Fruktbart möte mellan teori och praktik - NTG-asyl & integration och Europeiska migrationsnätverket anordnar gemensamt seminarium om återvändande

2007-03-27

Europeiska migrationsnätverkets och NTG-asyl & integrations första gemensamma seminarium - Återvändande - återsändande - eller re-integration? - blev till ett viktigt och fruktbart möte mellan teori och praktik. Teori i form av redovisningar av forskningsstudier och rapporter, praktik genom deltagarnas aktiva medverkan och kritiska synpunkter på vad som är möjligt att genomföra inom befintliga ramar och resurser.

Migrationsverkets verksamhetschef för återvändande, Veronica Lindstrand-Kant, var tveksam till om s k återvändanderelaterad utbildning ger önskade effekter och ansåg att resurser snarare bör läggas på re-integrationsåtgärder efter själva återvändandet. Återvändanderelaterad sysselsättning/utbildning har som syfte att förbereda asylsökande som fått avslag på ett återvändande, något som visat sig svårt både vad gäller att rekrytera deltagare och att skapa ett meningsfullt innehåll i utbildningen. Det framkom också under seminariet att det finns ett avsevärt gap mellan vad som föreskrivs i regeringens regleringsbrev till Migrationsverket och vad som i praktiken är möjligt att genomföra. Lindstrand-Kant ställde sig positiv till att utveckla den typ av samarbete kring återvändande som Migrationsverket inlett med den tyska frivilligorganisationen AGEF. AGEF, som medverkar som partner i flera Equal-projekt, är en biståndsorganisation som ger stöd till återvändande för att på nytt etablera sig i ursprungslandet/regionen genom bl a rådgivning, arbetsförmedling eller starta-eget bidrag. Genom att samarbetet med AGEF, som har kontor på plats i flera av de länder asylsökande kommer från, kan återvändandet innefatta också insatser för re-integration och dessutom bidra till ursprungslandets/regionens utveckling.

Återvändande i Sverige...

Anna Ericsson presenterade det Europeiska migrationsnätverket (EMN) och dess svenska kontaktpunkt SCB, tillika medarrangörer av seminariet. EMN:s har bl a som uppdrag att samla in statistik på migrations- och asylområdet för att underlätta jämförelser och analyser av situationen i medlemsstaterna och därmed bidra till harmoniseringen av den europeiska politiken på dessa områden. Som ett led i detta arbete har EMN låtit genomföra en studie av medlemstaternas policies och system vad gäller återvändande av bl a avvisade asylsökande. Anna Jonsson från Uppsala Universitet föredrog förtjänstfullt den svenska landrapporten "Return - The Swedish Approach".

...och Europa

Stephen Davies från DG Rättvisa, frihet och säkerhet presenterade en syntesrapport av medlemsstaternas landrapporter om återvändande. Fortfarande finns mycket stora skillnader mellan medlemsstaternas insatser på detta område och endast i ett fåtal fall finns mer omfattande system för återvändande som sträcker sig över hela återvändandeprocessen, från förberedelse till re-integration i ursprungslandet/motsvarande. Ett flertal medlemsstater anlitar den internationella organisationen för migration, IOM,  för det praktiska genomförandet.

NTG asyl & integration presenterade rapporten "Återvändande i Sverige och Europa – policy praxis och projekterfarenheter" som ger en övergripande bild av situationen både i Sverige och på EU-nivå. Göteborgsinitiativets projekt Ankomst Göteborg visade på både svårigheter och lösningar när det gäller att arbeta med ett s k dubbelt perspektiv, det vill säga med fokus på såväl integration som re-integration.

Debatt om direktivet...

Under en avslutande paneldiskussion diskuterades mervärdet av en gemensam återvändandepolitik på EU-nivå. Dick Clomén från Röda Korset ansåg att återvändande skall ses som en väsentlig del av ett asylsystem. För att skapa legitimitet åt asylprocessen är det viktigt att de som faktiskt inte bedöms ha skyddsskäl återvänder. Han betonade dock att detta förutsätter att besluten tas på riktiga grunder.

Det förslag till EU-direktiv om gemensamma normer för återvändande som för närvarande förhandlas inom och mellan EU-institutionerna, diskuterades av panelen. Stephen Davies påpekade att medlemsstaterna har svårt att komma överens och att förhandlingarna dragit ut på tiden. Johan Malkan från Justitiedepartementet redovisade den svenska regeringens ståndpunkt som bl a innebär att EU-kommissionens ursprungsförslag inte bedöms svara mot ett faktiskt harmoniseringsbehov; mervärdet av ett gemensamt direktiv på detta område anses vara marginellt. Tyskland förbereder ett kompromissförslag som regeringarna har att ta ställning till.

...och om uppföljning

Det föreslagna direktivet nämner inte uppföljning av personer som tvingats återvända. Från Migrationsverkets sida påpekade man att uppföljning av avvisade/utvisade inte ingår i verkets uppdrag. Tomas Magnusson från Göteborgs Initiativet ansåg dock att staternas ansvar sträcker sig utanför de egna gränserna och att uppföljning av vad som händer med asylsökande efter att de återvänt i vissa fall är väsentligt för att kunna säkerställa att rätt beslut tagits i asylprocessen.

NTG asyl & integration, info@temaasyl.se