Skriftlig fråga 2006/07:826 av Luciano Astudillo (s) till till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om förtydligad introduktion

2007-03-19

Fråga från Luciano Astudillo (s) 2007-03-08

Ett av de viktigaste skälen till att introduktionen av nyanlända inte fungerar bra är att ansvaret för introduktionen är otydligt. Dessutom har de olika aktörerna helt olika definition och fokus på vad en bra introduktion innebär – Ams, kommunerna och Migrationsverket. Det är ingen ny kritik av introduktionen men en som bekräftades av Arbetsförmedlingen Nya Invandrare i Malmö. Enligt uttalande från ministern ska ansvarsfördelningen mellan stat och kommun utredas, precis som andra delar av introduktion, något som förvisso är välkommet. Men det är ändå märkligt att regeringen inte i samband med nedläggningen av Integrationsverket klargör en del av oklarheterna.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att, redan i samband med Integrationsverkets nedläggning, ge berörda myndigheter ett tydligare direktiv och ansvar kring introduktion?

Svar från Nyamko Sabuni (fp) 2007-03-14

Luciano Astudillo har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att, redan i samband med Integrationsverkets nedläggning, ge berörda myndigheter ett tydligare direktiv och ansvar kring introduktionen.

Regeringen har den 8 mars beslutat om uppdrag till de myndigheter som ska ta över myndighetsuppgifter som avser vissa nyanlända invandrare med mera till följd av Integrationsverkets avveckling. Myndigheterna ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att myndigheterna den 1 juli 2007 ska ha en fungerande organisation för att kunna utföra de uppgifter som ålagts dem. Detta innebär att Migrationsverket övergripande ska arbeta för att det finns en beredskap och kapacitet i landet att ta emot skyddsbehövande och vid behov medverka vid deras bosättning. Länsstyrelserna ska utföra det operativa arbetet med att överlägga med kommunerna i länet.

Arbete och möjlighet till egen försörjning är huvudlinjen i regeringens politik. Länsstyrelserna ska därför överlägga med kommunerna utifrån egna och Arbetsmarknadsstyrelsens (Ams) bedömningar var i landet det finns bäst förutsättningar för att få arbete, utbildning och boende. I detta ingår även omfattningen av antalet asylsökanden som bor i så kallat eget boende (EBO) i länets kommuner. Länsstyrelserna har god kunskap om situationen i det egna länet. De kan ta ett samlat grepp och överlägga med kommunerna utifrån länets förutsättningar att ta emot flyktingar. Inriktningen ska vara att den som fått uppehållstillstånd ska placeras i en kommun där personen kan få en ändamålsenlig introduktion och snabbt få ett arbete.

Ansvaret för innehåll och utveckling av introduktionen ska fortsättningsvis vara en uppgift för respektive myndighet. Som ett led i arbetet med en ny myndighetsorganisation när det gäller statens åtagande för nyanlända flyktingar avser regeringen därför att under våren fatta beslut om att förtydliga detta ansvar för de myndigheter som har till uppgift att medverka till en effektiv introduktion för nyanlända. I detta ingår också ansvaret att följa upp introduktionsinsatserna inom varje sektor. Berörda myndigheter är Ams, Försäkringskassan, Skolverket med flera.

En samlad nationell styrning kommer därtill att ske genom regleringsbreven bland annat avseende inriktning och mål för verksamheten. Regeringen avser också att ge uppdrag till myndigheter som har regional och lokal verksamhet att ingå regionala och lokala överenskommelser om inriktning, ansvarsfördelning och former för myndighetssamverkan i arbetet med introduktionen. Länsstyrelserna får i uppdrag att hålla samman de regionala överenskommelserna samt medverka till att lokala överenskommelser sluts. Länsstyrelserna får även uppdraget att följa upp introduktionen i länet.

Så mitt svar på Luciano Astudillos fråga är att åtgärderna redan är vidtagna eller planerade och berörda myndigheter kommer att ha tydliga direktiv när Integrationsverket avvecklas den 1 juli 2007.

Källa: www.riksdagen.se