Integrationsverkets årsredovisning ger en lägesbeskrivning om arbetet med de centrala, regionala och lokala överenskommelserna

2007-02-27

I Integrationsverkets årsredovisning redovisas deras utvecklingsarbete inom ramen för centrala, regionala och lokala överenskommelser.

Centrala överenskommelsen

Våren 2006 reviderades den centrala överenskom­melsen vilket innebar tydligare åta­ganden för respektive part. Revideringen har sin utgångspunkt i den utvärdering som presenterades i december 2005 och som pekade ut ett antal utvecklingsområden. I dagsläget finns 16 regionala överenskommelser, och i mer än hälften av landets drygt 200 flyk­tingmottagande kommuner finns lokala över­enskommelser, vilket motsvarar antalet överenskommelser 2005.

Berednings­gruppen för den centrala överenskommelsen har också samverkat i olika regeringsuppdrag. Exempel är utvecklingsarbete om regional samverkan och försöksverksamhet för att skapa förutsättningar för nyanlända att tidigt ta tillvara yrkeskunnande och erfarenheter från hemlandet.

Regional samverkan

Regeringen har för åren 2006 och 2007 avsatt 20 miljoner kronor per år för att stimulera till utveckling av nya metoder och arbetssätt för regional och lokal samverkan. Syftet har varit att åstadkomma en snabbare och effektivare introduktion för nyanlända. Integrationsver­ket har samverkat med Arbetsmarknadsverket och Sveriges Kommuner och Landsting vid handläggningen av projektansökningarna. Sex regioner, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Umeå-regionen, Västernorrland samt Västra Göta­land, har beviljats utvecklingsmedel under år 2006. Ett exempel på projekt är utveckling av ett instrument för validering av nyanländas kun­skaper inom Västra Götalandsregionen. Ett annat är att sex kommuner i Umeåregionen ska samordna kommunal flyktingmottagning, så kallad »regionmottagning«.

Integrationsverket bedömer i årsredovisningen att utvecklingen av introduktionen mot ökad regional samver­kan fortsatt. De ger exempel på reviderade regionala och lokala överenskommelser med tydligare ansvarsfördelning, mätbara mål och fler samverkande aktörer.

Samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige

Integrationsverket tog 2003 initiativ till en över­enskommelse mellan statliga myndigheter angående integration och hälsa, Nationell sam­syn om hälsa och den första tiden i Sverige. Den processen har enligt Integrationsverket avstannat på grund av låg prioritering från inblandade myn­digheter.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se