Skriftlig fråga 2006/07:662 Stödet till invandrades riksförbund av LiseLotte Olsson (v) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2007-02-22

Fråga från LiseLotte Olsson (v) 2007-02-16

Regeringen har sedan sitt tillträde inte aviserat någon som helst inriktning på integrationspolitiken. Trots detta finns det flera anledningar att vara orolig. Som enda konkret integrationspolitisk åtgärd avser regeringen att lägga ned Integrationsverket den 1 juli 2007. Trots brådskan finns det ännu inget förslag från regeringen till hur viktiga ansvarsområden som i dag åligger verket ska fördelas efter den 1 juli. Detta gäller inte minst frågan om stöd till organisationer bildade på etnisk grund, som till exempel invandrades riksförbund.

Under tiden förekommer i det fördolda stora oklarheter i hanteringen av stödet till dessa organisationer. Ett exempel är att Iranska riksförbundet fått sitt stöd sänkt med 525 000 för 2007. Endast 225 000 kronor betalas ut för 2007 jämfört med 750 000 kronor 2006. Trots att det inte är några som helst substantiella skillnader i organisationens verksamhet jämfört med året innan har hela verksamhetsbidraget dragits in och Iranska riksförbundet beviljas nu enbart organisationsstöd. Detta har självfallet omfattande konsekvenser för organisationens verksamhet. Bland annat har man nu stora svårigheter att genomföra den kongress som är inplanerad i mars. Den motivering som ges för dessa omfattande förändringar av stödets omfattning innebär inget som helst klargörande. För att garantera riksförbundens fortlevnad och verksamhet och för att dessa ska kunna utgöra en part i utformandet av integrationspolitiken behöver de, enligt min och Vänsterpartiets mening, snarare ges ökade resurser. Dagens bidrag är illa anpassat till organisationernas antal och storlek.

Mot denna bakgrund vill jag fråga integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att invandrades riksförbund ska kunna fortsätta sin verksamhet?

Svar från integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 2007-02-21

LiseLotte Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att invandrades riksförbund ska kunna fortsätta sin verksamhet.

I dag fördelas ekonomiskt stöd till organisationer bildade på etnisk grund av Integrationsverket. Verket fördelar sådant stöd enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Stödet kan ges i form av organisations-, verksamhets- eller projektstöd.

Min bedömning är att nuvarande ordning ger de etniska organisationerna goda möjligheter att bedriva sin verksamhet. Anslaget för stödet till etniska organisationer är oförändrat jämfört med tidigare år.

Integrationsverket har beslutat om bidragen för år 2007. Regeringen kommer under våren att ta ställning till vilken huvudman som ska ha ansvar för bidragsgivningen till etniska riksorganisationer för kommande år.

Källa: www.riksdagen.se