Övriga EU-program

I menyn till vänster presenteras några övriga EU-program inom områden som anknyter till NTG-asyl & integrations verksamhet. Nedan listas notiser som berör övriga program.

2009-04-02

Nya utlysningar i Marie Curie-programmet

Delprogrammet "People" inom Marie Curie skall stärka enskilda forskare i deras karriärutveckling genom breddad excellent forskning inom både industri och akademi. De skall också stimulera ett stärkt och långsiktigt internationellt samarbete mellan EU och tredjeland. Marie Curie-insatserna förutsätter en mobilitet mellan länder, men forskares rörlighet är inte enbart nyckeln till forskares karriärutveckling utan också avgörande för att kunskap sprids mellan länder och sektorer.


Läs mer på Vinnovas hemsida

Läs mer på Cordis och ladda ner material om programmet

2007-06-21

Utlysning inom hälsa i sjunde ramprogrammet

Den 19 juni påbörjades utlysningen inom det tematiska området hälsa i sjunde ramprogrammet. Sista ansökningsdag är 18 september 2007. Läs mer på Europaprogrammens webbplats och på EU-kommissionens webbplats CORDIS.

2007-05-09

12 nya integrationsprojekt utvalda

Kommissionen har efter utlysningen hösten 2006 valt ut 12 projekt för integration av tredjelandsmedborgare inom INTI-programmet. I ett pressmeddelande ger kommissionen exempel på projekt som kommer att erhålla finansiering. Bland annat nämns ett projekt som ska arbeta med interkulturell dialog, ett som ska undersöka effekterna och betydelsen av integrationstest för medborgarskap och ett som ska ta tillvara på framgångsrika integrationsmetoder från städer runt om i Europa. Den totala projektsumman tillgänglig är omkring 4 miljoner euro.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

2006-12-29

ERLAI:s erfarenheter sprids vidare genom nystartade INTI-finansierade projektet ERLAIM

I juli 2005 föreslog nätverket ERLAI:s koordinator, den italienska regionen Emilia-Romagna att inom ramen för EU-programmet INTI:s budget inrätta projektet ERLAIM som en fortsättning på ERLAI. ERLAIM kommer att påbörjas under första delen av 2007 och pågå i 18 månader. Med utgångspunkt från ERLAI:s erfarenheter skall projektet främja ett vidare transnationellt partnerskap, skapa en plattform för dialog om integration mellan europeiska institutioner och myndigheter samt representanter från civilsamhället och målgruppen. En ny hemsida och flerspråkiga nyhetsbrev kommer att ges ut från våren 2007. Projektet välkomnar synpunkter om hur initativet kan försträkas och utökas.

Läs mer och ladda ner projektsammanfattning på Emilia-Romagnas hemsida

2006-12-22

Sjunde ramprogrammet startar 22 december

EU-kommissionen har angett ett officiellt startdatum för forskningsprogrammet sjunde ramprogrammet. De första 42 utlysningarna öppnar den 22 december.

Läs mer på Europaprogrammens hemsida

2006-12-20

European Asylum Curriculum

European Asylum Curriculum (EAC) inom ramen för ARGO är ett samarbete mellan svenska, nederländska, tjeckiska och spanska migrationsmyndigheter och Odysseus Academic Network i syfte att utveckla ett gemensamt europeiskt utbildningsprogram för asyl- och migrationshandläggare inom EU. Programmet riktar sig till personal på migrationsmyndigheter och baseras på EU-lagstiftning och existerande utbildningsutbud i medlemsstaterna i kombination med nya didaktiska metoder. EAC drivs med stöd av GDISC, General Directors' Immigration Services Conference.

Hämta dokumentet European Asylum Curriculum, fastställt sedan december 2006 


 

2006-11-16

Europeiska återvändandefonden godkänd

EU-parlamentets kommitté The Civil Liberties Committee röstade den 6 november igenom den tidigare föreslagna europeiska återvändandefonden European Return Fund som syftar till att ekonomiskt stödja och förbättra hanterandet av återvändande för illegala tredjelandsmedborgare som befinner sig i medlemsstaterna. Förslaget baseras på en kompromiss med kommissionen och rådet och vinner laga kraft från januari 2008. Den europeiska återvändandefonden är en del av kommissionens strategi om "solidarity and management of migration flows" som lanserades förra året för att bl a främja samarbete kring unionens externa gränser. Återvändandefonden är en del av ett paket med totalt fyra fonder. Övriga tre fonder som också godkändes berör bland annat integrations- och flykting/asylfrågor. Återvändandefondens totala budget är 676 miljoner euro för perioden 2008-2013, varav varje medlemsstat årligen tilldelas en grundbudget på 300 000 euro; resterande medel fördelas utifrån antalet personer med avvisningsbelsut i respektive medlemsstat.

2006-04-10

EU-kommissionen finansierar 15 nya projekt under INTI:s (Integration of third country nationals) budget för 2005

Den 31 mars 2006 beslutade EU-kommissionen att 15 projekt med en totalbudget på 4,3 miljoner euro kommer att finansieras inom ramen för INTI:s budget för 2005. Av projekten är fem från Italien, fyra från Tyskland och ett vardera från Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Spanien och Cypern. I år (2006) sker den sista utlysningen inom programmet, från 2007 och fram till 2013 kommer INTI att införlivas i ramprogrammet Solidarity and management of migratory flows där även Europeiska flyktingfonden m fl EU-program kommer att ingå.

 Läs mer på Kommissionens hemsida

2006-03-23

Irregular Migration and Asylum and Information and Data Exchange in Europe (ARGO project IMA- IDEE)

Inom ramen för ARGO:s budget för 2003 inleddes ett samarbete mellan svenska Migrationsverket, tjeckiska inrikesministeriet, nederländska Immigration and Naturalisation Service Information och det nederländska justitiedepartementet. Våren 2005 inrättades en hemsida med uppdaterad statistik om asyl och irreguljär migration. Projektets syfte är att stärka samarbetet vad gäller insamlande och utbyte av statistik relaterad till migration och asyl, producera jämförelser och analyser samt förbättra den statistiska kunskapsbasen inom området.

Till hemsidan (lösenordsskyddad)

2005-09-20

Obligatorisk integration eller frivillig?

Det ettåriga projektet Integration agreements and voluntary measures, finansierat av INTI, har under sommaren 2005 lagt fram sin slutrapport. Projektet har syftat till att jämföra integrationsprogram i Österike, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz och fokuserar på skillnaden mellan integrationsprogram av obligatorisk natur och det stora utbudet av frivillga integrationsåtgärder som uppmuntrar empowerment och självständighet.

Läs mer på organisationen ICMPD:s hemsida

Ladda ner rapporten