Bulgarien och Rumänien - nya utmaningar för EU:s gemensamma asylsystem

2007-01-09

Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien nya medlemmar av den europeiska unionen och EU:s gränser förflyttades därmed österut. EU-kommissionen, som övervakat utvidgningsprocessen gav i slutet av 2006 efter år av förhandlingar klartecken – Bulgarien och Rumänien lever upp till de krav som krävs för att bli accepterade som medlemmar. Från flera håll höjs emellertid oroliga röster att de två ländernas asylsystem ännu inte lever upp till internationell/europeisk standard samt över det faktum att asylsökande fortsätter att komma från de båda länderna.

De två nya medlemsstaterna är till största del transitländer för asylsökande och irreguljära invandrare som söker sig till andra länder inom EU. Som ett led i anpassningen till EU-standards har det ställts krav från Bryssel att Bulgarien och Rumänien skärper kontrollen av de yttre gränserna, som nu är EU:s yttre gränser. De två länderna har också anpassat sin lagstiftning i enlighet med de beslut som tagits inom ramarna för det gemensamma europeiska asylsystemet. Anslutning till Schengenförordningen ansågs emellertid länderna inte vara redo för vilket därför kommer att ske först efter separat beslut från det europeiska rådet.

Asylsökande romer
Amnesty International har vid upprepade tillfällen kritiserat EU:s medlemsstater, bland annat i sin årsrapport 2006, för att Bulgarien och Rumänien redan som kandidatländer, och nu som medlemsstater, betraktades som ”säkra”. Att ett land betraktas som säkert medför att personer från dessa länder nekas full tillgång till asylprocessen. Detta menar Amnesty har allvarliga konsekvenser i och med att många asylsökande fortfarande kommer från både Rumänien och Bulgarien. Särskilt allvarliga konsekvenser har detta för det stora antal romer som flyr omfattande diskriminering och trakasserier. Enligt Migrationsverkets statistik kom bara från Bulgarien 649 asylsökande till Sverige under 2006, av vilka en stor del var romer.

I och med utvidgningen har bara två av de 15 "gamla" medlemsstaterna, Sverige och Finland, öppnat sina gränser för de nya medlemsstaternas medborgare och valt att inte tillämpa några övergångsregler.

Emma Cars, emma.cars@temaasyl.se