESF-rådet skall årligen rapportera till regeringen om de resultat och rekommendationer som framkommit i projektverksamheten inom Växtkraft Mål
3 och Equal. Den 15 december översändes rapporten för 2006. Fokus i årets rapportering har särskilt legat på att rapportera resultat av genomförda projekt/utvecklingspartnerskap.

Länk till projektkatalog med ett urval av projektexempel samt en sammanställning av resultat och erfarenheter från verksamheten

2006-11-23

Ny Equal-databas möjliggör förbättrad spridning av material

För närvarande pågår utveckling av en ny Equal-databas där det är möjligt att söka rapporter och annat material som utgivits av utvecklingspartnerskapen och de transnationella partnerskapen inom Europa, inom ramen för Equal-programmet.  Nytt material läggs in regelbundet.

Till Equal product database

2006-09-22

Yrkesutbildning till hälsokommunikatör

I december 2006 startar en ettårig kvalificerad yrkesutbildning till hälsokommunikatör på heltid/distans i Uppsala, 40 v.

Ladda ner broschyr med utförligare information om projektet och utbildningen  

Ladda ner ansökningsblankett 

2006-09-14

Arbete och sysselsättning till asylsökande – goda exempel och rekommendationer från Equal-seminarium i Grekland

Den Europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl) inom Equal-programmet har tidigare anordnat en serie seminarier – s k practise events - i syfte att utbyta erfarenheter och identifiera goda exempel inom områdena information/vägledning, (yrkes-)utbildning och kompetensutveckling. I juni 2006 anordnades ytterligare ett seminarium, denna gång med rubriken Asylsökande till arbete och sysselsättning, på initiativ av det grekiska programkontoret för Equal.

Läs mer

2006-05-30

Uppsats om internationella hälsokommunikatörer och asylsökandes möte med den svenska sjukvården utgiven vid Malmö högskola maj 2006

Asylsökandes möte med den svenska sjukvården

Sammanfattning:
"Formare, L & Hesselbom, A (2006). Asylsökande upplevelser av den svenska sjukvården, en kvalitativ empirisk intervjustudie med Internationella hälsokommunikatörer inom den svenska sjukvården. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2006.

Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer i mötet mellan asylsökande personer och svensk sjukvårdspersonal. Materialet samlades in genom sex djupintervjuer med Internationella hälsokommunikatörer, anställda inom Region Skåne. Hälsokommunikatörerna har invandrarbakgrund och egen erfarenhet i asylsökningsprocessen. Metoden som använts är en analytisk induktion. Materialet bearbetades med en latent innehållsanalys. Författarnas tolkning av resultatet lägger en tyngdpunkt på kommunikation, kulturella skillnader, omvårdnad, ohälsa och ohälsan under väntan.

Författarnas slutsats är att de asylsökande utsätts för en onödigt lång paus i livet, under processen att få besked. I mötet med den svenska sjukvården känner de inte sig väl omhändertagna. Sjuksköterskan har en stor uppgift att öka kommunikativa medel för att komma närmre i mötet, för att kunna ge bättre omvårdnad."

Ladda ner uppsatsen 

2006-05-02

Konferens om hälsokommunikation anordnad av Re-komp 20 april 2006:

Kan vi förbättra folkhälsan bland utrikes födda?
Presentation av hälsokommunikation inom folkhälsa, vård och omsorg
(Hälsokommunikatörer Spridnings och påverkansprojekt 2006-2007)

"Farhad Ali Khan, socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, presenterar skillnader i folkhälsan bland utrikes respektive inrikes födda personer.

Brita Törnell, Folkhälsoinstitutet och Integrationsverket, medlem av beredningsgruppen för Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige talar om hälsans betydelse för integrationen (to be confirmed)

Bodil Sandstedt, folkhälsostrateg, Ingemar Götestrand, bitr. förvaltningschef, primärvården sydvästra sjukvårdsdistr. Region Skåne, Gunnar Dahlbäck, verksamhetschef för familjeläkarmottagningen för asylsökande och nya invandrare, Katja Juliusson, projektledare, Sabile Zenulahu och Huda Aaed Mahdi, hälsokommunikatörer, presenterar hälsokommunikatörernas arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i Sydvästra sjukvårdsdistriktet i Region Skåne.

Gunilla Håkansson, rektor för sfi och Alisher Sarajuddin, hälsokommunikatör, presenterar hälsokommunikatörernas arbete inom sfi- och introduktionsverksamhet i Malmö.

Lena Borgudd-Nilsson, rektor inom vuxenutbildningen i Uppsala och ansvarig för KY, presenterar en kvalificerad yrkesutbildning för blivande hälsokommunikatörer

Reflektion Deltagarna ges tillfälle att tillsammans reflektera kring hälsokommunikatörernas uppgifter och effekter inom hälso-, sjukvårds- och omsorgsarbetet liksom inom folkhälsoarbetet."

Ladda ner program 

2006-04-05

Nyhetsbrev från Equal

Sedan februari 2006 finns möjlighet att prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om Equal. Nyhetsbrevet, Equal in Europe, redovisar de senaste nyheterna inom programmet och täcker in alla medlemsstaterna. Nyhetsbrevet för april (nr 1/06) är nu lanserat!

Läs nyhetsbreven och anmäl prenumeration via länk på Equals hemsida

2005-10-15

Building relations with employers to get asylum seekers into job

Bakgrundsdokumentet Building relations with employers to get asylum seekers into jobs sammanställdes under hösten 2005 av temagruppen och redovisar projektinsatser och -erfarenheter, bl a vad gäller skapandet av nätverk, som syftar till att få arbetsgivare intresserade av att anställda asylsökande.

Ladda ner bakgrundsdokument Building relations with employers to get asylum seekers into jobs  

2005-10-10

Nyhetsbrev från ETG

Den europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl) publicerade i oktober 2005 sitt första nyhetsbrev. Brevet redovisar genomförda aktiviteter, bland vilka märks The European Conference on the Integration of Asylum Seekers i april 2004 i Dublin samt konferensen EQUAL - Free Movement of Good Ideas i Warszawa i februari där ETG ansvarade för ett seminarium.

Vidare uppmärksammas ett antal sk "success stories" där utvecklingspartnerskapen redovisar sin verksamhet. Flera goda exempel kommer att redovisas i slutet av 2005, i samband med avslutandet av Equals första omgång. Framöver planerar ETG att göra en analys av de 64 utvecklingspartnerskapen i omgång 2 - teman, fokus och aktiviteter kommer att jämföras med första omgångens utveklingspartnerskap. Hösten 2006 planeras, på initiativ av Sverige, en konferens om hur direktivet om mottagande av asylsökande har införlivats i medlemsstaterna.

Ladda ner nyhetsbrevet 

2005-03-08

Nationella temagrupper i Portugal - ett gott exempel

Det nationella tematiska arbetet påbörjades i Portugal under våren 2003. Sju Nationella temagrupper har etablerats, varav två transversala, Partnerskap och Landsbygdsutveckling. De övriga fem är: Yrkesutbildning och sysselsättning för utsatta grupper, Social och yrkesmässig integration av flyktingar, invandrare och etniska minoriteter, Entreprenörskap och lokal utveckling, Arbetsplatsförnyelse och kompetensutveckling samt Förening av arbets- och familjeliv.

Temagruppernas arbetssätt, och i synnerhet processen för valideringen av projektresultat/produkter, är genomtänkt och systematisk och säkerställer både produktkvalitet och ett effektivt spridning/påverkansarbete.

Ladda ner Equal Product Validation Portugal 

Läs mer om Portugals mycket genomtänkta och välfungerande strategi för spridning/påverkan på Equals hemsida

2004-12-20

Building successful Development Partnerships for Asylum Seekers - an Introduction for New Member States

Handboken Building successful Development Partnerships for Asylum Seekers - an Introduction for New Member States syftar till att ge en introduktion till Equals asyltema och tar bl a upp goda erfarenheter samt framgångsrika strategier för kommunikation och informationsspridning. I handboken ingår även vägledning i hur man etablerar ett utvecklingspartnerskap inom ramen för Equals asyltema, både på nationell och transnationell nivå. Idén till att producera handboken föddes i samband med att ETG-asyl  den 2 april 2004 anordnade en s  k Learning day för de nya medlemsstaterna om integration av asylsökande. De nya medlemsstaterna gavs tillfälle att diskutera Equal med aktörer som medverkat vid första omgången. Handboken ger också god inblick i konsten att arbeta med utvecklingspartnerskap i gamla medlemsstater.

Ladda ner handboken 

2004-06-24

Konferensrapport från "The challenges of integration"

Den europeiska temagruppen asyl anordnade i april 2004 den första europeiska konferensen och utställningen om yrkesmäsig och social integration av asylsökande under rubriken "The challenges of integration".

Drygt 200 deltagare från både de nya och gamla medlemsstaterna hade samlats i Dublin för att ta del av projekterfarenheter och goda exempel från en rad Utvecklingspartnerskap inom Equal.  Föredrag och diskussioner om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) - dess genomförande, framsteg och tillkortakommanden - och Equals roll som utvecklingsprogram i förhållande till CEAS, hade också en framträdande roll under konferensen.

Ladda ner konferensrapporten 

2004-05-13

Asylum Seekers in the EU: The Challenges of Integration

Bakgrundspappret Asylum Seekers in the EU: The Challenges of Integration producerades inför Dublin-konferensen och ger en god bild av ETG:s arbete, av utvecklingspartnerskapen och de transnationella partnerskapen inom Equal Tema asyl samt av det gemensamma europeiska asylsystemet och Europeiska flyktingfonden.

Ladda ner Asylum Seekers in the EU: The Challenges of Integration - maj 2004