2007- Europeiska året för lika möjligheter för alla

2007-01-02

Principen om icke-diskriminering är en av unionens grundläggande principer och finns fastslagen såväl i EU-fördraget som i annan gemenskapslagstiftning. För att unionens redan antagna lagstiftning mot diskriminering ska få genomslagskraft krävs dock ett folkligt stöd och uppriktig politisk vilja menar EU-kommissionen. Därför har den europeiska kommissionen utsett 2007 till Året för lika möjligheter för alla.

Målet med året för lika möjligheter för alla är att öka EU-medborgarnas medvetenhet kring rätten till icke-diskriminering och lika behandling. EU-kommissionen vill även framhäva tillgång till arbete, utbildning och hälsovård. Därtill vill man lyfta fram fördelarna med mångfald inom unionen.

Ett annat delmål är att lyfta fram ett jämställdhetsperspektiv på diskrimineringsfrågor för att på så sätt komplettera EU:s specifika insatser för jämställdhet och könsdiskriminering. Jämställdhetsfrågorna kan även komma att få en större roll i och med inrättandet av det europeiska Institutet för jämställdhet (Institute for Gender Equality) som beräknas inleda sin verksamhet under året.

Fokus på rättigheter, representation, erkännande och respekt
Aktiviteterna och åtgärderna som vidtas under året är baserade på fyra nyckelteman: rättigheter, representation, erkännande och respekt.

Med rättighetsperspektivet vill man öka medvetenheten om rätt till jämlikhet och icke-diskriminering. Särskilt vill man lyfta det faktum att alla människor har rätt till lika behandling, oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Vad gäller representation är avsikten att uppmuntra till reflektion och diskussion gällande ökad delaktighet i samhället för grupper som utsätts för diskriminering, och att i olika sammanhang bidra till en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Erkännande
handlar om att lyfta fram det positiva bidrag som människor med olika bakgrund kan ge till samhället som helhet, särskilt genom att betona de fördelar som mångfald innebär.

Genom att fokusera på respekt vill man främja ett samhälle präglat av större sammanhållning. Europeiska året ska öka medvetenheten om hur viktigt det är att eliminera klichéer, fördomar och våld, främja goda relationer mellan alla grupper i samhället, särskilt bland ungdomar, och främja och sprida de värderingar som ligger till grund för kampen mot diskriminering.

Toppmöte, forskning, information och utbildning på agendan
Den formella lanseringen av året sker vid ett toppmöte om jämlikhet. På detta ”Equality summit” som hålls i Berlin den 30-31 januari 2007 ska bland annat ministrar och representanter från frivilligorganisationer samlas för att behandla teman som lika möjligheter och icke-diskriminering.

Förutom detta möte ska målen för strategin uppfyllas genom en mängd evenemang, informations- och utbildningskampanjer samt gemenskapsomfattande eller nationella undersökningar. Bland annat står en omfattande undersökning för att utreda européers attityd gentemot diskriminering på agendan, och en europeisk kampanj omfattande 30 länder (de 27 EU-länderna och de tre EFTA länderna Norge, Island och Lichtenstein) om antidiskrimineringspolitik och -lagstiftning. Särskilda insatser kommer även att antas för att bekämpa diskriminering och social utestängning av vissa etniska minoriteter, med särskild fokus på romernas situation i unionen. Budgeten för hela året uppgår till 13,6 miljoner euro.

För att nå ut till den breda publiken kommer en stor del av årets aktiviteter att ske på nationell, regional eller lokal nivå. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse ett nationellt genomförandeorgan som ska organisera medlemsstatens deltagande i det Europeiska året. I Sverige har den nybildade Delegationen för mänskliga rättigheter fått uppdraget, och kommer att hålla en svensk lansering av året i Göteborg den 7 mars 2007.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se