Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter i EU - En fallstudie av Förenade kungariket och Finland

Uppsatsen fokuserar på asylsökandes socioekonomiska rättigheter med utgångspunkt från det direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande som EU antagit. I en fallstudie jämförs den nationella lagstiftningen om asylsökandes socioekonomiska rättigheter i Förenade kungariket (Storbritannien) och Finland med EU:s direktiv och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. I EU utgörs mottagningsvillkoren av en minimistandard långt under den standard som kan utläsas ur medlemsstaternas folkrättsliga förpliktelser. Både Förenade kungariket och Finland uppfyller den av EU fastställda miniminivån vad gäller asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter, men huruvida de uppfyller sina övriga folkrättsliga förpliktelser kan ifrågasättas.