Skriftlig fråga 2006/07:583 Central samordning av integrationspolitiken av Luciano Astudillo (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2007-02-12

Fråga från Luciano Astudillo (s) 2007-01-31:

Gunilla Bruun förslår att den samlade uppföljningen, utvärderingsverksamheten och främjande verksamheten som Integrationsverket hade av integrationspolitiken ska avvecklas. Den uppgiften ska i stället delas upp på flera myndigheter.

Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, fick av den numera nedlagda Integrationspolitiska kommittén i uppgift att beskriva såväl insatser som de hinder som förekommer när ett antal, för integrationspolitiken, centrala myndigheter ska nå de integrationspolitiska målen. Utredaren vill efter slutfört uppdrag lyfta fram oklarheter och brister i styrningsdialogen mellan regering och myndigheter.

Socre är mycket tydligt i sin rapport. Det är bättre med en central myndighet som kvalitetssäkrar de statliga integrationspolitiska insatserna än att dessa smetas ut på flera myndigheter.

Hur avser ministern att ta hänsyn till denna kunskap i den framtida beredningsprocessen?

Svar från Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 2007-02-07

Luciano Astudillo har frågat mig hur jag avser att ta hänsyn till den kunskap som Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) tog fram på uppdrag av den integrationspolitiska kommittén i den framtida beredningsprocessen för integrationspolitiken.

Jag har tagit del av Scores slutsatser och delar bland annat bedömningen om att de myndigheter som genomför integrationspolitiska insatser bör få sitt ansvar tydligt formulerat i instruktioner, regleringsbrev och andra styrdokument. Såsom Score påpekar bör insatserna också kunna följas upp, utvärderas och kopplas till resultat. Detta är effektiva metoder för att kvalitetssäkra statliga verksamheter. Till dessa delar utgör slutsatserna ett av underlagen för vår styrning av integrationspolitiken.

Däremot delar jag inte uppfattningen att det behövs en speciell myndighet för att förmedla generell integrationspolitisk kunskap och metoder till alla andra myndigheter. Integrationsverket har redan haft ett sådant uppdrag i över åtta års tid, och utvärderingar visar på relativt magra resultat av denna metod för kvalitetssäkring.

Källa: www.riksdagen.se