ETG-asyl - en europeisk temagrupp

Inom ramen för Equal-programmet har temagrupper på EU-nivå verkat sedan 2002. Sverige har, tillsammans med Nederländerna, varit ordförande i den europeiska temagruppen på asylområdet, ETG-asyl (Asylum Seekers European Thematic Group). Gruppen har arbetat med erfarenhetsspridning och systempåverkan på EU-nivå. En rad konferenser och seminarier har anordnats under programperioden. Sommaren 2006 avslutades gruppens formella mandat och Sverige avsåg att, på uppmaning av kommissionen, fortsätta verksamheten inom ramen för ett s k Community of Practice.

Temagruppens arbete fortgick också i samråd med kommissionen under 2007 och Sverige anordnade i maj 2007 -  i samarbete med Tyskland, Italien, Portugal, Finland, Grekland och Polen - en avslutande europeisk konferens inom tema asyl, Minimum standards and beyond - the contribution of Equal to a dignified standard of living for asylum seekers in Europe. 

Notiser ETG-asyl

2008-06-12

Transnationellt samarbete inom tema asyl i Europeiska socialfonden

I den nya programperiod som inleddes 2007-08 i den Europeiska socialfonden skall ett transnationellt samarbete med erfarenhetsspridning och systempåverkan genomföras på ett liknande sätt som i Equal-programmet.  Inom ramen för Equal-programmet fanns s k Europeiska temagrupper (ETG), därav en inom tema asyl med Sverige som ordförande.

Inför uppstarten av det nya programmet anordnade Tyskland en konferens i maj 2008 med deltagande från merparten av medlemsstaterna. Sverige inbjöds att leda en workshop inför det planerade tematiska arbetet inom asyl- och flyktingområdet. Dokumentation från konferensen finns nu tillgänglig och information om det fortsatta europeiska temaarbetet kommer fortlöpande att redovisas på www.transnationality.eu.

Läs rapport från konferensen i Hamburg

Läs EU-kommissionens utlysning om transnationellt arbete till medlemsstaternas ESF-administrationer (ansökningsperiod september och november 2008)

2006-09-14

Arbete och sysselsättning till asylsökande – goda exempel och rekommendationer från Equal-seminarium i Grekland

Den Europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl) inom Equal-programmet har tidigare anordnat en serie seminarier – s k practise events - i syfte att utbyta erfarenheter och identifiera goda exempel inom områdena information/vägledning, (yrkes-)utbildning och kompetensutveckling. I juni 2006 anordnades ytterligare ett seminarium, denna gång med rubriken Asylsökande till arbete och sysselsättning, på initiativ av det grekiska programkontoret för Equal.

Läs mer

2005-10-15

Building relations with employers to get asylum seekers into job

Bakgrundsdokumentet Building relations with employers to get asylum seekers into jobs sammanställdes under hösten 2005 av temagruppen och redovisar projektinsatser och -erfarenheter, bl a vad gäller skapandet av nätverk, som syftar till att få arbetsgivare intresserade av att anställda asylsökande.

Ladda ner bakgrundsdokument Building relations with employers to get asylum seekers into jobs  

2004-12-20

Building successful Development Partnerships for Asylum Seekers - an Introduction for New Member States

Handboken Building successful Development Partnerships for Asylum Seekers - an Introduction for New Member States syftar till att ge en introduktion till Equals asyltema och tar bl a upp goda erfarenheter samt framgångsrika strategier för kommunikation och informationsspridning. I handboken ingår även vägledning i hur man etablerar ett utvecklingspartnerskap inom ramen för Equals asyltema, både på nationell och transnationell nivå. Idén till att producera handboken föddes i samband med att ETG-asyl  den 2 april 2004 anordnade en s  k Learning day för de nya medlemsstaterna om integration av asylsökande. De nya medlemsstaterna gavs tillfälle att diskutera Equal med aktörer som medverkat vid första omgången. Handboken ger också god inblick i konsten att arbeta med utvecklingspartnerskap i gamla medlemsstater.

Ladda ner handboken 

2004-06-24

Konferensrapport från "The challenges of integration"

Den europeiska temagruppen asyl anordnade i april 2004 den första europeiska konferensen och utställningen om yrkesmäsig och social integration av asylsökande under rubriken "The challenges of integration".

Drygt 200 deltagare från både de nya och gamla medlemsstaterna hade samlats i Dublin för att ta del av projekterfarenheter och goda exempel från en rad Utvecklingspartnerskap inom Equal.  Föredrag och diskussioner om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) - dess genomförande, framsteg och tillkortakommanden - och Equals roll som utvecklingsprogram i förhållande till CEAS, hade också en framträdande roll under konferensen.

Ladda ner konferensrapporten 

2004-05-13

Asylum Seekers in the EU: The Challenges of Integration

Bakgrundspappret Asylum Seekers in the EU: The Challenges of Integration producerades inför Dublin-konferensen och ger en god bild av ETG:s arbete, av utvecklingspartnerskapen och de transnationella partnerskapen inom Equal Tema asyl samt av det gemensamma europeiska asylsystemet och Europeiska flyktingfonden.

Ladda ner Asylum Seekers in the EU: The Challenges of Integration - maj 2004    

 

Visa alla notiser »