Skriftlig fråga 2006/07:1162 Statens ansvar för ökad etnisk mångfald från Pernilla Zethraeus (v) till Statsrådet Mats Odell (kd)

2007-05-25

 

Inkom: 2007-05-11
Besvarad: 2007-05-23

Fråga av Pernilla Zethraeus (v):

En rad undersökningar har visat att det förekommer en systematisk etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden, för att inte säga en strukturell rasism. Välmeriterade arbetssökande med icke-svenskt klingande efternamn sorteras bort inför anställningsintervjuer. Människor med mörk hudfärg har svårare att få ett arbete de är kvalificerade för än ljushyllta och utlandsfödda har svårare att göra chefskarriär än svenskfödda. Utlandsfödda kvinnor har oftare tidsbegränsade anställningar än svenskfödda och det finns oförklarade löneskillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda. Siffrorna är många och talar sitt tydliga språk. Staten som arbetsgivare är inget undantag. Under den förra mandatperioden drev därför Vänsterpartiet på för att åstadkomma en uppryckning, vilket till viss del också skedde. Den dåvarande regeringen uttalade en ambition att öka den etniska och kulturella mångfalden bland anställda i statsförvaltningen. Till exempel inleddes försök med avidentifierade ansökningsförfaranden och ett regionalt utvecklingsprojekt för mångfald och antidiskriminering. Dessa åtgärder kan inte ensamma avskaffa den strukturella diskrimineringen. Men de kan utgöra viktiga steg i rätt riktning, i kombination med en stark och tydlig politisk ambition att staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare i mångfaldsarbetet, aktivt bekämpa strukturell etnisk diskriminering och eftersträva en personalsammansättning som motsvarar befolkningen i stort.

Sedan nämnda försök inleddes har Sverige haft ett regeringsskifte. Eftersom mångfaldsarbetet snabbt riskerar att tappa mark om den politiska ambitionen är otydlig vill jag fråga integrations- och jämställdhetsministern:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att staten som arbetsgivare ska vara ett föredöme i arbetet mot etnisk diskriminering och för mångfald?

Svar från Statsrådet Mats Odell (kd):

Pernilla Zethraeus har frågat statsrådet Nyamko Sabuni vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att staten som arbetsgivare ska vara ett föredöme i arbetet mot etnisk diskriminering och för mångfald.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Att öka den etniska och kulturella mångfalden inom statsförvaltningen är en av regeringens förvaltningspolitiska prioriteringar för de kommande åren. Vårt mål är att mångfalden ska öka på alla nivåer i statsförvaltningen. Därför pågår för närvarande tre försök som vi hoppas ska bidra till regeringens mål. Dessa är studien om rekrytering med mångfaldsperspektiv, försöket med avidentifierade ansökningshandlingar och det regionala utvecklingsprojektet om mångfald och antidiskriminering. Statskontoret ska utvärdera samtliga dessa projekt. Regeringen följer med stort intresse försöken och vi är självklart beredda att agera på basis av de utvärderingar som kommer att göras.

I detta sammanhang bör också nämnas att alla statliga myndigheter enligt gällande lag, oberoende av om de deltar i ovanstående projekt eller inte, är skyldiga att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och religiös tillhörighet. Vidare har Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i uppgift att granska bland annat hur statliga myndigheter arbetar för att förebygga etnisk och religiös diskriminering på arbetsplatsen. Frågor om hur myndigheterna verkar för etnisk och kulturell mångfald tas upp i samband med de årliga mål- och resultatdialoger som sker mellan regeringens företrädare och myndigheternas chefer. Det pågående arbetet på området ska ses som en viktig del i det av regeringen prioriterade arbetet med ett offentligt etos.

Den 24 maj har jag bjudit in samtliga myndighetschefer till ett förvaltningspolitiskt seminarium. Jag kommer då att peka på att etnisk och kulturell mångfald inom statsförvaltningen är en prioriterad fråga. Jag kommer även att ta upp hur viktig den här regeringen anser att principen om likabehandling och icke-diskriminering är i myndigheternas möten med medborgarna.

Situationen inom staten utvecklas i positiv riktning men jag håller med Pernilla Zethraeus om att situationen ännu inte är acceptabel. Bland annat måste rekryteringsprocessen utvecklas i strävan att uppnå en rättssäker rekrytering fri från diskriminering. Arbetet för att uppnå regeringens mål i denna fråga kommer därför att fortsätta med målet att den statliga förvaltningen ska avspegla befolkningssammansättningen. Detta är något som den tidigare parlamentariska majoriteten under över ett decennium misslyckats med att åstadkomma.

Källa: www.riksdagen.se