Ökat antal asylsökande under 2007 – Migrationsverkets nya prognos

2007-01-19

Migrationsverkets Verksamhets- och utgiftsprognos för 2007 redovisar en kraftig ökning av antalet asylsökande, främst från Irak. Man beräknar att det totala antalet asylsökande kommer att öka betydligt, från drygt 24 000 år 2006 till mellan 30- och 40 000 under år 2007. Merparten av de asylsökande är redan nu från Irak och det finns enligt Migrationsverket inget som tyder på att ökningen av antalet asylsökande skulle upphöra. Sverige är enligt rapporten det tredje största asyllandet i Europa efter Frankrike och Storbritannien. Drygt 70 procent av beviljade tillstånd i första instans för irakier i Europa beslutades i Sverige.

Fler asylsökande till Sverige – i synnerhet från Irak

Sveriges andel av det totala antalet asylsökande till Europa har ökat under senare delen av 2006, i synnerhet vad gäller asylsökande från Irak. Enligt Migrationsverkets prognos kommer andelen asylsökande från Irak ligga mycket högt eller öka under 2007. Om man för 2007 skriver fram ökningstakten för den irakiska gruppen, skulle antalet asylsökande från Irak under året bli 30 000 personer. Även under 2008 och 2009 beräknas antalet asylsökande ligga högt, 40 000 respektive 35 000 personer.

Högre bifallsandelar

Enligt rapporten ligger bifallsprocenten förhållandevis högt i Sverige när det gäller beslut i första instans. Runt en tredjedel av ansökningarna i Sverige resulterar i bifall i första instans mot endast sex procent i Tyskland och 18 procent i Storbritannien. Tyvärr kommenteras i rapporten ej eventuella skillnader i instans- och processordning.

Oviss väntan…

I rapporten görs ej heller bedömningar vad gäller väntetiden för första respektive andra instansbeslut. Migrationsverket har satt upp tidsmål för handläggningen, men dessa kommenteras inte rapporten. En analys av konsekvenserna av den nya instans- och processordningen – och därmed en bedömning av väntetider etc – utlovas i en kommande prognosrapport. Överklagandefrekvensen till Migrationsdomstolarna har hittills varit betydligt lägre än beräknat.

…och ökat antal inskrivna

Antalet inskrivna i mottagningssystemet beräknas öka de närmaste åren, från drygt 31 000 år 2007 till omkring 33 000 år 2008 och 2009. De inskrivnas sysselsättningssituation redovisas inte i den aktuella rapporten. Det vore värdefullt att i kommande verksamhetsrapporter redovisa situationen under 2006 beträffande den organiserade sysselsättningen (OS, tidigare benämnd Organiserad verksamhet, OV); målet för andelen asylsökande i OS angavs tidigare till 75 procent.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se