Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige

För att minska ohälsans effekter vid etableringen i Sverige har Integrationsverket tagit initiativ till samverkan mellan ett antal aktörer på området i syfte att öka samsynen kring hälsan och betona vikten av hälsofrämjande insatser under de nyanländas första tid.

Som ett första steg presenterade Integrationsverket och dessa aktörer en nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige. 

Dokumentet är ett komplement till den överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare som slöts mellan centrala myndigheter i april 2001.

De parter som enades om principer kring hälsa och den första tiden i Sverige samt om de angelägna förändringsområdena är: Integrationsverket, Karolinska institutet, Migrationsverket, Riksförsäkringsverket, Statens folkhälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin, Landstingsförbundet, Myndigheten för skolutveckling, Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet.