Nystartsjobben når inte de nyanlända invandrarna

2007-03-28

Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit frånvarande länge från arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nyanlända invandrare kan få nystartsjobb under de första tre åren efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Nystartsjobben är vanliga anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna. Stödet är riktat till privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet.

Stor målgrupp

AMS skriver att den teoretiska målgruppen för nystartsjobben är stor. Bara hos Arbetsförmedlingen finns idag 200 000 personer som är berättigade till nystartsjobb. Hos Försäkringskassans bedöms det vara ungefär 80 000 som i nuläget skulle ha möjlighet att ta ett nystartsjobb. Däremot gör AMS ingen bedömning om hur många nyanlända invandrare som teoretiskt kan komma ifråga för nystartsjobben. Det kan i det här sammanhanget tolkas som ett ointresse för just den målgruppen. Storleken på målgruppen nyanlända invandrare är enkel att ta reda på. Statistik från Integrationsverkets visar att, lågt räknat, 40 000 nyanlända invandrare (dvs. nyanlända invandrare som kommunerna är skyldiga att erbjuda introduktionsprogram och som de får ersättning för från staten för enligt ersättningsförordningen) är berättigade till nystartsjobb.

Vem får nystartsjobb?

Rapporten från Arbetsmarknadsstyrelsen visar att 3 637 personer hade ett nystartsjobb i slutet av vecka 12. Vart tredje nystartsjobb, strax över 1100 stycken, har gått till en person som är född i något annat land än Sverige. Av dessa är personer med födelseland i Asien flest, följt av personer med ursprung i Europa. Mindre än 150 nyanlända invandrare hade vid tillfället nystartsjobb.

Inte de nyanlända.

Hittills har en stor majoritet av de personer som fått nystartsjobb, åtta av tio, kvalificerat sig för nystartsjobb enbart genom att vara inskriven på arbetsförmedlingen. Den näst vanligaste formen av kvalificering till nystartsjobb är de nio procent som har en kombination av arbetslöshet och tid hos försäkringskassan. Fyra procent har kvalificerat sig som nyanlända invandrare.

Tidigare utredningargranskningar och rapporter visar att nyanlända invandrare får liten del av arbetsförmedlingens insatser. Det är av yttersta vikt att nu se till att detta arbetsmarknadspolitiska program, som faktiskt är riktad till målgruppen nyanlända invandrare, faktiskt når hela den tänkta målgruppen. Särskilt som Integrationsminister Nyamko Sabuni flera gånger i riksdagen hänvisat till nystartsjobben som ett särskilt viktigt redskap för nyanlända invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Hämta rapporten om nystartsjobben här.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se