Daphne II

Gemenskapsprogrammet Daphne (2000-2003), som syftar till förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor, löpte ut den 31 december 2003. Kommissionen beslutade den 4 februari 2003 om förslag till en andra fas av programmet, Daphne II (2004-2008). En förlängning motiveras bland annat med att projekt som fått bidrag via Daphne skall kunna fortsätta samt att de erfarenheter som gjorts inom ramen för programmet tas tillvara. Programmet skall bidra till det allmänna målet att ge medborgarna en hög skyddsnivå mot våld, inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Programmet föreslås omfatta spridande av goda exempel och erfarenhetsutbyte, kartläggning och forskning, upprättande av sektorsövergripande nätverk, utbildning och information samt utformning av behandlingsprogram, bl.a. riktade till våldsbrottslingar.

Budgeten för Daphne II uppgår till 50 miljoner euro. EU kan finansiera upp till 80 procent av kostnaderna för ett projekt. Ett projekt kräver deltagare från minst två EU-länder. Förutom EU-länder kan parter från Bulgarien, Island, Liechtenstein, Norge, Rumänien, Schweiz och Turkiet delta i projekt finansierade av Daphne. Programmet administreras av EU-kommissionen.