Nya program och finansieringsmöjligheter!

2007-03-27

En rad nya EU-program och finansieringsmöjligheter inom asyl-, flykting-, integrations- och sysselsättningspolitiken lanseras under 2007 – 2008. Utlysningar inom Europeiska socialfonden i Sverige beräknas ske under hösten 2007; förberedelsearbetet med de fyra fonderna inom ramprogrammet för Solidaritet och hantering av migrationsflöden pågår och det nya programmet inom social- och sysselsättningspolitiken, PROGRESS, lanseras redan i vår. Tema asyl & integration kommer att följa utvecklingen av de nya fonderna och programmen och informera om kommande utlysningar.

Fyra fonder för migrationsflöden

Förberedelsearbetet med de fyra fonderna inom ramprogrammet för Solidaritet och hantering av migrationsflöden, som tillsammans uppgår till nästan fyra miljarder euro, är i full gång. Dessa fonder, integrations-, återvändande-, flykting- och gränskontrollfonden, skall på olika sätt bidra till harmoniseringen av det gemensamma europeiska asylsystemet. ¨

Flyktingfonden (ERF III) – syftar till att utveckla och förbättra villkoren för asylsökande och flyktingar i medlemsstaterna, såväl gällande mottagande som själva asylprocessen. Fonden kan även användas till att främja integration av flyktingar och asylsökande bl a genom åtgärder fokuserade på utbildning, yrkeskartläggning samt empowerment. Stöd beviljas även för insatser ämnade att stödja återvandring eller frivilligt återvändande. Verksamheten förväntas börja i januari 2008.

Integrationsfonden – fyra typer av åtgärder prioriteras. Implementeringen av de elva gemensamma grundprinciperna för integration kommer att vara en prioritet. Därtill kommer åtgärder som syftar till att ta fram indikatorer för att mäta framsteg inom integration av tredjelandsmedborgare nationellt samt åtgärder inriktade på samarbete såväl nationellt som på transnationell nivå. Utöver detta finns det särskilda verksamheter som prioriteras, bl a målgruppsdrivna projekt, projekt inriktade på interkulturell dialog, åtgärder som syftar till att engagera majoritetssamhället i integrationsprocessen och projekt för personer med särskilda behov, vilka kan finansieras med upp till 75 procent av fondmedel. Integrationsfonden uppgår totalt till 825 miljoner euro och förväntas starta sin verksamhet under hösten 2007. Svenska ESF-rådet blir ansvarig myndighet för fonden.

Återvändandefonden – är en ny fond, med mål att förbättra återvändandet av tredjelandsmedborgare som olagligt vistas i EU (både avvisade asylsökande och s k illegala/irreguljära invandrare). Fonden ska stödja den harmonisering av återvändandet som det föreslagna återvändandedirektivet skall lägga en grund för. Stödberättigade åtgärder är t ex utarbetande av gemensamma återvändandeplaner och genomförandet av dessa, studier för att stärka det administrativa samarbetet mellan medlemsstater på återvändandeområdet och om den roll som frivilligorganisationer kan ha i sammanhanget. Även åtgärder som möjliggör re-integration av personer som återvänt/återsänts till ursprungsländer prioriteras. Återvändandefondens totala budget är 676 miljoner euro för perioden 2008-2013, varav varje medlemsstat årligen tilldelas en grundbudget på 300 000 euro; resterande medel förväntas fördelas utifrån antalet personer med avvisningsbeslut i respektive medlemsstat.

Fonden för de yttre gränserna – skall som namnet anger förbättra EU:s gränskontroll. Medlemsstaterna kan bl a använda fonden till att genomföra det gemensamma integrerade gränskontrollsystemet för övervakning av de yttre gränserna. Medlen kan användas till att uppgradera teknisk utrustning för gränsbevakning, förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter och fortbilda gränsvakter. Hela fondens budget ligger på 1820 miljoner euro. I Sverige det Rikspolisstyrelsen ansvarig myndighet för gränsfonden.

I maj förväntas rådet ta det slutliga beslutet angående ramprogrammet för dessa fonder. Till hösten ska medlemsstaterna sedan ta fram nationella strategiska riktlinjer för flykting-, integrations- och återvändandefonden, varefter utlysning kommer att ske. Slutgiltig fördelning av fondmedlen sker i samband med förhandlingarna mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen under 2007. Vad gäller Flyktingfonden och Återvändandefonden har regeringen för närvarande ej utsett ansvarig myndighet.

Europeiska socialfonden får ny regional prägel

Det nya socialfondsprogrammet har en stark regional prägel, och medlen kommer i Sverige att fördelas mellan åtta regioner med egna program. För de regionala programmen kommer NUTEK att ha motsvarande uppgifter. Det övergripande målet för det nationella strukturfondsprogrammet är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. I Sverige har regeringen i sitt program (ännu ej godkänt av EU-kommissionen) särskilt prioriterat ”kampen mot utanförskapet”. Även asylsökande kan omfattas av åtgärder inom programmet. Företagande och bättre integration i arbetslivet skall vidare prioriteras, liksom ungas etablering på arbetsmarknaden. Bidraget från Europeiska socialfonden uppgår till cirka 6,2 miljarder kronor för 2007-2013. Nationell medfinansiering med samma belopp tillkommer. Utlysningar för det nya socialfondsprogrammet väntas ske under hösten 2007. Svenska ESF-rådet är ansvarig myndighet för fonden.

PROGRESS - gemenskapsprogrammet för sysselsättning och solidaritet

Ett nytt program för stöd till genomförandet av EU:s mål inom sysselsättning och socialpolitik lanseras 2007. PROGRESS tar över de fyra nuvarande gemenskapsprogrammen för genomförande av den socialpolitiska agendan och även några av budgetposterna för arbetsvillkor och arbetsmiljö. Programmet är uppdelat i fem avsnitt: sysselsättning, social trygghet och integration, arbetsvillkor, antidiskriminering samt mångfald och jämställdhet. För varje avsnitt har programmet en förteckning med särskilda operativa mål, som i korthet går ut på att komplettera, öka kunskapen om, övervaka och utvärdera utförandet av EU:s politik och lagstiftning på ovannämnda områden.

Det nya programmet, som förvaltas av kommissionen, är öppet för alla offentliga och privata organ, aktörer och institutioner och syftar till att komplementtera Europeiska socialfonden. Jämfört med ESF har PROGRESS en starkare europeisk dimension, med syfte att säkerställa det mervärde som unionen kan bidra med. Tanken är att programmet skall bidra till en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen i medlemsländerna och bidra till att nationell politik överrensstämmer med unionens mål och politik. Följande typer av åtgärder kan finansieras genom programmet:

  • Analys
  • Ömsesidigt lärande, information och spridning
  • Etablering av nätverk samt erfarenhetsutbyte och lärande mellan aktörer från skilda samhällssektorer.

Budgeten uppgår enligt förslaget till 628,8 miljoner euro för hela perioden, och utlysning sker under våren 2007. Förslagsvis kommer projekt under programmet att kunna finansieras med upp till 80 procent fondmedel.  Kommissionens Generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika villkor ansvarar för fonden (kontaktpunkt i Sverige ej aviserad).

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se