Rapport från Riksdagen: Interpellation 2006/07:89 Sverigedemokraternas framgång av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

2006-12-11

Interpellation 2006/07:89 Sverigedemokraternas framgång av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Inkom: 2006-11-24
Besvarad: 2006-12-08

Fråga från Luciano Astudillo (s)

Sverigedemokraternas framgång kan beskrivas på många olika sätt. Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valen 2006 och fick drygt 2,9 % av rösterna till riksdagen. Partiet tog sig in i tre landsting och nästan hälften av Sveriges kommuner.

Sverigedemokraterna får därför 4,8 miljoner kronor per år för sina mandat i kommunfullmäktige, 1,8 miljoner kronor per år för sina mandat i landstingen samt 1,3 miljoner kronor per år för resultatet i riksdagsvalet. Det blir nästan 32 miljoner kronor under mandatperioden. Det stod klart i början av veckan.

Integrationsministern har vid flera tillfällen lagt ansvaret på Socialdemokraterna för Sverigedemokraternas framgång. Ministern har också hävdat att alliansregeringens politik kommer att sätta stopp för högerpopulismens frammarsch.

Integrationsministern Nyamko Sabuni har dessutom beslutat att avskaffa stödet till organisationen Centrum mot rasism (CMR) från och med år 2007, eftersom hon anser att de misslyckats med sitt uppdrag. Jag kan delvis dela den kritik ministern riktat mot CMR:s verksamhet.

Därför vill jag fråga ministern:

- Vad i statsrådets och den borgerliga regeringens politik kommer att sätta stopp för Sverigedemokraternas frammarsch?

- Vad har statsrådet för underlag för att dra in stödet till CMR?

- Vilka konkreta åtgärder kommer statsrådet att vidta för att bekämpa främlingsfientligheten och sätta stopp för högerpopulismens frammarsch i Sverige?

6 § Svar på interpellation 2006/07:89 om Sverigedemokraternas framgång

Anf. 38 Statsrådet NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig följande: Vad i den borgerliga regeringens politik kommer att sätta stopp för Sverigedemokraternas frammarsch, vad har statsrådet för underlag för att dra in stödet till Centrum mot rasism, och slutligen vilka konkreta åtgärder kommer statsrådet att vidta för att bekämpa främlingsfientligheten och sätta stopp för högerpopulismens frammarsch i Sverige? 

Jag vill inledningsvis klargöra följande:  

Under den förra regeringens styre ökade utanförskapet markant. Trots att de ekonomiska och sociala klyftorna blev allt större var den förra regeringen oförmögen att inse allvaret i den utveckling som skedde i Sverige. Sverigedemokraterna har utnyttjat det missnöje som växer hos människor, och det är en viktig förklaring till deras framgång.  

Sverigedemokraterna har, precis som alla andra partier, rätt att framföra sina åsikter så länge de inte strider mot lagen. Jag anser dock att partier som bygger sin politik på främlingsfientliga idéer inte får stå oemotsagda. Strategin att tiga ihjäl Sverigedemokraterna har visat sig vara fel, i vårt land som i övriga Europa. 

Jag är övertygad om att Sverigedemokraternas faktiska och potentiella stöd kommer att minska i takt med att utanförskapet minskar. Den politik som regeringen lagt grund för i sin budgetproposition är just svaret på hur vi bryter utanförskapet. Det handlar om flera i arbete, en skola med fokus på kunskap och arbetsro, ökad trygghet också i utanförskapsområden, satsningar på språkkunskaper samt kampen mot diskriminering, för att nämna några områden. 

Trots detta menar jag att det finns anledning att fundera på hur vi vidare bemöter partier som spelar på fördomar på det sätt som Sverigedemokraterna gör. 

Det är en viktig uppgift för oss alla som inte delar Sverigedemokraternas åsikter att diskutera och tydliggöra skillnaderna. För att göra det är det nödvändigt med kunskap om Sverigedemokraternas partipolitiska historia och politik. I de församlingar där Sverigedemokraterna tidigare funnits representerade har de negligerats. Strategin måste nu bli att ta debatt om sakfrågor när Sverigedemokraterna är närvarande eller synliggöra när de faktiskt inte gör någonting i de församlingar där de valts in. Väljare som röstat in företrädare som antingen aldrig är närvarande eller som inte gör någonting har rätt att få veta att deras röst var bortkastad. 

När det gäller stödet till Centrum mot rasism (CMR) har regeringen i budgetpropositionen angett att statens ekonomiska stöd till CMR ska upphöra i statsbudgeten från och med 2008 – inte från 2007 som Luciano Astudillo skriver i sin interpellation. Anledningen är att verksamheten, trots en statlig finansiering på sammanlagt nästan 20 miljoner kronor, inte har nått den omfattning och kvalitet som kunnat förväntas. 

Det är ingen tradition i vårt land att ideella organisationer lovas stöd via statsbudgeten innan de ens bildats. Det finns därför också principiella skäl att ställa sig frågande till den typ av relation som fanns mellan CMR och den förra regeringen. 

Arbetet med att bekämpa diskriminering och rasism står och faller inte med CMR. För 2007 anslås 22 miljoner kronor i stöd till organisationer som främjar integration och 14 miljoner till lokala antidiskrimineringsverksamheter. Till detta kommer Quick Response, alltså Röda Korsets ungdomsförbunds verksamhet och verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar. Räknar man med statens egna verksamheter så tillkommer också anslagen för de fyra ombudsmännen mot diskriminering och för Forum för levande historia. 

När det gäller generellt högerextrema strömningar är min förhoppning att ansträngningarna för att effektivisera arbetet mot främlingsfientliga och populistiska företeelser och rörelser i största möjliga utsträckning ska kunna bedrivas i brett politiskt samförstånd över partigränserna. I denna riktning, och med denna målsättning, kommer i vart fall jag och regeringen att arbeta. 

Anf. 39 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Har Nyamko Sabuni förstått vad det är för krafter vi har att göra med? Direkt efter valet menade Nyamko Sabuni, Maud Olofsson och en rad andra borgerliga politiker att det var Socialdemokraternas fel att Sverigedemokraterna gått framåt. Allianspolitiken skulle stoppa Sverigedemokraternas frammarsch. 

Hittills har jag inte sett ett enda framåtsyftande förslag från integrationsministern. Har Nyamko Sabuni förstått vad det är för krafter vi har att göra med? Framstegspartiet har 38 av 169 mandat och är näst störst i Norge. Dansk folkeparti har 24 av 179 mandat och en del av regeringsunderlaget i Danmark. 

I så mycket som tio europeiska länder har de främlingsfientliga krafterna nått stora framgångar. Här i Sverige gick det väldigt bra för Sverigedemokraterna med 3 % i riksvalet. Man kom in i tre landsting och man är medlem i nästan hälften av Sveriges kommuner. 

Vad är då den borgerliga strategin för att motverka de krafterna? 

Budgetpropositionen ska bryta utanförskapet, säger integrationsministern, och därmed sätta stopp för Sverigedemokraternas frammarsch. Budgetpropositionen – så naivt och så fel!  

Den borgerliga regeringen är i färd med att minska stödet till de arbetslösa, de som lever i utanförskap, med neddragningar i arbetsmarknadspolitiken och man försämrar hundra tusentals människors a-kassa. Samtidigt är man i färd med att skapa ett system där man ska subventionera högavlönade för städning i hemmet. Man är på väg att skapa en låglönearbetsmarknad samtidigt som man sänker förmögenhetsskatt och fastighetsskatt för dem som har allra mest i Sverige. 

På skolans område skapar man ett A- och ett B-gymnasium. Man drar ned på vuxenutbildningen och har stoppat takten på utbildning i högskolorna. 

Sabunis politik kommer inte att stoppa Sverigedemokraternas frammarsch. Sabunis politik kommer att öka klyftorna och utanförskapet redan vid årsskiftet. Sabunis politik blir en perfekt grogrund för mer högerpopulism, inte mindre. 

Erkänn nu, Nyamko Sabuni. Den borgerliga regeringen har ingen strategi för att motverka Sverigedemokraterna. Tvärtom. Sverigedemokraterna kommer att få 32 miljoner under den här mandatperioden. Det ska de ha. Det har de förtjänat med det valresultat de hade. Det har de rätt till. 

Sabuni drar samtidigt ned stödet för Centrum mot rasism – tar bort det helt – avvecklar Integrationsverket och lägger ned den integrationspolitiska kommittén där man kanske skulle ha hittat det samförstånd som Sabuni efterfrågar. 

Jag ska inte försvara Centrum mot rasism, men jag reagerar starkt på Sabunis motiv till att dra undan stödet för dem. Först sade Nyamko Sabuni: Den enda gång jag har hört talas om Centrum mot rasism är i samband med den Nogger Black-kampanj de hade och liknande. Sedan säger hon att hon inte är nöjd med deras verksamhet. 

Har Sabuni över huvud taget läst den oberoende utvärdering som finns kring Centrum mot rasisms verksamhet? Sabunis historiska beskrivning av tillkomsten är dessutom falsk. 

Har Nyamko över huvud taget förstått vad det är för krafter vi har att göra med? Det finns mycket forskning som pekar på att vi etablerade partier har ett stort ansvar för högerpopulismens frammarsch. Det handlar om det förenklade språk som vi ibland kan falla in i att använda och deras retorik och grova språk. Där vet alla att Nyamko har ett stort ansvar med den retorik hon har haft under de senaste åren. 

Anf. 40 Statsrådet NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Jo, jag vet vad det är för slags krafter vi har att göra med. Jag är också medveten om att den verksamhet som Centrum mot rasism hittills bedrivit inte är den enda lösningen på problemen. Som jag sade i mitt anförande faller inte kampen mot rasism och främlingsfientlighet med att CMR:s anslag dras in.  

Jag ifrågasätter att ideella organisationer på det sätt som Centrum mot rasism startade lovas statliga medel direkt i budgeten. Jag har ingenting emot att Centrum mot rasism, precis som alla andra organisationer som jobbar med den här typen av frågor, söker medel hos relevant myndighet. Det får de gärna fortsätta att göra. Jag hoppas verkligen att de gör det. 

Jag har byggt på underlag av bland annat Riksrevisionens undersökningar, medierapporteringen och den verksamhetsplan som de lämnade in och som jag läste. Jag är fortfarande inte nöjd. Jag tycker inte att det som Centrum mot rasism har producerat de senaste åren, som har kostat 20 miljoner kronor, duger. 

De får söka medel på samma villkor som alla andra organisationer. 

Ekonomiskt, politiskt och socialt utanförskap för såväl etniska svenskar som för personer med utländsk bakgrund har med all säkerhet lett till Sverigedemokraternas framgångar. 

En förutsättning för att komma till rätta med det är att skapa ett jämlikt samhälle där goda ekonomiska och sociala förhållanden gäller för alla i hela landet. Då är det viktigt att tala om de frågor jag talade om. Alla friska vuxna personer ska ha möjlighet att arbeta. Alla barn ska ha rätt till den utbildning som de förtjänar. De ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg och vi ska inte först på gymnasiet upptäcka de barn som vi missade i grundskolan. Det individuella programmet som skulle vara det minsta programmet på gymnasiet, det vill säga det program som de barn som inte klarade grundskolan skulle gå, har kommit att bli det största programmet under den regeringstid som ni har suttit. Vi accepterar inte det. Vi ska upptäcka svagheter hos barn redan i grundskolan, redan i tredje klass. Då kan vi sätta in den hjälp som de behöver. 

Vuxna människor som kommer till Sverige ska få chans att lära sig språket från grunden. Sfi fungerar inte som det borde. Sfi fångar inte in alla människor som kommer till Sverige i dag. Vi ska reformera sfi. 

Det handlar om trygghet också för dem som bor i utanförskapet. De förtjänar det, Luciano Astudillo. Det handlar om kampen mot diskriminering. 

Jag menar att när de här sakerna finns på plats kommer Sverigedemokraternas popularitet att minska.  

Socialdemokraterna var med och skrev på ett papper mellan partierna om att vi inte skulle vara med och debattera mot Sverigedemokraterna. Jag tror att det bara var Folkpartiet som sade: Det är klart att vi tar debatten när den uppstår. Vi kommer inte att ge dem gratisreklam, men om de finns på plats kommer vi att ta debatten. Det var bara Folkpartiet som sade det. 

Jag tror att det är precis det vi behöver göra. Vi kan se utvecklingen runtom i Europa där främlingspartierna växer därför att man valde att negligera dem. De når ju människor. De pratar om saker som människor antagligen känner igen sig i. En del av den verklighetsbeskrivning de har kan stämma och stämmer, men de har inte lösningar på problemen. Det har vi, de demokratiska etablerade partierna bland annat i denna riksdag. Låt oss jobba tillsammans för att se till att minska det potentiella antalet väljare till Sverigedemokraterna. Låt oss inte beskylla varandra i onödan. Vi gör vad vi kan. Vi lägger grunden. Låt oss tillsammans diskutera vad mer som kan göras för att minska deras popularitet. 

Anf. 41 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Visst finns det anledning att vara självkritisk. Utanförskap och segregation har bidragit till att Sverigedemokraterna har kunnat nå framgångar. Absolut. Vi socialdemokrater har inte i tillräcklig utsträckning förmått rikta insatser för att förbättra livsvillkoren för många. Så är det. Vi tar till oss det. Vi tillsatte till och med en utredning för att utvärdera integrationspolitiken för att förbättra den. 

Mycket av det som Nyamko radar upp är vår politik som hon bara har tagit över. Samtidigt har hon lagt ned den utredning som skulle ge oss svar på många av de problem som vi ändå inte lyckats lösa. 

Den politik ni för kommer att leda till mer klyftor och ett ökat utanförskap. Det är en perfekt grogrund för Sverigedemokraterna och liknande krafter. 

Professor Esaiasson vid Göteborgs universitet hävdar att när etablerade partier faller för frestelsen att ge de förenklade svaren och själva använda högerpopulisternas språk, det grova språkbruket, då tjänar Sverigedemokraterna på att vi skapar detta samhällsklimat.  

Min partiordförande Göran Persson har med rätta fått kritik när han under den förra mandatperioden använde begreppet social turism. Har Nyamko Sabuni någon gång funderat över sin egen roll i detta? Sabuni ville tvinga flickor med invandrarbakgrund till gynekologstolarna, Sabuni ville förbjuda slöjan, Sabuni ville automatiskt utvisa utländska medborgare som hade begått brott utan prövning etcetera. Listan kan göras lång. Sabuni har bidragit till att skapa detta hårdare och kallare samhällsklimat med sitt hårda språkbruk och sin förenklade retorik. Sabuni föll för frestelsen, och detta är fakta.  

Jag vill fråga: Vilket annat land i Europa med en borgerlig regering som för den politik som ni vill föra här har lyckats stoppa högerpopulismen med denna politik? Man kan se hur det är i Frankrike och Danmark där man har borgerliga regeringar. Där är ju högerpopulisterna starkare än här. Kan du svara på följande: Vad är er politik för att komma åt detta problem? Ser ni inte signalerna, bland annat den senaste mångfaldsbarometern? Enligt den har de extremt främlingsfientliga krafterna fördubblats.  

Sabuni står här och säger att arbetsmarknadspolitiken ska lösa vissa saker, och skolan ska lösa vissa saker. Då kanske jag borde vända mig till arbetsmarknadsministern och skolministern. Men vad tänker Sabuni själv göra utöver att avveckla stödet till Centrum mot rasism, avveckla Integrationsverket och avveckla den integrationspolitiska utredningen? 

Nyamko Sabuni, det är dags för dig också att ta ansvar. Hur kommer man att stödja det civila samhället som ska kunna ha den förstärkta och kompletterande rollen i kampen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering? Centrum mot rasism kommer ju inte att få det stödet. Vem får det stödet? Vad händer med Integrationsverkets analysuppdrag, att följa tillståndet och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamafobi i Sverige? Man skulle ha presenterat en rapport i juni 2007, men då är ju Integrationsverket avvecklat. Hur ser ministern på Forum för levande historia? Vilken roll kan man spela, och hur kan man utvecklas?  

Nyamko Sabuni, praktiktiden som minister är över. Det är dags att börja reagera nu. Det är ni som har ansvaret. Vad tänker ni göra i kampen mot främlingsfientligheten som är ett hot mot dig och dina barn precis som den är ett hot mot mig och mina barn. 

Anf. 42 Statsrådet NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Det är alltid spännande att debattera med dig, Luciano Astudillo. Å ena sidan för den borgerliga regeringen den politik som hans parti stod och står för och borde ha fört men kanske inte förde. Å andra sidan kommer den politiken att öka klyftorna. Det blir ibland svårt att förstå vilken riktning vi ska ha när vi gör saker.  

Det kanske är en skillnad mellan Luciano Astudillo och mig, mellan Socialdemokraterna och alliansen, på det viset att integration för oss inte är sakpolitik, inte ett sakområde, utan integration är ett perspektiv ungefär som jämställdhet. Hur ska man få verksamheter i vårt samhälle att fungera? Hur ska man få den service som medborgarna har rätt till att fungera för alla oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller någonting annat? Hur ska man få det att fungera? Det är det som integration handlar om. Så det är ingen sakpolitik. Därför vore det konstigt om jag stod här och debatterade med dig och inte nämnde arbete, inte nämnde utbildning, inte nämnde kampen mot diskriminering och inte nämnde tryggheten. Det vore jättekonstigt. Det är klart att jag måste nämna dessa saker.  

Jag har tillsammans med de andra statsråden med ansvar för sakpolitiken lagt grunden för att ta itu med det som jag är övertygad om har gjort Sverigedemokraterna framgångsrika, nämligen bristen på jobb som gör att utanförskapet ökar och fördjupas. Du och din regering är medskyldiga till detta. Barn ska ha rätt till den utbildning som de förtjänar. Jag har under valrörelsen turnerat i utanförskapets områden där det finns skolor där knappt hälften av barnen med invandrarbakgrund lämnar grundskolan med godkända betyg. Det är inget resultat att vara stolt över.  

Vi lever i ett land där mänskliga rättigheter varje dag kränks genom att människor diskrimineras. Man kan tala om strukturer hur mycket man vill. Jag går tillbaka till att strukturer skapas av människor, enskilda människor. Vårt beteende dagligen gentemot varandra och i möten med varandra skapar strukturer. För att komma åt denna diskriminering är det viktigt med lagar. Den som diskriminerar ska också straffas. Den som diskriminerar ska betala för det. Det är jätteviktigt. Vi kan därför inte tala om strukturer som om det vore någonting i luften som vi inte kan göra någonting åt. Tillbaka till individer och hur vi som individer bemöter varandra. 

När det gäller Integrationsverket kommer den pågående analysen att svara på frågan: Vad gör vi med de funktioner som är viktiga och som vi ska behålla, bland annat det som du talade om, nämligen forskning om dessa frågor? Det är klart att vi ska till vara dem. De kanske kommer att läggas under en annan myndighet eller något universitet. De kan också köpas in på olika sätt.  

Vi ska fortsätta samla in kunskaper om hur det ser ut med främlingsfientligheten och rasismen i vårt land. Det behöver du inte oroa dig för. Vi lägger ned en myndighet, men vi tar inte bort de viktiga funktionerna. Det är någonting helt annat.  

I övrigt skulle jag bara vilja säga att jag som politiker har egna åsikter som jag har framfört i den här riksdagen. Och jag kommer att fortsätta att ha dessa åsikter. Men som statsråd har jag en uppgift att faktiskt genomföra det som alliansen är överens om. Och det är det som jag har talat om för dig i dag. Vi ska se till att det skapas jobb, se till att barn får rätt till god utbildning och se till att det finns trygghet i utanförskapsområdena. Och vi ska föra kampen mot diskriminering. Det lägger grunden för att Sverigedemokraterna inte ska bli stora. Jag hoppas att de ska minska till nästa val 2010. Och jag hoppas att du är med och hjälper till i det arbetet.  

Anf. 43 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Statsrådet Nyamko Sabuni, integrationsminister och demokratiminister, hoppas att Sverigedemokraterna ska minska. Det är intressant. 

Jag förstår att Nyamko Sabuni har svårt att hålla två bollar i luften. När jag säger att ni har tagit över vår integrationspolitik handlar det om att förbättra sfi, att bekämpa diskriminering och att förbättra skolorna i dessa områden. Jag turnerar inte i dessa områden utan jag är verksam där. I Rosengård är jag verksam bland annat i livskunskap för en IV-klass. Så jag vet vad jag snackar om.  

Men det som jag är kritisk mot är den attack som ni nu är på väg att genomföra mot dem som lever i utanförskap. Ni drar undan jättemycket stöd inom arbetsmarknadspolitiken för dem. Samtidigt sänker ni människors a-kassa. Parallellt med det ska förmögenhetsskatten bort och fastighetsskatten sänkas för dem som har allra mest. Den delen är en perfekt grogrund för Sverigedemokraterna – ökade klyftor och mer utanförskap.  

Men fortsätt med vår integrationspolitik. Men jag är rädd för att det inte kommer att räcka. Därför har jag tagit denna debatt med dig Nyamko. Jag tror att vi har ett ansvar för hur vi förenklar och vilket språk vi använder. Nyamko borde vårda sitt språk när det gäller integrationspolitiken. Och jag förstår att hon fortfarande har sina åsikter. Och det är ju ett bra besked till alla som har drabbats av hennes tuffa retorik.  

Men frågan är större än så. Sverige har radikalt förändrats på bara 30 år. Och det är klart att många av oss känner en oro och rädsla för vart vi är på väg. Vad är det gemensamma i vårt nya Sverige? Hotas det svenska språkets ställning? Vad innebär det när människor från olika kulturer och med olika erfarenheter och religioner möts? Hur tar vi vara på allt detta? Detta samtal måste vi sätta i gång. Det är ett viktigt samtal att föra. Vi måste skapa ett nytt vi, en ny svenskhet där både du och jag får plats precis som alla andra i den här kammaren.  

Anf. 44 Statsrådet NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Om vi skapa ett nytt vi i vårt land, vilket jag dagligen eftersträvar, då är det viktigt, Luciano Astudillo, att diskutera den värdegrund som detta vi ska enas om. För mig är det tydligt. Denna värdegrund bygger på den svenska grundlagen, på de mänskliga rättigheterna och på jämställdhet. Det är det som denna värdegrund bygger på. Och allt som inte inryms inom detta är oacceptabelt. Det är de extrema åsikterna hos Sverigedemokraterna och andra och också traditioner som faktiskt dagligen kränker mänskliga rättigheter. Det är oacceptabelt.  

Du får gärna tycka att min retorik är hård. Men jag kommer aldrig att acceptera att människor kränks på grund av traditioner, religioner och kulturer. Nej, det är oacceptabelt. Mänskliga rättigheter är universella. De tar inte hänsyn till religion, tradition eller kultur. Och det är precis det som jag talar om. Sedan får du ha egna åsikter om det.  

Den här regeringen sänker skatter med 40 miljarder kronor. 75 % av de 40 miljarderna går till att sänka skatter för låg- och medelinkomsttagare. Har en socialdemokratisk regering någonsin sänkt skatter för låginkomsttagare, Luciano Astudillo? Aldrig! Det är mitt svar till dig. 

75 % av de 40 miljarderna går alltså till låg- och medelinkomsttagare. Jag hoppas att alla vid första lönen i januari nästa år verkligen tittar i sitt lönekuvert och då ser att det blir mer pengar över än de hade i januari när ditt parti satt i Regeringskansliet. 

Återigen: Människor vill inte ha ersättningar av olika slag eller bidrag. Människor vill ha jobb, och det är det som den här regeringen jobbar för. 

Friska vuxna människor som vill och kan jobba ska också arbeta. Det misslyckades Socialdemokraterna med. Vi kommer inte att misslyckas med det. 

Överläggningen var härmed avslutad.