Utvecklingspartnerskapet AROS asyl

2007-01-01

Månadens projekt januari 2007

Utvecklingspartnerskapet AROS asyl omfattar ett stort antal aktörer inom Uppsala och Västmanlands län, från landstingen och kommunerna till utbildningsföretag och frivilligorganisationer.  Partnerskapets mål är att finna metoder och samarbetsformer som ökar kunskaperna om och förståelsen för hälsans betydelse under asylprocessen. Man avser vidare att nå hela populationen (barn, vuxna, sjuka, friska,) asylsökande i s k eget boende i Uppsala och Västmanlands län samt utveckla verksamheter för dessa samt knyta ihop de olika delarna till en fungerande helhet för såväl asylsökande som aktörer.  Verksamheterna fokuserar på asylsökandes livskvalité och på variablerna hälsa, boende, föräldraskap, utbildning, sysselsättning och fritid. Partnerskapet har därför nu låtit genomföra en uppmärksammad kartläggning av hela populationen asylsökande i Uppsala och Västmanlands län.

Frihet och integration -  asylsökande föredrar eget boende

Resultatet från kartläggningen, som bland annat bygger på djupintervjuer med ett antal asylsökande i Uppsala och Västmanlands län, visar att asylsökande föredrar det s k egna boendet (inneboende hos släktingar och vänner) framför Migrationsverkets anläggningsboende. Som främsta skäl anges att man i det egna boendet upplever sig som friare, mer självständig och mindre övervakad. Det egna boendet är en bättre väg in i det svenska samhället, en väg som öppnar för fler möten med andra människor och därmed skapar förutsättningar för den normalitet i tillvaron som man eftersträvar, enligt de asylsökande. 

Argument för en organisatorisk åtskillnad mottagande - prövning

NTG-asyl har under en rad av år drivit frågan om en organisatorisk åtskillnad mellan mottagande och prövning, dvs att mottagandeverksamhet och prövning av asylansökan bör hanteras av skilda huvudmän. De asylsökandes synpunkter har genom den nu aktuella kartläggningen för första gången systematiskt kunnat redovisas och resultatet bör ses som ett tungt vägande inlägg i diskussionen om hur mottagandet av asylsökande skall organiseras.

Egenkraft och normalitet

Andra viktiga slutsatser ligger väl i linje med de erfarenheter och rekommendationer som också framkommit i andra projekt och verksamheter inom Equal och Europeiska flyktingfonden. Genom UP AROS:s kartläggning ges de asylsökande en möjlighet att göra sina röster hörda och partnerskapet kan härigenom  utveckla ett genuint empowerment-perspektiv, helt i enlighet med Equal-programmets målsättning.

Man uppger vidare att det egna boendet bidrar till en normalisering av asyltillvaron, som annars präglas av obeständighet och ovisshet.  Att leva ett så normalt liv som möjligt under asyltiden har en positiv effekt på hälsan, enligt kartläggningen.

Ett brett och kunskapsbaserat Utvecklingspartnerskap…

UP AROS omfattar sammanlagt elva parter, däribland Röda korset, landstingen i Uppsala och Västmanlands län, Migrationsverket och utbildningsföretaget Integra. Partnerskapet bedriver en rad delprojekt med utgångspunkt från forskningsbaserad kunskap av det slag som redovisats ovan, men också utifrån erfarenheter och insikter från frivilligsektorn. Genom Kunskapsbolaget Integra finns en koppling till den privata sektorn. Integra, som bland annat genomför en utbildning för asylsökande med ett s k dubbelt perspektiv, dvs med inriktning på både integration och re-integration (för asylsökande som fått avslag och tvingas återvända), har också verksamhet på gång i den kurdiska delen av Irak i syfte att stödja återvändande/återvandring. Förra hösten deltog Integra i en delegation med svenska företag, under ledning av förre EU-kommissionären och invandrarministern Anita Gradin (nu ordförande i NTG-asyls referensgrupp), som besökte området för att etablera nya affärsförbindelser.

…med transnationella kontakter

Utvecklingspartnerskapet ingår i ett transnationellt partnerskap – AVE – med tre andra medlemsstater, Österrike, Ungern och Nederländerna. I det transnationella arbetet ingår bland annat att göra en forskningsstudie av europeisk och nationell asyl- och integrationspolitik (i partnerländerna). Forskningsstudie behandlades under ett seminarium i Budapest i november, där NTG-asyl medverkade som sakkunnig. I studien, som genomförts under ledning av det ungerska Utvecklingspartnerskapet NEEDS, finns en rad intressanta iakttagelser. Flera intervjuer med tjänstemän och funktionärer från Kommissionen visar på en något ambivalent inställning till möjligheterna att under asylperioden aktivt arbeta med integrationsbefrämjande insatser.

Kompetensutveckling inom Växtkraft Mål 3 och INTI-programmet…

Några av parterna i UP AROS bedriver parallellt ett projekt för kompetensutveckling av s k nyckelpersoner inom asyl- och flyktingmottagning, finansierat av Växtkraft Mål 3.

Syftet är att öka medvetenheten om samt sprida kunskaper och erfarenheter om asylmottagning, asylsökandes livsvillkor samt asylprocessen inom partnerskapets organisationer. Denna kompetenshöjning skall i sin tur leda till att partnerskapets organisationer aktivt söker rekrytera asylsökande vid nyanställningar och/eller till praktikplatser.

UP AROS/Uppsala kommun har under hösten, genom NTG-asyls förmedling, också knutit kontakter med en frivilligorganisation i Slovenien – Slovenian Philanthropy – inför en projektansökan inom EU-programmet INTI (Integration of Third Country Nationals). Utgångspunkter skall bland annat vara värdegrundsfrågor, varvid även ett erfarenhetsutbyte med det av Europeiska flyktingfonden finansierade projektet Kollektivism möter individualism i Uppsala och delprojektet Medborgarkunskap inom Equal skall ske.

…och en intressant och informationsrik hemsida

Både AROS-asyl och det transnationella partnerskapet AVE finns presenterade på en innehållsrik och intressant hemsida som tillika fungerar som en nätbaserad arbetsyta för Utvecklingspartnerskapet. NTG-asyl kommer fortsättningsvis att följa och rapportera om verksamheterna, både på nationell och transnationell nivå.