Interpellation 2006/07:304 av Luciano Astudillo (s) till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om bostadsföretag och diskriminering

2007-03-14

Fråga från Luciano Astudillo (s)

Hyresgästföreningen har nyligen genomfört en undersökning där man låtit fyra personer – David, André, Mohammed och Zirian – ringa upp 100 olika bostadsföretag, både privata och allmännyttiga. Bland dessa erbjöd 14 bolag endast lägenhet till personerna med de svenskklingande namnen. Dessutom förekom "diskriminerande inslag" i ytterligare 25 fall.

Avslöjandet av att det förekom diskriminering var möjligt tack vare metoden ”situation testing” . Denna typ av undersökningar har från borgerligheten flera gånger kritiserats. Man har kallat det för ”brottsprovokation”. Jag anser att denna metod skulle kunna användas mycket mer systematiskt och genomtänkt i Sverige.

Enligt DO Katri Linna är kriterier för uthyrning av bostäder otydliga och ger stort utrymme för godtyckliga bedömningar och diskriminering. DO anser att det behövs mer kunskap och åtgärder för att komma åt rådande situation.

Är statsrådet beredd att utreda hur ”situation testing”, i enlighet med MR-planen, skulle kunna användas för att motverka diskrimineringen?

Vilka andra åtgärder kan statsrådet tänka sig att vidta för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden?  

Anf. 111 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig om jag är beredd att utreda hur situation testing, i enlighet med MR-planen, skulle kunna användas för att motverka diskrimineringen. Han har även frågat mig vilka andra åtgärder jag kan tänka mig att vidta för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden. 

Vad gäller situation testing anser jag att metoden är intressant. En undersökning av förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige har genomförts av Internationella arbetsorganisationen, ILO, med metoden situation testing. Jag kommer att överväga behovet av liknande undersökningar inom fler samhällsområden, till exempel bostadsmarknaden, när jag har fått slutsatserna och rekommendationerna från ILO. 

Jag kommer även att överväga att ta initiativ till en utredning om användning av situation testing som bevismedel i ärenden hos ombudsmännen mot diskriminering. Det är viktigt att man tittar på undersökningsmetoden med hänsyn till de etiska och juridiska övervägandena. 

Det finns redan i dag bestämmelser i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering som förbjuder diskriminering vid yrkesmässigt tillhandahållande av bostäder. Det är med andra ord förbjudet för hyresvärdar att missgynna bostadssökande utifrån diskriminerande grunder, såsom etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Min utgångspunkt är att den lagstiftning vi har ska följas och att överträdelser ska beivras. 

Lagstiftningen på området och andra frågor rörande diskriminering har varit föremål för översyn inom Diskrimineringskommittén, som har presenterat slutbetänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22). Inom Regeringskansliet bereds nu Diskrimineringskommitténs förslag med inriktning att en proposition ska kunna beslutas under 2007. 

För att utöva tillsyn över lagstiftningen mot diskriminering finns ombudsmän som motverkar diskriminering. De kan bland annat föra skadeståndstalan för den som anser sig ha blivit diskriminerad och anmäler det till ombudsmannen. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har fått kraftigt ökade anslag för att intensifiera kampen mot diskriminering inom olika samhällsområden. DO bedriver nu ett särskilt projekt angående diskriminering på bostadsmarknaden. 

Jag kan försäkra Luciano Astudillo om att jag ser allvarligt på diskriminering på bostadsmarknaden och att jag noga kommer att följa utvecklingen på området. 

Anf. 112 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Tack för svaret, Nyamko Sabuni! 

Först och främst vill jag konstatera ett par saker. Jag vet att Nyamko Sabuni ser allvarligt på diskriminering. Det gör även jag. Jag vet också att det finns en lag som förbjuder diskriminering på bostadsmarknaden, men jag tycker inte att debatten ska handla om det utan om vilka politiska ambitioner Sabuni har för att göra något åt den diskriminering som finns trots lagstiftning och trots att vi tycker att det är ett allvarligt problem. 

Om jag ska vara ärlig vet jag inte hur jag ska tolka Sabunis svar. Å ena sidan säger hon att hon noga kommer att följa utvecklingen på området. Det är inte precis något svar att glädjas åt, för Sabuni borde verkligen veta att det tillhör hennes roll. Integrationsministerns roll är att följa utvecklingen på till exempel diskrimineringsområdet. Å andra sidan säger Sabuni att hon kan tänka sig att överväga att ta initiativ till en utredning som använder situation testing som bevismedel i ärenden hos ombudsmännen mot diskriminering. Här finns eventuellt något att ta fasta på, något som åtminstone antyder ett litet steg framåt för den borgerliga regeringen i kampen mot diskriminering. Där är vi emellertid inte i dag, tyvärr. Så tolkar jag svaret. 

Jag kan konstatera något som jag även konstaterat tidigare, nämligen att det faktum att man nu bara överväger det som vi var överens om när vi antog MR-planen, för övrigt i bred konsensus, är ett steg tillbaka i kampen mot diskriminering, att man växlat ned vad gäller ambitionerna att motverka diskriminering. Det går inte att tolka ”överväga” på annat sätt. 

Fru talman! Den undersökning som jag hänvisar till i min interpellation har gjorts av Hyresgästföreningen. Den kallas för Diskrimineringsbarometern och talar sitt tydliga språk. I 37 procent av samtalen till hyresvärdarna fanns diskriminerande inslag mot de personer som hade så kallade utländskt klingande namn. I 14 fall av 100 var diskrimineringen så tydlig att den med svenskklingande namn fick bostaden medan den med utländskt klingande namn inte fick bostaden. Undersökningen ledde i sin tur till att 15 företag fick en anmälan på sig av Diskrimineringsombudsmannen. Det är ett allvarligt problem. Den här metoden visar sig vara ganska effektiv. 

DO beskriver undersökningens resultat som ”alarmerande” i de kommentarer man gjort. Men här har vi en minister som säger att hon ska överväga saken och noga följa utvecklingen på området. Det är ganska stora skillnader i hur man beskriver verkligheten, tycker jag. Kan Sabuni utifrån det förstå att vi socialdemokrater kan känna viss oro inför framtiden? 

Sabuni fortsätter i sitt svar att föra fram en del andra saker kring det extra stödet till DO, som jag noterar numera kallas för ”kraftigt ökat anslag”. Tidigare var det ”13 miljoner”, men nu definieras det som ”kraftigt ökat anslag”. Hon nämner beredningen av Diskrimineringskommittén. Det är bra saker och politik som vi också tyckte det var bra att förstärka. Men vad mer? Vad händer inom bostadspolitiken i övrigt? Vad har ministern att säga om kommunala bostadsförmedlingar? Hur vill ministern samarbeta med allmännyttan? Eller vill man framför allt sälja ut allmännyttan? Och hur blir det med hyresgarantin som ni lovade? 

Anf. 113 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! 13 miljoner för en mindre myndighet är en kraftig ökning av anslaget, oavsett hur jag har beskrivit det tidigare. 

Mitt svar till Luciano Astudillo är tydligt. Jag tycker att det här är en intressant metod och säger återigen: Innan jag har alla fakta på bordet kommer jag inte att fatta beslut om vi ska fortsätta eller inte. Jag väntar på slutsatserna från den mindre undersökning på arbetsmarknaden som ILO hade ansvar för. Jag tror att det är ganska förnuftigt att göra så. Det går inte att handla i panik. Vi vet att diskriminering förekommer och vi vet att vi ska göra vad vi kan för att beivra den, men vi kan inte handla i panik med åtgärder som eventuellt strider emot grundlagen. 

Jag följer vad som händer på området. När jag har fått slutsatserna kommer jag att överväga om vi eventuellt ska kunna använda oss av samma metoder på andra marknader och framför allt om de kan användas som bevismedel. Vi måste se till de etiska och juridiska aspekterna av det hela. Arbetet bereds inom Regeringskansliet. Innan vi är klara med det kan jag inte ge dig något annat svar än att det är intressant och att det är därför vi ser över det. 

Anf. 114 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Fru talman! Jag tror att det är första gången jag får höra tydlighet definieras som ett svar där man säger: Jag avser att överväga detta och kommer noga att följa utvecklingen. Det är inte alls tydligt! Det handlar inte heller om att handla i panik, utan om att följa den MR-plan som antagits av Sveriges riksdag. Regeringen har inte tagit tillbaka den, utan vad jag har förstått gäller den på det här området. I den är det tydligt sagt att vi ska tillsätta en utredning kring situation testing. Den är tydlig på den punkten. 

Låt mig återigen påminna ministern – vi har haft en generell debatt om diskriminering – om vilka fördelar som finns med situation testing som metod. Den kan ge oss kvantitativa mätningar på hur omfattande diskrimineringen är; det är en kunskap som vi oftast saknar i Sverige. Den kan användas av myndigheter för att utveckla policyer genom att jobba förebyggande. Den kan också användas för att tillämpa lagstiftningen, till exempel om DO skulle använda den för att testa olika branscher och områden. Den kan dessutom användas för att påverka opinionen; det blir tydligt när diskriminering sker av någon som har ett annorlunda utseende eller ett annat namn. Det blir konkret och man kan verkligen mäta detta. 

Återigen: DO kallade resultatet av Diskrimineringsbarometern för ”alarmerande”. Detta ledde som sagt till att 15 bostadsföretag i Sverige fick anmälningar om diskriminering. Tyvärr måste jag säga att jag inte tycker att svaret är konkret. Att tala om att ”överväga” och ”följa utvecklingen” är inte ett konkret svar. Dessutom är det så att hela syftet med en utredning är att kolla på de fördelar och nackdelar som finns med en sådan metod, på problem kontra grundlagen – allt som ministern hänvisar till. Hela poängen med den utredning som jag frågar om är att se hur vi kan använda metoden och var den stöter på patrull. Jag hade önskat att jag kunde få ett tydligare besked om en utredning. Sabuni tycker ju att metoden är intressant. Att kolla på de eventuella fallgroparna hade varit ett litet steg framåt, kan jag tycka. 

Apropå det ökade anslaget till Diskrimineringsombudsmannen: Det enda jag sade är att i de debatter vi har haft tidigare – vi har haft en del nu – har ministern pratat om ”13 miljoner kronor”, medan hon nu säger ”kraftigt ökade anslag”. Jag bara noterar de olika sätten att beskriva samma fenomen. Jag tror att det bådar för att DO och de andra ombudsmännen mot diskriminering inte kommer att få så mycket mer resurser under en längre period. Jag ser det framför mig. Eventuellt kommer man att få en förstärkt apparat om man får en samlande organisation, vilket både Sabuni och jag tycker vore en positiv inriktning på det framtida diskrimineringsombudsmannaämbetet. 

Jag fick inga besked om den generella politiken på bostadsmarknaden, om hur man ska se till att det finns bostadsköer, bostadsförmedlingar och hyresgarantier. Jag fick inte heller något besked om hur man kan använda allmännyttan som ett effektivt verktyg för att vara förebild i ett icke-diskriminerande sätt att jobba. 

Anf. 115 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Fru talman! Jag överlåter till min kollega statsrådet Mats Odell att svara på bostadsfrågor. Jag måste be Luciano Astudillo att interpellera till honom om han vill diskutera bostadsmarknaden på det viset. Jag är här för att debattera situation testing. 

Du kan få ett tydligt svar. Jag ska tillsätta en utredning för att se om detta kan användas som bevismedel. Därmed inte sagt vad vi kommer fram till. Jag överväger som sagt att använda de här metoderna på andra marknader, men jag kan inte fatta ett konkret beslut förrän jag har fått slutsatserna av den mindre undersökning vi har gjort på arbetsmarknaden. 

Som du vet försvåras de här undersökningarna på arbetsmarknaden genom att det inte är tillåtet att förfalska betyg och intyg i Sverige. Där har vi ett problem. Jag tycker inte heller att det ska vara tillåtet. Det gör att det är väldigt begränsade branscher vi kan undersöka. Vi får också se vilka hinder vi finner på andra marknader. Bostadsmarknaden skulle kunna vara en marknad där man kan använda denna typ av testningar. Men låt mig återkomma med ett konkretare svar när jag har fått slutsatser från ILO i frågan. 

Anf. 116 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Jag måste säga att jag blir upprymd och glad. Det är första gången under alla de debatter jag och integrationsministern har haft som jag kan stå här och glädjas åt ett tydligt konkret besked. Det blir en utredning kring situation testing, som förhoppningsvis syftar till att vi ska kunna använda metoden mer effektivt och aktivt i Sverige. Det är ett bra besked, och jag hoppas att någon snappar upp det. 

Det blir alltid problematiskt att debattera med integrationsministern. Förvisso är hon ansvarig för flera olika politikområden – samtidigt som hon inte är det. När det gäller bostadsmarknaden hamnar man mellan stolarna – antingen ska man debattera med Sabuni eller så ska man debattera med Odell. Likadant med arbetsmarknaden: antingen ska man debattera med Sabuni eller så ska man debattera med Littorin. Det är svårt att hitta gränsdragningen. Det måste Sabuni förstå. Den generella politiken kan många gånger användas i ett icke-diskriminerande syfte. Jag hoppas att vi kan vara överens om det också. Man kan till exempel ha en lagstiftning som gör det tydligt hur bostäder förmedlas i kommunerna. Det är väldigt få kommuner som har det så nu. Ett annat sätt att komma åt diskrimineringen skulle kunna vara en hyresgaranti, någonting som för övrigt er regering har lovat och som vi också hade lovat tidigare. 

Det finns alltså mycket att göra. Men jag är glad åt integrationsministerns besked – och det är första gången jag kan glädjas åt ett besked från integrationsministern – om att det ska tillsättas en utredning på detta viktiga område. Jag tackar för svaret. 

Anf. 117 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Jag är glad över att jag kan glädja Luciano. Alla svar han får gläder honom inte. Han tycker inte ens om de lösningar jag lägger fram, men i detta svar finner vi äntligen varandra. 

Jag förstår problemet när det gäller vem man ska interpellera. Ska man tala generellt om bostadsmarknaden tycker jag att man ska prata med Mats Odell och också se till att han har ett integrationsperspektiv i det hela. Alla sakministrar ska se till att ha ett jämställdhets- och integrationsperspektiv – det är inte jag som ska komma och tala om deras politikområden så fort det gäller integration eller jämställdhet. Jag hoppas att Luciano Astudillo interpellerar och får svar på sina frågor också av andra ministrar. 

Överläggningen var härmed avslutad. 

Källa: www.riksdagen.se