INTI

INTI (Integration of Third-Country Nationals) är EU-kommissionens program för integration av invandrare/tredjelandsmedborgare 2003-2007. Programmet har gett stöd till nätverk för informationsutbyte, åtgärder som förbättrar dialogen med civilsamhället, analyser som ökar kunskapen om integrationsproblematik samt till innovativa projekt som förbättrar integrationen av invandrare. INTI har särskilt uppmuntrat samarbete mellan medlemsstaterna och upprättande av transnationella partnerskap och nätverk. Organisationer, myndigheter och internationella organisationer som arbetar med integrationsfrågor i EU:s medlemsstater har kunnat söka medel ur programmet.

De sista projekten inom INTI beviljades medel i maj 2007. Sedan 2008 har programmet ersatts med den Europeiska integrationsfonden.

Notiser INTI

2007-05-09

12 nya integrationsprojekt utvalda

Kommissionen har efter utlysningen hösten 2006 valt ut 12 projekt för integration av tredjelandsmedborgare inom INTI-programmet. I ett pressmeddelande ger kommissionen exempel på projekt som kommer att erhålla finansiering. Bland annat nämns ett projekt som ska arbeta med interkulturell dialog, ett som ska undersöka effekterna och betydelsen av integrationstest för medborgarskap och ett som ska ta tillvara på framgångsrika integrationsmetoder från städer runt om i Europa. Den totala projektsumman tillgänglig är omkring 4 miljoner euro.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

2006-12-29

ERLAI:s erfarenheter sprids vidare genom nystartade INTI-finansierade projektet ERLAIM

I juli 2005 föreslog nätverket ERLAI:s koordinator, den italienska regionen Emilia-Romagna att inom ramen för EU-programmet INTI:s budget inrätta projektet ERLAIM som en fortsättning på ERLAI. ERLAIM kommer att påbörjas under första delen av 2007 och pågå i 18 månader. Med utgångspunkt från ERLAI:s erfarenheter skall projektet främja ett vidare transnationellt partnerskap, skapa en plattform för dialog om integration mellan europeiska institutioner och myndigheter samt representanter från civilsamhället och målgruppen. En ny hemsida och flerspråkiga nyhetsbrev kommer att ges ut från våren 2007. Projektet välkomnar synpunkter om hur initativet kan försträkas och utökas.

Läs mer och ladda ner projektsammanfattning på Emilia-Romagnas hemsida

2006-04-10

EU-kommissionen finansierar 15 nya projekt under INTI:s (Integration of third country nationals) budget för 2005

Den 31 mars 2006 beslutade EU-kommissionen att 15 projekt med en totalbudget på 4,3 miljoner euro kommer att finansieras inom ramen för INTI:s budget för 2005. Av projekten är fem från Italien, fyra från Tyskland och ett vardera från Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Spanien och Cypern. I år (2006) sker den sista utlysningen inom programmet, från 2007 och fram till 2013 kommer INTI att införlivas i ramprogrammet Solidarity and management of migratory flows där även Europeiska flyktingfonden m fl EU-program kommer att ingå.

 Läs mer på Kommissionens hemsida

2005-09-20

Obligatorisk integration eller frivillig?

Det ettåriga projektet Integration agreements and voluntary measures, finansierat av INTI, har under sommaren 2005 lagt fram sin slutrapport. Projektet har syftat till att jämföra integrationsprogram i Österike, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz och fokuserar på skillnaden mellan integrationsprogram av obligatorisk natur och det stora utbudet av frivillga integrationsåtgärder som uppmuntrar empowerment och självständighet.

Läs mer på organisationen ICMPD:s hemsida

Ladda ner rapporten 

Visa alla notiser »