Dansk benchmarkingstudie av kommunernas introduktion för nyanlända invandrare

2007-03-21

Anvendt KommunalForskning (AKF) är en oberoende institution som forskar i områden som har relevans för offentlig sektor, särskilt kommuner och regioner. Inom integrationsområdet forskar AKF främst om arbetsmarknad, bosättning och utbildning. De har sedan ett par år tillbaka uppdrag från danska Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration att göra studier över hur kommunerna lyckas med introduktionen av nyanlända invandrare, så kallad benchmarkingstudie.

Ny metod för att jämföra kommunernas introduktionsarbete

Syftet är att skapa ett bättre underlag för analyser om orsaker till varför vissa kommuner lyckas bättre än andra med sitt uppdrag. Just orsakssambandet mellan insats och utfall har debatterats länge i Sverige och Integrationsverk och regeringar har fått stark kritik från till exempel Riksrevisionen för att inte analyserat sambandet mellan insats och utfall under introduktionen av nyanlända invandrare.  Sverige har inte ens på något regelbundet sätt redovisat hur snabbt nyanlända invandrare etablerar sig på arbetsmarknaden i olika kommuner.

Det finns alltså anledning att se närmare på de metoder för utvärdering som används i Danmark, i synnerhet som att statistiksystemen ser relativt likartade ut i Danmark och Sverige. Sverige skulle utan problem kunna replikera den aktuella undersökningen för de svenska förhållandena. Eftersom invandringen till Sverige är flera gånger större än till Danmark skulle också metodproblemen minska och göra undersökningens resultat mer tillförlitliga.

Tid till den nyanlända invandraren har arbete eller studerar

Det som mäts i undersökningen är tiden som det tar från att den nyanlända invandraren fått uppehållstillstånd till han/hon har arbetat eller studerat i minst 6 månader. Kort tid indikerar att kommunen har gjort en bra insats.

Därefter tar mätmetoden hänsyn till kommunens förutsättningar. Både vad gäller arbetsmarknadssituationen i kommunen och individernas egenskaper. Skillnaden mellan den faktiska genomsnittliga tiden det tar för en nyanländ invandrare att få arbete eller börja studera regelbundet i en kommun jämförs sedan med den tid det borde ta enligt kommunens förutsättningar.

Några resultat

Rapporten visar att 40 procent av de nyanlända invandrarna som ingår i den nya integrationslagen hade sysselsättning eller var i utbildning efter tre år i landet och 50 procent efter fem år.

Rapporten visar vidare att resultatskillnaden mellan kommuner minskar med hela 80 procent när man tar hänsyn till kommunernas förutsättningar. 80 procent av skillnaden mellan kommunerna av hur snabbt nyanlända invandrare får arbete eller börjar studera beror alltså på deras olika förutsättningar och endast 20 procent beror på kommunens metoder. Den kommun som i studien arbetade bäst efter sina förutsättningar förkortade den förväntade tiden för individen att få arbete eller utbildning med 5,3 månader.

Hämta studien här.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se