Från Riksdagen: Skriftlig fråga 2006/07:409 från Annelie Enochson (kd) till statsrådet Nyamko Sabuni (fp) om indraget medborgarskap

2007-01-10

Fråga från Annelie Enochson (kd) den 22 december

I utredningen om omprövning av medborgarskap konstaterades att flera länder i Europa under senare år har infört nya regler som innebär möjlighet att återkalla medborgarskapsbeslut som fattats på felaktiga grunder. Det gäller bland annat Danmark, Finland och Nederländerna. Möjlighet att återkalla medborgarskapsbeslut finns sedan tidigare i bland annat Norge, Kanada, Storbritannien och Tyskland. En fråga som uppstår är om inte kriminella som fått svenskt medborgarskap också ska kunna fråntas sitt medborgarskap.

I maj 2006 släpptes ”Gazapappan”, en före detta palestinsk medborgare, från fängelset. Hela hans före detta svenska familj är mycket rädd för vad han kommer att göra och mannen är nu åter polisanmäld då han rört sig nära barnens skola. Mannen tog med sig de fem barnen ”på semester” till Gaza sommaren 2004. Han hade planerat att aldrig återvända med barnen till Sverige. Det som fick honom att återvända var att åklagaren hävde häktningsbeslutet mot honom. Hemma fortsatte terrorn och han greps och dömdes till två års fängelse för misshandel, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, egenmäktighet med barn och olaga frihetsberövande. Mannen ålades också besöksförbud i domen vilket innebär att han varken får träffa eller ringa någon i familjen. Straffskalan för denna typ av brott bör fördubblas och man måste även lättare kunna utvisa före detta utlänningar som begår denna typ av brott för att undvika att offren konfronteras med dem under resten av sina liv. Det svenska samhället måste reagera med kraft mot män som denne som har missbrukat och därmed även förbrukat sin rätt att vistas i Sverige.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att möjliggöra ett återkallande av svenskt medborgarskap vid brottslighet?

Svar från Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni den 10 januari

Annelie Enochson har frågat justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att möjliggöra ett återkallande av svenskt medborgarskap vid brottslighet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Annelie Enochson hänvisar i frågan till utredningen om omprövning av medborgarskap. De förslag som lagts fram av denna utredning (SOU 2006:2) innebär att det skulle bli möjligt att återkalla ett beslut om svenskt medborgarskap om detta förvärvats genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande. Det skulle till exempel kunna gälla om medborgarskapet förvärvats genom muta eller när oriktiga identitetsuppgifter lämnats i syfte att dölja grov kriminell belastning, terroristanknytning eller liknande. Förslagen har remissbehandlats och bereds nu i Regeringskansliet. Eftersom införande av en möjlighet till återkallelse av medborgarskap kräver grundlagsändring kan ett genomförande ske tidigast efter valet 2010.

Utredningens förslag omfattar dock inte situationen då en person gjort sig skyldig till brottslighet efter medborgarskapets förvärvande.

I 1997 års europeiska konvention om medborgarskap, som Sverige har ratificerat, anges i vilka situationer det är tillåtet att ha nationell lagstiftning som möjliggör återkallelse av medborgarskap. Bland de angivna situationerna ingår handlingar som allvarligt hotar statens vitala intressen. Enligt den förklarande texten till konventionen omfattar sådana handlingar till exempel spioneri men inte brottslighet av generell natur, hur allvarlig den än är.

Sverige har således förbundit sig att inte införa lagstiftning som medger återkallelse vid brottslighet av det slag som nämns i Anneli Enochsons fråga.

Källa: www.riksdagen.se