Tyskland ny ordförande - asyl & integration fortsatta prioriteringar

2007-01-02

Den 1 januari 2007 lämnade Finland över rollen som ordförande för EU till Tyskland. Som ordförande skall ett land leda diskussionerna inom EU och har även möjlighet att påverka vilka frågor som hamnar på dagordningen. Under de sex månader som Tyskland leder samarbetet inom EU tillkommer två nya medlemsstater, arbetet med konstitutionen skall återupptas och 50-årsdagen av EU:s grundande (25 mars 1957) kommer att uppmärksammas. Tyskland kommer också att lägga stor vikt vid att vidareutveckla ett så kallat helhetsperspektiv på migrationsfrågor, där hanteringen av irreguljär invandring och integrationen av tredjelandsmedborgare kommer att vara väsentliga delar.

German presidency logo

Tyska ordförandeskapets logo

Utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet
Att öka och förbättra det praktiska samarbetet inom det europeiska asylsystemet kommer att vara en prioritering under det tyska ordförandeskapet, det framkommer i såväl Tysklands egna arbetsprogram som i det gemensamma arbetsprogrammet med de två kommande ordförandeskapen, Portugal (andra halvan av 2007) och Slovenien (första halvan av 2008). Solidariteten mellan EU-länderna ska stärkas och ett gemensamt och enhetligt system för behandlingen av asylansökningar ska fortsätta att utvecklas. Under Tysklands ordförandeskap kommer även fortsättningsvis stor uppmärksamhet riktas mot hanteringen av irreguljär invandring. I en intervju med tidningen European Voice försäkrade Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble att EU:s gemensamma östra gränser, inte bara de i söder, ska uppmärksammas och att insatser genom gränskontrollbyrån FRONTEX ska öka.

Mer rättigheter för bättre integration menar UNHCR
FN:s flyktingorgan, UNHCR, välkomnar i sina rekommendationer till det tyska ordförandeskapet EU:s ökade fokus på integrationsfrågor. Tyskland kommer under de sex månaderna som ordförande bland annat att i maj stå som värd för en ministerkonferens ägnad åt integration. UNHCR uppmanar Tyskland och de övriga medlemsstaterna att upphäva de begränsningar av rättigheter som råder för flyktingar och andra skyddsbehövande. Flyktingar har exempelvis inte rätt att resa fritt inom unionen och har inte heller lika rättigheter vad gäller tillgång till utbildning och arbete, något som enligt UNHCR har en negativ inverkan på möjligheterna till integration.

Enligt det tyska ordförandeskapets arbetsprogram är interkulturell dialog och kampen mot alla former av diskriminering viktiga delar i politiken för de kommande sex månaderna. Med särskild fokus på dialog med islam ska EU:s gemensamma hållning i integrationsfrågor utvecklas.

Några av de förväntade huvudpunkterna inom asyl-, integrations- och migrationsområdet under Tysklands ordförandeskap är:
  • Under april, Kommissionen presenterar förslag till direktiv om straff för arbetsgivare som anställer irreguljära/illegala arbetare
  • 10-11 maj, Ministerkonferens om integration & diskriminering, Potsdam
  • Under juli, konferens om migration och utveckling, uppföljning av FN-dialogen inledd i juli 2006
  • Kommissionen publicerar utvärdering av mottagandedirektivet
  • Regionala skyddsprogram i bland annat Tanzania ska upprättas under början av året
  • Kommissionen publicerar rapport om Dublin II
  • Diskussion och eventuellt beslut om ett återvändandedirektiv för personer som saknar laglig rätt att vistas inom unionen
  • Kommissionen presenterar "Grönbok" om det gemensamma europeiska asylsystemet
  • Kommissionen presenterar förslag kring arbetskraftsinvandring för högutbildade
  • Eventuellt förslag av kommissionen om direktiv som reglerar rättigheter för flyktingar och andra som fått subsidiärt skydd.


För mer detaljerad och löpande information om datum för möten och vad som är aktuellt, se På EU:s dagordning.

Emma Cars, emma.cars@temaasyl.se