Från Riksdagen: Skriftlig fråga 2006/07:279 av Luciano Astudillo (s) till Nyamko Sabuni (fp) om Malmös flyktingmottagande

2007-01-17

Fråga från Luciano Astudillo (s) 2006-12-06

Effekterna av den nya asyllagen blir allt tydligare i Malmö. Enligt de senaste beräkningarna kommer 2 700 nyanlända att tas emot i Malmö kommun under 2006. Det betyder att inte heller den reviderade prognos som gjordes i januari kommer att hålla. Då beräknade man att mottagandet i år skulle hamna på sammanlagt 2 000 nyanlända, varav cirka hälften flyktingar.

Nu räknar man i stället med att det kommer ytterligare 200@300 flyktingar i år samt ca 500 fler invandrare än vad som angavs i januariprognosen. Det här innebär att bostadssituationen för de nyanlända successivt blir allt sämre. De flesta flyktingarna bor inneboende eller har ett ambulerande boende vilket betyder att trångboddheten ökar. Trångboddheten kommer att ytterligare förvärras då många av flyktingarna återförenas med sina familjer. Här finns också en av de främsta förklaringarna till att antalet hemlösa i Malmö nu ökar jämfört med tidigare år. Bostadssituationen för nyanlända är så allvarlig att stadskontoret har påbörjat en djupare analys avseende de nyanländas boende och hur detta påverkar deras livssituation. Malmö har haft kontakt med kommunerna runtom staden, borgerligt styrda, som Vellinge, Staffanstorp, Lomma och andra, för att försöka hitta en regional lösning, men har inte fått någon positiv respons.

Min fråga till integrationsministern är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stödja Malmö i flyktingmottagandet?

Svar från Nyamko Sabuni (fp) 2006-12-13

Luciano Astudillo har frågat migrationsministern vilka initiativ han avser att ta för att stödja Malmös flyktingmottagande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Genom den tillfälliga lagstiftningen om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut som gällde till den 31 mars 2006, har betydligt flera fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande jämfört med de två senaste åren. Det har inneburit en ökad inflyttning i de flesta kommunerna i landet. Särskilt tydlig är effekten i storstäderna. En redan ansträngd bostadssituation blir därmed än mer besvärlig. Situationen blir givetvis problematisk om det påverkar människors livssituation i negativ riktning. Samtidigt är det positivt att Malmö tagit initiativ till en djupare analys av bostadssituationen för nyanlända i kommunen.

Som Luciano Astudillo väl känner till har vissa åtgärder som också kommer Malmö kommun till del vidtagits. Jag nämner här först några som innebär bättre ekonomisk ersättning till kommunerna.

Kommuner som överenskommit med Integrationsverket om ett utökat mottagande under 2006 erhåller 20 000 kr per person som mottagits under 2006 utöver de ersättningar som kan utgå enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera Malmö har en sådan överenskommelse om utökat mottagande. Malmö kommun har också fått del av de medel som Integrationsverket disponerat för att medverka till att underlätta mottagandet under 2006.

I budgetpropositionen föreslås också medel för en höjning av schablonbeloppen för flyktingmottagande från 2007 med 6 % utöver den årliga uppräkningen, vilket riksdagen var enig om redan i samband med behandlingen av vårpropositionen.

Det bör understrykas att Integrationsverket inte aktivt medverkar till placering av nyanlända flyktingar i Malmö kommun. De som bosätter sig i Malmö har själva valt att göra det. Det kan innebära att den sortens boendesituationer som Luciano Astudillo beskriver uppstår vilket givetvis inte är önskvärt. Att begränsa flyktingars och andra invandrares möjlighet att välja var de vill bo är dock vare sig aktuellt eller eftersträvansvärt.

I Skåne län pågår med stöd av medel som Integrationsverket disponerar ett utvecklingsarbete om regional samverkan. En handlingsplan är framtagen där ett av utvecklingsområdena är flyktingmottagandet i Skånes kommuner. Strategin i arbetet går ut på att kommuner som Malmö och Landskrona ska kunna avlastas och att det ska kunna vara möjligt att bo i en annan kommun än Malmö samtidigt som Malmö kan ge mindre kommuner metodstöd i introduktionsarbetet. Det är ännu för tidigt att säga något om resultaten av detta arbete.

Skåne län ingår också i Arbetsmarknadsverkets försöksverksamhet för att nyanlända personer snabbt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Med möjligheten att försörja sig själv ökar också möjligheterna att ordna sitt boende. Regeringens satsning på nystartsjobb och andra insatser som snabbare kan leda till arbete innebär också bättre förutsättningar för nyanlända på arbetsmarknaden.

Jag anser för min del att flyktingmottagandet och introduktionen behöver reformeras. I detta ingår även ett behov av att se över den statliga ersättningen till kommunerna. Jag avser att ta initiativ till en sådan översyn.

Källa: Riksdagen