Norskt-Svenskt projekt avslutas med bok om introduktion och integration

2007-01-22

Boken Introduktionen och integration: Om arbete med flyktingar och invandrare i norska och svenska komuner är ett resultat av projektet "Tverrvitenskaplig vidareutdanning i flerkulturalitet". Projektet, som har delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (INTERREG III) har pågått under två år och avslutades i november 2006. Projektet har gått ut på att pröva en modell för "mångkulturell vidareutbildning" för tjänstemän som arbetar i små och mellanstora kommuner i "inre Skandinavien". Projektet har även innehållit forskning vilket vi ser resultatet av i den aktuella boken.

Det orginella med studierna i boken är att de framförallt utgår från ett tjänstemannaperspektiv. Rita Liljeström skriver i inledningen att intervjuerna med kommunaltjänstemännen i de norska och svenska kommunerna blottlägger klyftan mellan gängse politisk retorik och hjälplösheten i det praktiska arbetet med klienterna. Det är fascinerande att läsa om erfarenheter från mindre kommuner som Malung, Storfors, Borlänge och liknande kommuner i Norge. Samtidigt är det slående att problembilden är densamma som i storstäderna. Flyktingarna får inte tillträde till arbete, samverkan med arbetsförmedlingen fungerar dåligt och det saknas praktikplatser.

Myten om de kyliga skandinaverna får rätt så stor uppbackning i studierna. "De infödda svenskarna och normännen lever sitt eget liv och verkar tämligen likgiltiga för de flyktingar som flyttar in i kommunen. Det är som alla dessa nykomlingar inte angick dem. Medan myndigheter söker integrera flyktingar och andra utlandsfödda, håller sig de infödda mestadels undan."

Boken tar även upp andra frågor än inlandskommunernas arbete med flyktingintroduktion. Sociologiprofessor Sven Hort redogör till exempel för erfarenheterna från Storstadssatsningen. Norska forskare bidrar med kapitel om forskning om språkens betydelse för inlärning och integration och Mostafa Pourbayat tar upp frågan om mångfalden inom islam.

Här kan man läsa mer om boken och hur man kan beställa den

Henrik Emilsson, Henrik.emilsson@temaasyl.se