Brittiskt projekt guidar flyktingar och asylsökande i den brittiska vårdapparaten

2007-01-17

I Storbritannien har projektet Face to Face nyligen påbörjats i London. Projektidén går ut på att läkare med flyktingbakgrund anställs som mentorer för immigranter med mentala hälsoproblem. Inom ramen för projektet matchas 20 läkare med asylsökande och flyktingar som nyttjar den mentala hälsoservicen i London. Både läkare och patienter drar på så sätt fördel av arrangemanget. Läkarnas anställningsbarhet främjas medan patienterna får guidning i den brittiska vårdapparaten av professionella med liknande erfarenheter och bakgrund.

Det brittiska projektet har bäring på NTG-asyls utvecklingspartnerskap Re-komp som utvecklat konceptet hälsokommunikatörer. Mellan 2006 och 2007 bedrivs inom Re-komp spridnings- och påverkansprojektet Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle. Hälsokommunikatörerna fungerar som en länk mellan utlandsfödda och vårdinrättningar av olika slag.