Tillbaka till Arbetsmarknadsverket? - Nya utredningar och förslag om asyl- och flyktingmottagandet

2007-04-17

Regeringens utredare av flyktingmottagandet är nu tillsatt, samtidigt som man i utredningsdirektiven aviserar en kommande utredning av asylmottagandet.  Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat på notisplats skall utredningen om flyktingmottagandet se över ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer, det statliga ersättningssystemet och hur individens försörjning under introduktionsperioden skall ordnas.

I direktiven för utredningsarbetet pekar man något överraskande tillbaka i tiden, bland annat skall utredaren ”…överväga hur Arbetsmarknadsverket kan ta över huvudansvaret för nyanländas bosättning…” och i sammanhanget också  pröva frågan om  ”…ett statligt ansvar för försörjningen.”

Utredare är Monica Werenfels-Röttorp (tidigare på Svensk Näringsliv/SAF) som för femton år sedan hade den dåtida regeringens uppdrag att utreda mottagandet av asylsökande och flyktingar (SOU 1992:133).

Tillbaka till Arbetsmarknadsverket…?

Utredaren skall se över nuvarande ansvarsfördelning mellan stat, kommun och andra aktörer inom mottagandeverksamhet och introduktion. Fokus skall ligga på en snabb arbetsmarknadsetablering och därför skall utredaren särskilt pröva hur Arbetsmarknadsverkets roll kan stärkas i hela processen. Längre fram i regeringens direktiv framgår att det till och med bör övervägas ”…hur Arbetsmarknadsverket kan ta över huvudansvaret för nyanländas bosättning…”(min kursiv), något som onekligen pekar tillbaka på den ordning som fanns före år 1986. Det kan också noteras att en av de många tidigare utredningarna, Etablering i Sverige (SOU 2003:75) antydde en liknande inriktning.

… mera egenmakt…

Enligt utredningsdirektiven skall även samverkan med andra aktörer ses över liksom frivilligorganisationernas roll. Utredaren skall vidare klargöra hur individens valfrihet kan öka och hur förbättrad information och andra insatser kan stärka hennes egenmakt, dvs en form av empowermentstrategi i introduktion och flyktingmottagande, något som ju tidigare förespråkats av bl a Mauricio Rojas, riksdagsman for folkpartiet.

…och ekonomiska belöningar för utförda prestationer

Utredaren skall också pröva om - och i så fall hur - anordnare av svenska för invandrare (sfi) kan ges ekonomiska incitament för att förbättra genomströmningen av nyanlända i syfte att bidra till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.  Idén med ekonomiska incitament återfinns på flera håll i regeringens förslag och program inom arbetsmarknads- och integrationspolitiken; inklusive budgetpropositionens tre förslag (se nedan) aviserar man därmed på inte mindre än fyra områden inom asyl- och integrationspolitiken olika former av ekonomiska incitament eller bonus för utförda prestationer:

  • För att underlätta mottagandet av flyktingar i kommuner som tillhör regioner med god arbetsmarknad och skapa tydliga ekonomiska incitament som påskyndar flyktingars arbetsmarknadsetablering, får kommunerna en extra ersättning som delvis är prestationsbaserad. Den extra ersättningen utgår till kommuner som under år 2007 träffar en treårig överenskommelse om flyktingmottagande mellan 2007 och 2009. Den extra ersättningen innebär att kommunerna får 10 000 kronor per person som de tar emot och ytterligare 20 000 kronor för varje vuxen person i åldern18-64 år som under det första året efter uppehållstillstånd har blivit godkänd i sfi , fått praktik eller arbete under en viss tid.
  • Regeringen avser också att undersöka möjligheterna att finna former för att stärka individens incitament att snabba på inträdet på arbetsmarknaden. En möjlighet kan vara att skapa en stimulansersättning till individen, till exempel i form av en bonus till individer som klarar godkänd nivå i sfi eller erhåller ett arbete inom en viss tid efter uppehållstillstånd.
  • Slutligen föreslås i budgetpropositionen att asylsökande, som fått avslag på sin ansökan, vid ett s k frivilligt återvändande, kan få ett återetableringsstöd på 20 000 kronor per vuxen, 10 000 kronor per barn och maximalt 50 000 kronor per familj.

Även asylmottagandet utreds

Som Tema asyl & integration tidigare aviserat kommer också asylmottagandet att utredas. Den nu aktuella utredaren, Monica Werenfels-Röttorp, skall samråda med denna utredning. I sitt tidigare utredningsarbete om asylmottagandet antydde Werenfels-Röttorp redan 1992 problematiken med den då ansvariga myndigheten, Invandrarverkets, dubbla roller: ”Det kan…ifrågasättas om det är en effektiv och lämplig organisation att ha såväl tillståndsprövning som mottagande inom samma myndighet. De båda uppgifterna rör visserligen samma människor men har helt olika karaktär. Uppgifterna när det gäller tillståndsprövning är närmast att likna vid uppgifterna hos en förvaltningsdomstol, exempelvis en länsrätt. /…/ På den personal som arbetar med mottagande ställs dock delvis andra krav.”.

Regeringen har i skrivande stund ej utsett utredare eller angett direktiv till utredningen om asylmottagandet.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se