Interpellationerna 2006/07:324 och 335 om ID-handlingar åt invandrare

Interpellationerna 2006/07:324 och 335 om ID-handlingar åt invandrare

Inkom: 2007-02-16
Besvarad: 2007-03-27

19 § Svar på interpellationerna 2006/07:324 och 335 om ID-handlingar åt invandrare

 

Anf. 143 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Fredrik Malm har frågat statsrådet Tobias Billström vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att personer som har fått temporärt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige ska kunna få ut svenska ID-handlingar. 

Eva-Lena Jansson har frågat statsrådet Åsa Torstensson om hon avser att vidta några åtgärder med anledning av att utländska medborgare med uppehållstillstånd, på sätt som redovisas i interpellationen, särbehandlas så att det i praktiken är omöjligt att införskaffa ett ID-kort. Vidare frågar Eva-Lena Jansson om statsrådet avser att verka för en förändring av regelverket för intygsgivning vid utfärdande av ID-kort. Slutligen frågar Eva-Lena Jansson om statsrådet är beredd att i regeringen driva frågan att låta en myndighet, till exempel Migrationsverket, få uppdraget att utfärda ID-kort för att på detta sätt möjliggöra utfärdande av ID-kort till utländska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige. 

Frågorna ställs mot bakgrund av att Svensk Kassaservice i sin verksamhet har infört strängare krav vid utfärdande av ID-kort från och med den 1 januari i år. Det innebär att en sökande som saknar fullgod svensk legitimation endast kan styrka sin identitet med hjälp av en nära släkting, såsom maka, make eller myndigt barn. 

Interpellationerna har överlämnats till mig. 

Att den som utfärdar ID-kort ställer krav på styrkande av sökandens identitet är givetvis helt motiverat. Det är dock viktigt att säkerställa att personer med rätt att vara bosatta och arbeta i Sverige har möjlighet att få ett svenskt ID-kort även i de fall de inte har nära släktingar här i landet. 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har mottagit anmälningar och utreder om de nya reglerna innebär så kallad indirekt etnisk diskriminering. 

Oavsett om det är fråga om diskriminering i lagens mening eller inte måste situationen lösas för personer som i dag har svårigheter att styrka sin identitet. Frågan berör flera departement. Jag har, som samordningsminister för integrationsfrågor, tagit initiativ till att ett arbete har inletts inom Regeringskansliet för att reda ut problemen. 

Det har visat sig att det finns behov av ett utredningsarbete för att se över möjligheterna för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige att få ID-kort. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning med uppgift att överväga och lämna förslag i frågan. Avsikten är att utredningsarbetet ska bedrivas skyndsamt. 

Anf. 144 FREDRIK MALM (fp):

Herr talman! Denna sena timme ska vi ändå diskutera någonting som är väldigt angeläget. Sverige är ett oerhört välorganiserat land i grund och botten. Vi är nog ett av de mest organiserade länderna i världen. Statsförvaltningen är mycket väl fungerande, och våra myndigheter fungerar till stor del bra. 

Samtidigt hamnar människor ibland i kläm, och ibland hamnar människor i kläm på ett sätt så att det blir helt oacceptabelt. Så är fallet med Svensk Kassaservices nya regler som infördes vid årsskiftet i år. Bakgrunden är att människor som har temporärt eller permanent uppehållstillstånd har mycket svårt att få ett ID-kort utfärdat om de inte har en nära anhörig som är folkbokförd i Sverige. I praktiken är det i dag omöjligt. 

Vi låter alltså människor att bo i Sverige men gör det omöjligt för dessa människor att i praktiken leva här. Det är omöjligt att hämta ut försändelser på posten om man inte har ett ID-kort. Det är mycket svårt att öppna ett bankkonto och därmed få sin lön insatt, bli uppkopplad mot skattesystemet och bygga upp sin kreditvärdighet. 

Människor kan inte göra enklare basala saker i sin vardag som att hyra en videofilm, skaffa sig en telefon, ordna bostad och så vidare. Det är givetvis helt oacceptabelt. Dessutom är frågan om Sverige i och med detta också bryter mot grundläggande dokument som vi har ställt oss bakom. 

Den engelskspråkiga nättidningen The Local är en utmärkt tidning som nu en tid har drivit den här frågan. Den har intervjuat Erik Degerbeck från Europeiska kommissionens representationskontor i Stockholm. Han säger så här: ”This could be contratry to directive 2004/38, which concerns the free movement of people within the Union”. Dessutom finns ett antal ärenden nu hos Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 

Jag är mycket glad över att integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni nu har tagit initiativ till en utredning. Det är mycket bra. Jag ställde frågan till Tobias Billström. Den andra interpellanten som skrivit en interpellation ställde den till Åsa Torstensson. Men nu hamnar båda frågorna hos Nyamko Sabuni. Jag är mycket glad över att denna utredning kommer till stånd. Det är givetvis bra att man i grunden kan lösa den här frågan så att inte nya problem dyker upp framöver. 

Var befogenheterna att utfärda identitetshandlingarna kommer att hamna, om det blir på en statlig myndighet som Migrationsverket, Skatteverket, polisen eller någon annanstans, får vi väl se. Det viktiga är att frågan får en lösning. Dock framstår fortfarande en fråga som olöst i detta, nämligen situationen för de människor som fortfarande är i kläm. 

De människor som ännu i dag inte kan få ett ID-kort utfärdat i Sverige upplever uppenbart det som diskriminering. Oavsett om detta är intentionen, vilket jag starkt betvivlar att det skulle vara, upplevs det starkt som diskriminering. Det gör att människor upplever att de är i en svår situation, och de misstror svenska myndigheter. 

Det krävs någon sorts interimistisk lösning så att de som är drabbade inte ska behöva fortsätta att vänta på att få ett ID-kort och en utredning som vi inte riktigt vet när den blir klar. 

Anf. 145 EVA-LENA JANSSON (s):

Herr talman! Tack för svaret! Det är bra att det blir en utredning. Den kan vi diskutera sedan. 

Jag ska gå in lite på varför jag skrev interpellationen. Som framgår av interpellationen har jag tidigare skrivit en motion i frågan. Det är utifrån min bakgrund som tidigare vice ordförande i vuxenutbildningen och i arbetsmarknadsnämnden i Örebro. Där träffade vi på problemet att det tidigare var svårt för en del personer som av olika orsaker hade svårt att få tag på ett hemlandspass eller ett främlingspass att få ut ID-kort. 

När vi hade skrivit motionen kändes som det att det skulle kunna gå att göra det möjligt. Jag pekade bland annat på att någon annan myndighet skulle kunna ta över frågan från Svensk Kassaservice, till exempel Migrationsverket. Det som har hänt under tiden är att Svensk Kassaservice på eget bevåg har ändrat reglerna. Det har fått mycket stora konsekvenser, vilket både jag och Fredrik Malm har beskrivit i våra interpellationer. 

Jag ska ändå lyfta upp hur några personer beskriver hur de känner sig. 

Så här säger en man i Örebro: Jag har tagit hit både min bror och syster som kan intyga att jag är jag. Det hjälpte inte. Jag hämtade ett personbevis på Skattemyndigheten. Det hjälpte inte. Jag har ett svenskt pass, ett främlingspass, men jag får ändå inget ID-kort. Varför utfärdar man ett svenskt pass om människor inte kan identifiera sig? När jag var hos doktorn ville de ha ett ID-kort. När jag skulle gå på krogen ville de ha ett ID-kort. Men jag får inte tag på något ID-kort. Hur ska jag bära mig åt? 

En kvinna beskriver sin situation: Jag har varit i Sverige i sex månader, kom hit med min 11-åriga dotter. Jag har fått uppehållstillstånd men inte ID-kort. Eftersom jag inte kan öppna bankkonto måste jag alltid ha kontanter. Är det rimligt? 

Statsrådet säger i sitt svar: ”Avsikten är att utredningsarbetet ska bedrivas skyndsamt.” Det är bra att det ska bedrivas skyndsamt. Men på något sätt känns det inte som att det räcker. 

Även om reglerna som fanns tidigare var krångliga gjorde de inte det omöjligt att få ID-kort. Det gick faktiskt. Den möjligheten finns att låta de tidigare reglerna som Svensk Kassaservice tillämpade gälla nu under perioden fram till det att utredningen är klar. 

Min fråga till statsrådet är: Kan du tänka dig att ta de initiativen? Jag skrev frågan till statsrådet Åsa Torstensson, eftersom Svensk Kassaservice har gjort detta på eget bevåg. 

Dessutom säger man från posten att man inte har haft det här uppdraget att vara en myndighet som utfärdar ID-handlingar. Men man skulle kunna ge en myndighet det uppdraget. 

Min fråga är: Skulle du kunna tänka dig att ta ett initiativ så att Åsa Torstensson kan ge posten i uppdrag att se till att Svensk Kassaservice ändrar reglerna tillbaka till vad de var tidigare? 

Anf. 146 SVEN GUNNAR PERSSON (kd):

Herr talman! Fredrik Malm och Eva-Lena Jansson har i sina interpellationer på ett väldigt bra sätt beskrivit en situation som ganska många människor i vårt land har hamnat i. Jag är en av dem som har mött enskilda människor och fått enskilda människors utsatta situation beskriven för mig. Jag har sett den lokala situationen i bland annat Örebro, som Eva-Lena hänvisade till.  

Jag är tacksam att Fredrik och Eva-Lena har kompenserat mina underlåtenhetssynder i denna del och ställt interpellationerna. Tack ska ni ha för det! 

Och tack, ministern, för svaret. Det är alldeles utmärkt att du tar tag i den här situationen som berör flera olika departement och känner det ansvaret utifrån ditt särskilda uppdrag. Svaret är kanske så bra som det går. Det är ett ganska bra svar. 

Men det är fortfarande så, som beskrivs här, att människor drabbas varje dag i sådana situationer där det för oss andra är helt självklart att det ska fungera. Det handlar om bankkonton, att man ska kunna legitimera sig när man ska komma in på krogen och i andra mer vardagliga situationer. Det är alldeles självklart för oss att det ska fungera, men för de här människorna är det inte möjligt på grund av detta. 

Finns det någon tidsplan för den här utredningen? Kan ministern säga någonting om hur snabbt det ska gå? Det är bråttom. Är det möjligt med någon form av interimistisk lösning, kanske i den riktning som Eva-Lena Jansson pekar på. Det vore väldigt bra om en sådan signal kunde ges här i kväll. 

Anf. 147 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Jag håller med interpellanterna om att det här är stort problem som måste lösas skyndsamt. Det är någonting som vi måste göra något åt. Hade det funnits något att göra nu på en gång skulle jag göra det. 

Eva-Lena lägger fram förslag om att Migrationsverket ska kunna ta ansvaret och utfärda de här ID-handlingarna. Migrationsverket ger uppehållstillstånd till personer vars identitet inte kan styrkas. De kan inte heller på något sätt garantera identiteten hos de personer som de ger ID-korten till om de skulle få den uppgiften. 

Som ni hörde i en tidigare interpellationsdebatt med statsrådet Åsa Torstensson kommer Svensk Kassaservice att läggas ned. Den här utredningen kommer också att ta reda på vem som i framtiden ska utfärda de här ID-handlingarna förutom att den ska lägga fram förslag om hur vi ska kunna ge ID-kort till människor vars identitet vi inte kan styrka. 

I ett välordnat samhälle som Sverige är det också viktigt att det finns rättssäkerhet. Svensk Kassaservice har inte infört de här nya reglerna bara för att djävlas med människor, om jag nu ska uttrycka mig så. Stulna identiteter är en av de mest växande brottsligheterna inom Europa. Svensk Kassaservice har blivit stämda i fall med stulna identiteter. De kan bli skadeståndsskyldiga om de fälls för det. 

Det finns anledning att titta noga på frågan och se till att vi får bra lösningar som vi kan införliva på en gång så att inte det här problemet behöver uppstå en gång till. Jag förstår att det är problematiskt, men det är inte omöjligt. Det är besvärligt för många av de här människorna, men det är inte omöjligt att få stöd och hjälp för att lösa de ärenden som de behöver lösa på banken eller posten. Jag förstår att det är besvärligt, men det finns inga möjligheter att hålla på med lapptäckeslösningar. Därför ska den här utredaren så skyndsamt som möjligt lägga fram förslag på hur vi ska kunna lösa den situation som många där ute befinner sig i i dag. 

Anf. 148 FREDRIK MALM (fp):

Herr talman! Tack för svaret från statsrådet och för de vänliga orden från Sven Gunnar Persson. Det är riktigt gemytligt här i kammaren denna sena timme. Det kan också ha att göra med att den här frågan i grund och botten inte är ideologisk. Det finns ingen som säger att man vill förneka människor som får bo i Sverige möjligheten att få identitetshandlingar. 

I grund och botten är det här en organisatorisk fråga. I detta välorganiserade Sverige hamnar människor ibland i kläm. Det är mycket allvarligt. Men ändå kvarstår det faktum att människor drabbas av det här. Det spelar ingen roll vilka intentioner vi har. Det spelar ingen roll om det är Svensk Kassaservice eller någon annan myndighet, om det är statsrådet Nyamko Sabuni eller jag själv som har fattat de här besluten eller vilka intentioner vi har. Detta upplevs givetvis som oerhört diskriminerande. 

Jag är övertygad om att man kan lösa den här frågan på ett bra sätt. Det är mycket bra att det tillsätts en utredning, att denna ska arbeta skyndsamt och så vidare. Den nya regeringen har ju intentioner att liberalisera arbetskraftsinvandringen. Vi vill se en human flyktingpolitik. Det är en stor andel människor, framför allt från Irak, Somalia, Afghanistan och andra länder, som nu kommer till Sverige. Om den här frågan inte löses kommer fler och fler människor hela tiden att hamna i kläm. 

Det som förvånar mig en aning är att i andra länder brukar en statlig myndighet ansvara för att utfärda identitetshandlingar. I Sverige är det alltså ett statligt bolag som har ett dotterbolag, som dessutom ska avvecklas, som ansvarar för utfärdandet av identitetshandlingar, och det är, som vi har hört tidigare, inte riktigt fastställt i direktiven att de ska göra detta. Det här är identitetshandlingar till invandrare och flyktingar i Sverige. Detta är givetvis inte bra. Ansvaret bör ligga på en statlig myndighet. 

Jag vill också uppehålla mig någon minut vid en annan sak. Det finns givetvis ett problem i dag med organiserad brottslighet. Det finns ett problem med lögnare och bedragare som kan försöka få ut handlingar och som inte är de personer de uppger sig för att vara. Men samtidigt måste principen vara den att en person som har fått rätt att uppehålla sig i Sverige temporärt eller permanent ska kunna få identitetshandlingar, ett ID-kort, utfärdat. Om de här handlingarna inte kan utfärdas därför att den sökandes identitet inte kan styrkas kvarstår ju ändå frågan varför Migrationsverket kan fatta ett sådant stort beslut om uppehållstillstånd samtidigt som Svensk Kassaservice inte kan utfärda en identitetshandling. Det är viktigt att vi ser att utfärdandet av ID-handlingar till de här människorna egentligen inte är ett nytt beslut om deras identitet, utan det är en ren följd av att de har rätt att bo i Sverige. Det är en procedurfråga så att säga. Det är viktigt att vi har med oss detta i det här arbetet så att de människor som har rätt att bo i Sverige också kan få ett ID-kort utfärdat. 

Jag välkomnar utredningen. Jag hoppas också att statsrådet Nyamko Sabuni i det fortsatta arbetet tar med sig att så snabbt som möjligt hitta en interimistisk lösning så att de människor som befinner i kläm i dag också kan få ett ID-kort utfärdat innan utredningen är klar, gärna redan i morgon. 

Anf. 149 EVA-LENA JANSSON (s):

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag fick något riktigt besked av statsrådet. Jag provar väl igen. Det är precis som Fredrik beskriver det, den här frågan är växande, och den kommer inte att minska i omfattning. 

I den tidning som jag citerade i mitt förra anförande, Nerikes Allehanda, står det så här: Bara i år beräknas 24 000 personer få uppehållstillstånd i Sverige. 

Om de inte har en nära släkting, make, maka, myndigt barn, föräldrar eller en partner i Sverige kan de alltså inte få ID-kort. Då blir frågan: Hur ska de komma in på svensk arbetsmarknad? Det är en jättefråga. Det är därför jag är intresserad av att höra om statsrådet kan tänka sig att verka för en förändring av regelverket för intygsgivning just nu under den här perioden. Även om Svensk Kassaservice har blivit stämda har man i alla fall haft det här regelverket under ganska många år. Jag har inte uppfattat att det har varit ett enormt problem. Jag känner en hel del personer som jobbar på Svensk Kassaservice, och deras största problem just nu är att ta den här diskussionen om varför de inte kan utfärda ID-kort med hemlandspass som grund som man kunde göra för ett halvår sedan. Helt plötsligt kan man inte göra det, utan nu får de ta den diskussion därför att Svensk Kassaservice, som statligt bolag, nu har förändrat reglerna. För att kunna få ett svenskt ID-kort krävs det mer eller mindre att du är svensk. 

Det berör inte bara flyktingar. Det står också så här: Jag är utbytesstudent från Spanien och läser i Sverige. Jag kunde inte få Visakort eller sköta bankärenden online. Därför bestämde jag mig för att skaffa ett svenskt ID-kort, men det spelade ingen roll att jag är EU-medborgare. Jag kan inte få ett ID-kort i Sverige. De talade om för mig att jag var tvungen att gifta mig med en svensk tjej. Ni förstår hur absurd tillvaron blir för dessa människor. 

Situationen för de människor som finns och verkar i Sverige, som får ta med sig både den ena och den andra kommunala tjänstemannen till olika inrättningar, eller får ta med sig ett syskon för att hyra en videofilm en kväll eller en släkting för att kunna ta ut pengar på banken, blir naturligtvis inte mindre problematisk. Att försöka fokusera på arbete blir svårt om man inte ens kan skaffa sig körkort för att man inte kan legitimera sig och därmed skriva in sig. ID-kort är så centralt i Sverige att det blir svårt att leva och verka här om man inte har det. 

Min fråga till statsrådet blir igen: Är du beredd att verka för en tillfällig förändring av regelverket för intygsgivning vid utfärdande av ID-kort tills utredningen är klar med frågan? 

Anf. 150 SVEN GUNNAR PERSSON (kd):

Herr talman! Detta lilla meningsutbyte har med all önskvärd tydlighet visat på den absurda situation som många människor har hamnat i genom den regelförenkling som nyligen trädde i kraft. 

Jag vill, som sagt, tacka interpellanterna för att de lyft fram den här frågan, och jag vill också tacka ministern för den vilja och det engagemang till förändring som finns i regeringen och som hon driver på. Liksom Eva-Lena Jansson vill även jag vädja till ministern att hitta någon form av interimistisk lösning som man från regeringens sida kan peka på. Det skulle ge en tydlig signal till dem som har att hantera detta, att det inte är acceptabelt, att vi inte kan ha det så här. Enskilda människor som fått möjlighet och tillstånd att vistas i landet måste också ha möjlighet att kunna klara de nödvändiga praktiska saker som det innebär att leva i vårt land, såsom att kunna legitimera sig och sköta bank- och postärenden. 

Lycka till i det arbetet, ministern! 

Anf. 151 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Det är glädjande att veta att man tillsätter en utredning med krav på att finna lösningar på problemet. Det handlar inte bara om att se ifall det är möjligt att göra rätt, ifall det är möjligt att hjälpa dem som drabbas, utan det ska komma fram lösningar på hur vi kan hjälpa dem som drabbas. 

Jag måste korrigera en sak. Det är inte så att ingen av dem som får uppehållstillstånd, det vill säga nyanlända utlänningar, kan få ID-kort. De flesta kan och får sin identitet styrkt. Det här handlar om ett antal personer vilkas identitet inte kan styrkas men trots det anses ha skyddsbehov och därför får stanna i Sverige. Det är de personerna vi måste hitta lösningar för. 

Precis som Fredrik Malm säger måste principen vara att den som bor i Sverige också ska kunna få ett ID-kort, och det är det som utredningen ska se till att lösa. 

Svensk Kassaservice, liksom andra banker som är certifierade att utfärda ID-kort, har ett ansvar. Om de anmäls kan man inte säga att det väl inte är ett så stort problem om en eller två eller tre blir anmälda. Det är ett stort problem om vi inte kan garantera att de personer som får ID-korten också är de som de utger sig för att vara. Då räcker det med en sådan anmälan för att jag ska tycka att det är ett stort problem och att vi måste göra något åt det. 

Jag förstår att detta är svårt. Det är problematiskt. Jag ska skynda på utredningen så gott det går, men det här är inga enkla frågor. Dessutom ingår vi i en union och måste därför ta hänsyn till de andra länderna beträffande hur vi hanterar våra ID-kort och pass. Det som händer i Sverige påverkar också övriga EU. Jag hoppas verkligen kunna återkomma snart så att dessa människor kan få sina ID-kort. Det kommer dock inte att ske i morgon. Det kommer inte att ske genom tillfälliga ändringar. Rättssäkerheten är så pass viktig att jag tycker att frågan förtjänar att utredas grundligt. 

Tack för debatten. Jag återkommer i frågan. 

Anf. 152 FREDRIK MALM (fp):

Herr talman! Det är mycket välkommet att det blir en utredning om detta. Jag vill ändå vädja till ministern att ta med sig de signaler som kommit om att försöka hitta en interimistisk lösning för de människor som är drabbade här och nu i vårt land. 

Säkerhetsfrågorna är en aspekt av det hela, men i grund och botten spänner dessa frågor över flera departement. Det handlar om justitiefrågor, banksäkerhet, brottsbekämpning. Frågorna ligger givetvis på Integrations- och jämställdhetsdepartementet då det gäller möjligheten att leva i Sverige som invandrare. Det är också en fråga för Näringsdepartementet, eftersom Svensk Kassaservice ligger under infrastrukturministern vid det departementet, och det är en migrationsfråga eftersom asylpolitiken och Migrationsverket ligger under migrationsministern. 

Man kan alltså koppla samman den här frågan. Om man ska hitta en lösning är det mycket viktigt att på samma gång även hitta en lösning på en del andra problem. Migrationsverket har förbjudit användandet av så kallade S-pass och tillåter endast G-pass. Det medför inga problem i Sverige för de människor som har S-pass, men det blir ett problem för dem om de åker till sitt hemland över sommaren och sedan inte kan komma tillbaka till Sverige. Vi vet inte hur det kan bli med det. Frågan är också om pass utfärdas på korrekta grunder eller inte vid ambassader. Människor som behöver ta sig till sitt hemlands ambassad för att få ett pass kan vara förföljda i hemlandet, till exempel av regimen där. Det finns alltså flera frågor som så att säga finns inbakade i allt detta. Det innebär att den lilla människan i dag kan hamna mellan stolarna i ett betydligt större sammanhang. Utifrån vårt makropolitiska, rikstäckande perspektiv måste vi försöka se den lilla människan i detta och hitta en lösning. 

Jag tackar statsrådet Nyamko Sabuni så mycket för debatten och hoppas att frågan får en bra lösning. 

Anf. 153 EVA-LENA JANSSON (s):

Herr talman! Jag tackar Nyamko Sabuni för svaret. Även om jag är envis inser jag att jag inte kommer att få något annat svar än det jag redan fått, men jag provar i alla fall. 

Det jag försöker beskriva är att vi skapat ett moment 22. Nej, inte vi utan Svensk Kassaservice och de andra bankerna. Det är ett problem. Ska dessa människor vänta i fem år och sedan är de plötsligt godkända och kan få svenskt ID-kort? Det är en principiellt viktig fråga, och det går faktiskt att hitta en lösning. Det har inte nämnts här, men Svensk Kassaservice har anmärkt att de kan bli stämda om de inte kan utfärda ID-kort på särskilda grunder. De har utfärdat många ID-kort, och jag tror inte att frågan är så stor som man velat göra den. Den finns, men den är inte så stor. 

Min fråga är – jag ställer den igen – om ministern inte kan verka för en tillfällig förändring av regelverket för intygsgivning vid utfärdande av ID-kort, alltså tills utredningen kommer fram till en konkret lösning. 

Vad ska dessa människor göra under tiden? Ska vi acceptera att de lever som de gör? Jag skrev en motion redan i höstas eftersom det var problematiskt då, men det är ingenting mot vad det är i dag. I dag är det, som sagt, omöjligt. Det är många som hör av sig till oss. 

Med en dåres envishet ställer jag åter frågan, Nyamko: Kan du tänka dig att tillfälligt, tills utredningen har möjlighet att lägga fram förslag, förändra regelverket när det gäller intygsgivning vid utfärdande av ID-kort? 

Anf. 154 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Det är i alla fall inte så att jag inte svarar på frågan, och jag förstår varför den ställs om och om igen. Den är väldigt angelägen. 

Återigen är svaret att detta är mycket komplicerat, och vi måste se till att Svensk Kassaservice, bankerna, de som är certifierade att utfärda ID-kort, kan garantera att de personer som får ID-kort också är de som de utger sig för att vara. 

Det är inte så att Svensk Kassaservice kan stämmas, utan de har blivit stämda. Jag tror att Eva-Lena Jansson håller med mig om att vi måste kunna garantera att de som får legg faktiskt är de personer de utger sig för att vara. Det här är tyvärr ingenting som jag kan lösa i morgon, utan jag får återkomma så skyndsamt som jag bara kan med denna utredning. Under tiden hoppas jag att det finns välvilliga personer ute i landet som på olika sätt kan hjälpa de personer som i dag inte kan identifiera sig själva. Jag förstår att det är besvärligt och lovar att återkomma så fort som möjligt. Det ska vara rättssäkert. Både för enskilda personer och för samhället i stort måste vi kunna garantera rättssäkerheten i hanteringen av dessa frågor. 

Överläggningen var härmed avslutad. 

Källa: www.riksdagen.se