Stockholm stad får kritik för sitt arbete med introduktionen för nyanlända invandrare

2007-03-26

Stockholms kommunala revision har granskat mottagandet av nyanlända invandrare i Stockholm. Syftet har varit att bedöma om stadsdelsnämndernas styrning, uppföljning och kontroll av mottagandet är tillräcklig. De ska också granska att kommunen genomför mottagningen på det sätt som kommunfullmäktige beslutat.

Bristande samverkan inom kommunen och med arbetsförmedlingen

Som vanligt i denna typen av granskningar får samarbetet med arbetsförmedlingen kritik. Samrådet mellan kommun och arbetsförmedling är dåligt och de nyanlända invandrarna kan sällan ta del av arbetsförmedlingens tjänster pga. att de inte anses kunna tillräckligt bra svenska. Men det kanske mest beklämmande i granskningen är att revisorerna nästan inte hittat några fall där en person fått praktik eller arbete inom det yrkesområde som personen tidigare arbetat med eller utbildat sig för. Det gäller också akademiker. Revisionskontoret menar att personernas tidigare erfarenheter av yrkesliv och utbildning måste tas tillvara på ett mer systematiskt sätt.

Revisionen pekar också på att det behövs utvecklas metoder och bättre kontakter mellan stadsdelarna och utbildningsnämnden så att det blir möjligt att flyktingarna att praktisera/arbeta utan att behöva avbryta kontakten med SFI.

Lång uppräkning av brister

Granskningen visar att område efter område inom introduktionen uppvisar välkända brister. Det handlar om brister som tidigare granskningar och utvärderingar visat och det kan knappast komma som någon stor överraskning för någon. Det vi ser är inte ett resultat av för lite kunskap. Det handlar om ointresse från politiker och inblandade aktörer att ta reda på fakta och agera därefter. Punkt efter punkt går att justera och förbättra.

  • Kommunstyrelsens och stadsdelsnämndernas styrning, uppföljning, kontroll av flyktingmottagandet måste förbättras.

Enligt revisionskontoret behöver målen för verksamheten konkretiserad och mer energi läggas på att följa upp resultaten.

  • Intentionerna med lagen om introduktionsersättning – att skilja flyktingmottagande från socialtjänst – uppfylls inte av kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna

En stor brist som revisorerna pekar på är att flyktingmottagningen organiseras inom socialtjänsten. Tanken är att introduktionen ska särskiljas från övrig socialtjänst och hantering av ekonomiskt bistånd.

  • De individuella introduktionsplanerna är inte alltid aktuella och undertecknade, vilket stadsdelsnämnderna måste åtgärda för att säkerställa individens inflytande. Barn och ungdomar har sällan introduktionsplaner och stadsdelsnämnderna har inte några särskilda introduktionsinsatser för barn.

Flyktingsekreterarna verkar ha kontakt med de personer som har introduktion. Men samtidigt konstaterar revisorerna att det är svårt att bedöma individernas inflytande över introduktionen eftersom att introduktionsplanerna inte alltid är reviderade, aktuella och underskrivna. Medan nästan alla vuxna har introduktionsplaner tillhör det ovanligheterna att barn och ungdomar har det. Rapporten menar att bör ha mål och åtaganden som särskilt uppmärksammar barn och ungdomar.

  • Stadsdelsnämndernas samhällsinformation och nätverksskapande aktiviteter för flyktingar måste förbättras.

Revisionen anser att samhällsinformationen måste förbättras och bli mer likvärdig mellan stadsdelarna. De anser också att stadsdelarna inte lever upp till kommunstyrelsens beslut att genomföra nätverksskapande aktiviteter, särskilt för kvinnor, och att få med ideella organisationer i introduktionsarbetet.

Hämta hela revisionsrapporten här

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se