Övriga nationella temagrupper

De nationella temagrupperna inom Equal är en av de viktigaste mekanismerna för erfarenhetsspridning och system/policypåverkan. Med utgångspunkt från projekterfarenheter och goda exempel från Utvecklingspartnerskapen skall temagrupperna skapa en s k kritisk massa av projektens produkter och innovationer, bedöma och validera dessa och bidra till förbättringar och reformer inom de aktuella politikområdena.

I denna avdelning publiceras information om temagruppernas verksamhet, aviserade seminarier, konferenser och andra evenemang samt rapporter, studier, nyhetsbrev och annat material.

Det långsiktiga målet för arbetet i Utvecklingspartnerskap och nationella temagrupper är att skapa utvecklings-, kunskaps- och lärandeplattformar som kan fortleva efter programperiodens utgång. De åtta temagrupperna kommer därför under den återstående projektperioden bedriva ett samarbete för att skapa ett underlag för en fortsatt verksamhet inom ramen för det nya socialfondsprogrammet under 2007 - 2013.

Följande nationella temagrupper finns i Equal (klicka på texten för en direkt länkt till respektive NTG:s hemsida!):