Sammanfattning av riksdagsdebatten om integrationspolitiken 2007-02-21

2007-02-22
Mandatperiodens första debatt om integrationspolitiken hölls den 21 februari. I fokus var betänkandet om statliga insatser för nyanlända invandrare som ett enhälligt arbetsmarknadsutskott ställt sig bakom och som sedan riksdagen beslutade att bifalla. Beslutet innebär att riksdagen tillstyrker Riksrevisionens framställning angående statliga insatser för nyanlända invandrare. Regeringen ska förtydliga uppdragen till de berörda myndigheterna och se över nuvarande reglering av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande.   Debatten kom även att handla om en rad andra frågor, somliga baserade på de motioner som riksdagen inte ställde sig bakom.

Anklagelser om 12 års misskötsel – och senfärdighet

Mycket av debatten kom att handla om mot vem som Riksrevisionens kritik främst riktar sig till. Mauricio Rojas (fp) m.fl. inom allianspartierna anklagade den förra regeringen för att inte ha gjort någonting för att underlätta integration och förbättra introduktionen för nyanlända flyktingar under deras 12 år i regeringsställning. Alliansen kommer till ett avdukat bord av befäst utanförskap var budskapet. Dessutom anklagade Mauricio Rojas Mona Sahlin (s) och andra tidigare integrationsministrar för missbruk av offentliga medel.

 

Oppositionen anklagade i sin tur alliansen för att vara senfärdig i integrationsfrågan. De har inte återkommit till riksdagen med besked om hur man vill hantera integrationspolitiken och därmed inte heller om hur man vill att mottagningen ska se ut, var budskapet. Luciano Astudillo (s) uttalade sig mycket kritiskt till att regeringen inte omgående tar itu med dessa ”ytterst viktiga och brådskande frågor kring flyktingmottagningen. På kort sikt behöver denna extraordinära situation extraordinära åtgärder.” Det enda som hänt är ett antal nedläggningar, bland annat av Integrationsverket, som enligt oppositionens talesmän ytterligare kommer att förvärra situationen. Ulf Holm (mp) påpekade att det var fel läge att lägga ner Integrationsverket men att Miljöpartiet i stället vill ha en ny myndighet som bedriver ett arbete för nyanlända flyktingars etablering i Sverige. Kalle Larsson (v) sade ”vi har sett väldigt lite. Vi har sett nästan ingenting.” och presenterade sedan ett nytt tiopunktsprogram för ett förbättrat flyktingmottagande.

Undantagstillstånd i svenska kommuner

Luciano Astudillo återkom flera gånger till den akuta situationen i flyktingmottagandet: ”Vi har en situation i Sverige nu som riskerar att på allvar bli katastrofal. Det handlar om detta: Vad gör vi? Vi har en flyktingmottagning som riskerar att hamna i totalhaveri med de förändringar som görs nu och den otydlighet som nuvarande regering står för. 40 000 flyktingar väntar för att bli placerade. Vi har en situation i Irak som förvärras för var dag. I Solna har vi ett moderat kommunalråd som säger: Vi får inte ut några ensamkommande barn. Det är er politik. Sluta vara i opposition, och börja ta ansvar för den situation som ni håller på att skapa nu!” 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) menade att regeringen står väl rustad inför det stora flyktingmottagandet. ”Varför Södertälje, Malmö och många andra kommuner i dag har det svårt handlar om att människor fastnar i systemet. Människor kommer inte ut på arbetsmarknaden.” ”Människor ska ut i arbete. Jag tror inte att någon kommun, varken Södertälje eller Malmö, har problem med att människor faktiskt vill flytta dit. Tvärtom är det väl bra för den kommunala tillväxten att människor i arbete bor där. Det är det den här regeringen jobbar med.”

Nyamko Sabuni betonade också den generella politikens betydelse: ”De behov som etniska svenskar har är samma behov som jag med en annan bakgrund har. Jag behöver arbete och egen inkomst för egen makt. Jag behöver utbildning till mig själv och till mina barn. Det är vad det handlar om. Det har kommit massor med reformer på utbildningsområdet. Det är så viktigt att vi inte slarvar med utbildningen eftersom vi då riskerar att ärva utanförskapet, det vill säga den nya generationen ärver utanförskapet.” 

Inga nya besked om insatser för att förbättra integrationen

Trots upprepade påstötningar från oppositionen kom inte integrationsministern med några nya förslag. Vi fick veta att det snart kommer ett direktiv till en översyn för att se på hur introduktionen kan göras bättre. Den inriktning på direktivet som presenterades är knappast ny: att så fort som möjligt komma ut i arbete, att så fort som möjligt få en språkutbildning som är anpassad till det yrke man vill fortsätta att jobba med och en språkutbildning som också ska kombineras med praktik. Det som möjligtvis är nytt är det som Riksrevisionen tidigare efterlyst: tydligare ansvar för både kommuner, berörda myndigheter och andra aktörer. Det kommer också, enligt Sabuni, att handla om incitament för enskilda personer likväl som för kommuner och andra ansvariga för introduktionen. Övriga insatser på integrationsområdet kommer att presenteras i vårpropositionen.

Läs hela riksdagsdebatten här.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se