Skriftlig fråga Skriftlig fråga 2006/07:632 Solidariskt flyktingmottagande av Yilmaz Kerimo (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2007-02-22

Fråga från Yilmaz Kerimo (s) 2007-02-13

Att ta emot människor som flyr undan krig och förtryck är en självklar följd av den värdegrund det svenska samhället vilar på. Under de senaste tjugo åren har invandringen i huvudsak varit knuten till flyktingskap.

Min kommun Södertälje har arbetat med introduktion och integration i mer än 30 år. Trots alla fina insatser ser vi tecken på trångboddhet, arbetslöshet, bidragsberoende, bristande språkkunskaper, fattigdom, att barn far illa och utanförskap. En tredjedel av Södertäljes 81 000 invånare har invandrarbakgrund – många är assyrier/syrianer. Andelen invånare med utländsk bakgrund ökar med ca 1 procent om året. Södertälje kommun har tagit emot 859 flyktingar (den 1 januari–1 december, sju har flyttat till andra kommuner). De flesta slår sig ned i stadsdelarna Ronna, Hovsjö, Fornhöjden och Geneta. Och de flesta som kommer nu är irakier.

Både antalet asylsökande och antalet flyktingar har ökat kraftigt i Södertälje sedan 2005. Det är positivt med mångfald – men det finns också tydliga tecken på utanförskap. Detta ska ställas mot det faktum att 1998 upphörde flyktingmottagningen i Täby kommun. Kommunen har inte längre något avtal med Migrationsverket om ett flyktingmottagande. Flyktingmottagandet är ett nationellt åtagande och därför anser jag att det bör till åtgärder för att säkerställa att alla kommuner ställer upp i flyktingmottagandet. Exempelvis bör man se över möjligheten att lagstifta för att uppnå detta mål. Det är inte minst viktigt för integrationen att även kommuner som Täby och Danderyd tar sitt ansvar.

Med ovanstående som bakgrund vill jag fråga ansvarigt stadsråd vad regeringen avser att göra för att främja ett kommunalt solidariskt flyktingmottagande.

Svar från Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 2007-02-21

Yilmaz Kerimo har frågat mig vad regeringen avser att göra för att främja ett kommunalt solidariskt flyktingmottagande.

Jag vill börja med att korrigera vissa fakta Yilmaz Kerimo hänvisar till. Täby kommun har från och med 2006 en treårig överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande. Även Danderyds kommun hade 2006 överenskommelse med Integrationsverket.

Det är ett nationellt ansvar att de personer som på grund av skyddsbehov får uppehållstillstånd ges bra förutsättningar för en snabb etablering i det svenska samhället. Osäkra boendesituationer och koncentration till vissa områden kan försvåra etableringen. Det är mycket viktigt att alla kommuner, oavsett politiskt majoritetsförhållande, medverkar till att bereda plats för personer som får uppehållstillstånd i år och kommande år. Det kan givetvis finnas kommuner vars överenskommelser är på en förhållandevis låg nivå vilket i så fall är angeläget att så långt som möjligt förändra.

När det gäller lagstiftning för kommunerna att ta emot flyktingar är det en fråga som hittills inte varit aktuell att väcka i riksdagen vare sig av företrädare för tidigare eller nuvarande regering. Jag ser inga skäl att ändra uppfattning i frågan. Däremot behöver incitamenten både för individen och för kommuner, statliga myndigheter, arbetsgivare och andra organisationer för att påskynda etablering på arbetsmarknaden förbättras och förstärkas. Sådana incitament bör också bidra till att bättre tillvarata nyanländas kunskaper och främja en ökad spridning av nyanländas bosättning.

Inom Regeringskansliet bereds för närvarande direktiv för en översyn av den statliga ersättningen för flyktingmottagandet. En utgångspunkt för en sådan översyn är bland annat att individen ska ha möjlighet att göra egna val vid utbildning i svenska och att stärka de ekonomiska incitamenten hos både individ och kommun för en snabb etablering på arbetsmarknaden och språkinlärning. Åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken som till exempel nystartsjobb leder till en förbättring i detta avseende både för den enskilda personen och för kommunerna. Dessa åtgärder kan dock behöva kompletteras med andra insatser eftersom det har konstaterats att det finns brister inom det nuvarande systemet för mottagande och introduktion av nyanlända invandrare. Det är regeringens avsikt att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta.

Källa: www.riksdagen.se