EUROSPHERE

2006-12-28

Forskningsprojektet EUROSPHERE finansieras av EU:s sjätte ramprogram och koordineras av universitet i Bergen, Norge. Europshere-konsortiet sammanför sjutton europeiska universitet och forskningsinstitut och cirka 150 forskare kommer att involveras i delar av projektet. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla den europeiska publika sfären och identifiera faktorer som underlättar eller hindrar utvecklandet av en sådan. Europshere fokuserar på frågor om integration och social sammanhållning, den europeiska konstitutionen, migration och Europas utvidgning ur ett policyperspektiv. Inom ramen för projektet kommer omfattande konferenser och europeiska forum att anordnas. Tanken är också att bygga upp en kunskapsbas relaterad till projektet.

I februari 2007 hålls den första konferensen, Diversity and the European Public Sphere: Towards a Citizens’ Europe, då forskarna som deltar i projektet kommer att presentera sina resultat. Projektet pågår till 2011 då en slutkonferens anordnas i Bryssel.

Läs mer på Eurospheres hemsida