Re-komp (Rehabilitering och re-orientering genom kompetensutveckling)

Utvecklingspartnerskapet bedrev en rad olika verksamheter i Uppsala och Malmö, med utgångspunkt i de nyanländas behov av rehabilitering och deras förutsättningar för kompetensutveckling och omorientering. Stor tonvikt lades vid hälsoperspektivet, stärkande av de asylsökandes egenmakt samt tillvaratagandet av resurser och kompetenser hos nyanlända.

Re-komp ingick i det transnationella partnerskapet ASPIRE! (Asylum Seekers Participation is the result!) som avslutades 30 juni 2005. Utvecklingspartnerskap från Sverige, Tyskland, Nederländerna, Irland och Portugal samt en frivilligorganisation i Tjeckien samarbetatde för att förbättra de asylsökandes situation i Europa, bland annat utifrån ett hälsoperspektiv.

Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle
Mellan 2006 och 2007 bedrevs inom Re-komp spridnings- och påverkansprojektet Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle. Hälsokommunikatörer fungerar som en länk mellan utlandsfödda och vårdinrättningar av olika slag.

Det tyska utvecklingspartnerskapet TransSPuk som ingick i ASPIRE! utvecklade under Equals första projektperiod ett liknande koncept - Cultural and language mediators.

2006-09-22

Yrkesutbildning till hälsokommunikatör

I december 2006 startar en ettårig kvalificerad yrkesutbildning till hälsokommunikatör på heltid/distans i Uppsala, 40 v.

Ladda ner broschyr med utförligare information om projektet och utbildningen  

Ladda ner ansökningsblankett 

2006-05-30

Uppsats om internationella hälsokommunikatörer och asylsökandes möte med den svenska sjukvården utgiven vid Malmö högskola maj 2006

Asylsökandes möte med den svenska sjukvården

Sammanfattning:
"Formare, L & Hesselbom, A (2006). Asylsökande upplevelser av den svenska sjukvården, en kvalitativ empirisk intervjustudie med Internationella hälsokommunikatörer inom den svenska sjukvården. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2006.

Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer i mötet mellan asylsökande personer och svensk sjukvårdspersonal. Materialet samlades in genom sex djupintervjuer med Internationella hälsokommunikatörer, anställda inom Region Skåne. Hälsokommunikatörerna har invandrarbakgrund och egen erfarenhet i asylsökningsprocessen. Metoden som använts är en analytisk induktion. Materialet bearbetades med en latent innehållsanalys. Författarnas tolkning av resultatet lägger en tyngdpunkt på kommunikation, kulturella skillnader, omvårdnad, ohälsa och ohälsan under väntan.

Författarnas slutsats är att de asylsökande utsätts för en onödigt lång paus i livet, under processen att få besked. I mötet med den svenska sjukvården känner de inte sig väl omhändertagna. Sjuksköterskan har en stor uppgift att öka kommunikativa medel för att komma närmre i mötet, för att kunna ge bättre omvårdnad."

Ladda ner uppsatsen 

2006-05-02

Konferens om hälsokommunikation anordnad av Re-komp 20 april 2006:

Kan vi förbättra folkhälsan bland utrikes födda?
Presentation av hälsokommunikation inom folkhälsa, vård och omsorg
(Hälsokommunikatörer Spridnings och påverkansprojekt 2006-2007)

"Farhad Ali Khan, socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, presenterar skillnader i folkhälsan bland utrikes respektive inrikes födda personer.

Brita Törnell, Folkhälsoinstitutet och Integrationsverket, medlem av beredningsgruppen för Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige talar om hälsans betydelse för integrationen (to be confirmed)

Bodil Sandstedt, folkhälsostrateg, Ingemar Götestrand, bitr. förvaltningschef, primärvården sydvästra sjukvårdsdistr. Region Skåne, Gunnar Dahlbäck, verksamhetschef för familjeläkarmottagningen för asylsökande och nya invandrare, Katja Juliusson, projektledare, Sabile Zenulahu och Huda Aaed Mahdi, hälsokommunikatörer, presenterar hälsokommunikatörernas arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i Sydvästra sjukvårdsdistriktet i Region Skåne.

Gunilla Håkansson, rektor för sfi och Alisher Sarajuddin, hälsokommunikatör, presenterar hälsokommunikatörernas arbete inom sfi- och introduktionsverksamhet i Malmö.

Lena Borgudd-Nilsson, rektor inom vuxenutbildningen i Uppsala och ansvarig för KY, presenterar en kvalificerad yrkesutbildning för blivande hälsokommunikatörer

Reflektion Deltagarna ges tillfälle att tillsammans reflektera kring hälsokommunikatörernas uppgifter och effekter inom hälso-, sjukvårds- och omsorgsarbetet liksom inom folkhälsoarbetet."

Ladda ner program 

Visa alla notiser »