Interpellation 2006/07:553 Kommunernas solidariska ansvar för flyktingmottagandet av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Tobias Billström (m)

Inkom: 2007-05-23
Besvarad: 2007-06-04

Fråga från Luciano Astudillo (s):

Mellan 15 och 20 nya flyktingar kommer till Malmö – varje dag. Kommunen kan inte ordna bostad till alla och krisen blir allt allvarligare. Nu planerar kommunstyrelsen i Malmö en ny begäran om hjälp av regeringen.

Så sent som i februari slog kommunens politiker larm om att Malmö stad inte kan härbärgera alla flyktingar som kommer till Malmö. I ett brev till regeringen efterlyste de bland annat större statligt ansvar för flyktingarna och att fler kommuner deltar i flyktingmottagandet.

Några konkreta resultat av korrespondensen har Malmö stad ännu inte sett, medan flyktingströmmen fortsätter att öka. Alla prognoser har spruckit för länge sedan och dagligen kommer 15–20 nya flyktingar till Malmö – något som kan innebära över 7 000 nya flyktingar och invandrare bara i år.

De flesta av dem kommer från krigets Irak och ingenting tyder på att flyktingströmmen minskar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att samordna den nya mottagningsstrukturen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att kompetensen från Integrationsverket överförs till den nya strukturen?

Anf. 43 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Luciano Astudillo har med utgångspunkt från situationen i Malmö frågat statsrådet Tobias Billström vilka åtgärder han avser att vidta för att samordna den nya mottagningsstrukturen och för att kompetensen från Integrationsverket överförs till den nya strukturen. 

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. 

Integrationsverket avvecklas den 1 juli i år. I den organisation som tar över uppgifterna ska Migrationsverket övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd.  

Verket ska teckna överenskommelser med kommunerna om flyktingmottagande efter att ha fått ett underlag från länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska ha den operativa uppgiften att förhandla med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län. 

Migrationsverket ska förse länsstyrelserna med planeringsförutsättningar, bland annat i form av prognoser över behoven utifrån förväntat antal asylsökande, beviljade uppehållstillstånd, överförda kvotflyktingar och förväntat antal anhöriga till dessa, men även över hur situationen ser ut för dem som har valt att ordna boendet själva i en kommun.  

I planeringsförutsättningarna ska också ingå bedömningar från Arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelserna om var i landet det finns bäst förutsättningar för arbete och egen försörjning. Detta ska utgöra en viktig utgångspunkt för mottagandet. Mottagande och bosättning ska i första hand ske i kommuner där det finns en god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. 

Länsstyrelserna kommer i dialogen med kommunerna att föra in ett regionalt perspektiv som kan ge förutsättningar för ett flyktingmottagande där fler kommuner kan bli delaktiga. 

Det pågår nu ett intensivt arbete för att överföra arbetsuppgifterna där både Integrationsverkets kompetens och erfarenheter tas till vara men där det också finns utrymme för nytänkande och förändringar. Genom regionala konferenser där Integrationsverket, Migrationsverket och länsstyrelserna deltar blir de olika frågeställningarna belysta och kan tas upp till diskussion. I detta ingår naturligt att frågor om samordning kommer upp på dagordningen för att den nya ordningen ska fungera optimalt. 

Regeringen har nyligen tillsatt en särskild utredare som ska se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagandet samt andra insatser som sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna till nyanländas etablering på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår också att särskilt pröva hur Arbetsmarknadsstyrelsens roll och ansvar kan stärkas i hela processen. I detta ingår även att analysera vilka behov som finns av samverkan på regional nivå som påskyndar och effektiviserar etableringen.  

Min bedömning är att samordning och kompetens uppmärksammas och tillvaratas i det arbete som nu pågår med att införa den nya ordningen. I ett mer långsiktigt perspektiv har den utredning som regeringen tillsatt uppdrag som innebär att ansvars- och samordningsfrågor kan belysas ordentligt som grund för ytterligare åtgärder. 

Anf. 44 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Herr talman! Först vill jag tacka integrationsministern för svaret, men jag är absolut inte nöjd. I stort sett är det sådant som man kan läsa innantill från snabbfakta som Regeringskansliet skickar ut. Jag önskade att när man ändå begär en debatt med integrationsministern man får lite mer konkreta svar än de här diffusa.  

Den här debatten har vi haft flera gånger nu. Jag tror att det är den tredje gången vi diskuterar kring flyktingmottagningen och Integrationsverkets nedläggning. Först var det kritik mot den ogenomtänkta nedläggningen av Integrationsverket.  

Därefter hade vi en lång debatt med flera riksdagsledamöter från flera delar av landet, inte minst från Göteborg och Malmö, som lyfte upp den problematik som var kopplad till att ni håller på att skapa ett kaos i flyktingmottagarstrukturen på grund av inte bara er situation utan också situationen i världen. Vi har fått en konflikt i Irak som ingen har grepp om och som har inneburit att fler och fler flyktingar söker sig hit. Det är en flyktingtillströmning som vi inte räknade med. 

Då sade Sabuni väldigt tydligt att hon hade hört signalen från oss ledamöter som var bekymrade. Nu säger Sabuni att det pågår ett intensivt arbete för att överföra arbetsuppgifterna. Jag vill inte påstå att det är en lögn, men det är nära inpå. Man ska ha fyra regionala möten. Man har ett möte kvar. Är det där kunskapsöverföringen ska vara? Om vi kollar konkret vad som händer nu så halveras den bemanning som har funnits på Integrationsverket och som går över till Migrationsverket. Den halveras. Man underfinansierar nu en mottagningsgrupp som egentligen hade behövt extra resurser. 

Ingen av de strukturer som nu blir i den nya ordningen har ett övergripande ansvar för att styra och beställa introduktionsplatser. Migrationsverket har det inte. Länsstyrelserna kan av naturliga skäl inte ha det, om inte en särskild länsstyrelse får det uppdraget. Ingen i den nya mottagarstrukturen har det övergripande ansvar som Integrationsverket hade. Så viktiga funktioner som beställar-, prognos- och samordningsfunktioner som Integrationsverket hade försvinner också nu i överförandet från Integrationsverket till Migrationsverket. 

Länsstyrelserna tar inte över någon personal från Integrationsverket med den kompetens och de erfarenheter som finns där. Det innebär att nu ska länsstyrelserna skolas om i en helt ny uppgift, ta personal som de kanske har överbliven som haft en helt annan roll. Detta betyder, och det är signaler jag får, att det arbete som länsstyrelserna ska jobba med kommer att komma i gång först efter sommaren, någon gång i september. Det är allvarligt det också med tanke på hur det är runt om i Sverige.  

Sabuni om någon borde känna till det här. I Göteborgs-Posten i dag säger Ann Lundgren, ansvarig för integrationsfrågorna i Göteborgs stad, att flyktingmottagningen skapar misär. I Malmö, som jag tar upp här, har Anders Lago begärt extra stöd för de 25 irakier i veckan som kommer till hans kommun. Han har blivit avfärdad också.  

Lite mer ansvar måste ni börja ta kring den här akuta situationen. Den kommer att kräva extraordinära åtgärder, och jag hör ingenting från regeringen än i dag. Trots att vi äntligen har fått höra Reinfeldt uttala sig i detta så är det inget konkret och bra besked till kommunerna som tar ett ansvar i dag. 

Anf. 45 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Jag kan inte göra annat än svara på de frågor som ställs i interpellationen. Frågan lyder: Vilka åtgärder avser man att vidta för att samordna den nya mottagningsstrukturen och föra över kompetensen från Integrationsverket till den nya strukturen? Det är precis det jag tog upp i mitt svar.  

Men det finns säkert fler detaljer som du gärna vill ha reda på. Det är bara att ställa ytterligare frågor på detaljnivå, så återkommer jag med de svaren. 

Ja, de konferenser som pågår är till just för att överlämna uppgifter, utbyta erfarenheter och överlämna kompetensen på olika sätt. Det är länsstyrelserna själva som avgör vilken kompetens de ska ta in och som ska anställa personer. De får gärna anställa personer som redan i dag finns på Integrationsverket, men jag inser att det inte är det enklaste. Om man bor i Norrköping där verket läggs ned kanske man inte har möjlighet eller vill flytta till Norrlandslänen eller någon annanstans. Det finns också de perspektiven som den enskilda anställda tar hänsyn till. 

Luciano Astudillo pratar om ogenomtänkt nedläggning. Den är inte ogenomtänkt, men nedläggningar eller flytt av myndigheter innebär alltid att farten i arbetet dämpas. Det inser jag också. Det är ingen som inte erkänner det. Men det betyder inte att när man ser att saker och ting inte fungerar man inte ska göra något åt det. Din regering fattade beslut om att flytta på ett antal myndigheter. En av dem, Konkurrensverket, tillhör mig. Jag har sett vilka problem de tampas med för att återigen få fart på sin verksamhet.  

Samma sak kan hända Integrationsverket, men oavsett när vi lägger ned Integrationsverket och ändrar strukturen och ordningen kommer detta att inträffa. Jag tycker att det är viktigt att vi gjorde det så tidigt som möjligt på mandatperioden så att Migrationsverket och länsstyrelserna i lugn och ro kan sätta sig in i sina uppgifter och se till att det sedan fungerar. 

När det gäller vem som ska ha ansvaret att köpa eller förhandla om introduktionsplatser läste jag just i svaret att länsstyrelserna har det ansvaret. De har den operativa uppgiften att förhandla med kommunerna, både om mottagande och om introduktion. Så det åligger dem att sköta den uppgiften.  

Jag håller med om att flyktingmottagningen skapar misär, absolut. Men vi har inte ställt till den misären. Vi har ärvt den, och vi gör vad vi kan för att komma till rätta med den. Jag tror att det viktigaste i detta – det finns massor att göra, det är ingen enkel uppgift – är att se till att det finns arbete på arbetsmarknaden för så många som möjligt som vill och kan arbeta. Det tror jag är grundbulten för att mottagningssystemet ska fungera.  

Människor som kommer nya till Sverige ska inte vara ett problem för kommunerna, utan de ska vara en tillgång. Bästa sättet att se till att kommunerna faktiskt ser dem som den tillgång som de är är just att se till att det finns arbete att tillgå också för dem. 

Anf. 46 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Herr talman! Ännu en gång när Sabuni inte vill svara på de konkreta frågorna så börjar hon prata generellt – vi har ärvt misären och sådant. Vi pratar om en konkret akut situation, en ökad flyktingtillströmning i år. Låt oss inte prata om något annat. Låt oss prata om att det skapar trångboddhet, för vi har en flyktingmottagarlagstiftning som är något anarkistisk.  

Kommunen själv kan välja bort att ta ett ansvar till exempel. Individer ges väldigt lite information om vilka möjligheter som ges. Det är den vi har försökt komma åt. Många gånger har vi haft motstånd från andra politiska partier, men vi har försökt att göra något åt det. Det är det vi debatterar nu, inte arbetstillfällen och sådant. Den debatten kommer vi att återkomma till flera gånger. 

Det är två väldigt konkreta frågor. Vilken myndighet kommer att ha det övergripande ansvaret för att styra och beställa introduktionsplatser? Migrationsverket säger att de inte vill ha det, och länsstyrelserna. Ska alla ha ett övergripande ansvar? Vem kommer att ansvara för att beställa, för prognos och samordning? Det är de funktioner som Integrationsverket hade och som nu försvinner. Vem tar det ansvaret? Det försvinner ju. Det är två väldigt konkreta frågor som jag hoppas integrationsministern kan svara på.  

Den här oron är ingen oro som bara jag har. Jag har fått ett mejl från en centralt ansvarig tjänsteman som jobbar för Integrationsverket och som har varit en av kuggarna i att ha den här strukturen. Han skriver så här: Allt talar i dagsläget för att väntetiderna på introduktionsplatser i kommunerna för anläggningsboende under hösten och under nästa år kraftigt förlängs med betydande fördyringar inom förläggningsanslaget som följd av att länsstyrelserna inte får fram tillräckligt med introduktionsplatser och för att Migrationsverket medvetet underdimensionerar personalresurserna i bosättningsmedverkan. 

Vi var överens om, och det sade för övrigt integrationsministern själv, att det kommer att ta längre tid att få fram platserna när vi ger uppdraget till en myndighet som inte haft detta ansvar tidigare. Det finns också en underfinansiering och en länsstyrelse som inte har kompetens och kunskap – detta när vi har en oerhört hög flyktingtillströmning till Sverige. Den var förvisso högre än i dag i mitten på 90-talet, men den är väldigt hög även i dag. 

Det finns en passivitet. Jag har försökt att få en debatt med Tobias Billström om detta, eftersom jag tycker att han är lämplig när det gäller att debattera om Migrationsverket. Men av någon konstig anledning är det alltid Sabuni som hamnar här när arbetet ska fördelas inom regeringen. Det är märkligt. Men Tobias Billström har ju försvunnit helt. Han valde att som ung minister med mycket framåtanda ställa ut för Moderaterna på kommunkonferensen för att övertyga fler kommuner om att ta emot ensamkommande barn. Fram till april var det bara 14 kommuner som hade tagit emot några. 

Nyamko Sabuni ger inga konkreta svar. Nu har hon fått två konkreta frågor som jag hoppas att jag ska få svar på. I TV 4 i går svarade statsministern blankt nej som svar på Lagos rop om hjälp med extra resurser till de kommuner som i dag tar ansvar. Han började prata om anhöriginvandring. Det var antingen en dimridå för att prata om något helt annat eller okunskap. 

Anf. 47 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Svaret på varför Billström inte är här är att allt som händer efter att personer har fått uppehållstillstånd är mitt ansvarsområde. Debattera gärna med Billström, men ställ då frågor som rör hans områden, det vill säga tiden innan man har fått uppehållstillstånd. Det är därför det blir som det blir, Luciano Astudillo. 

Den nya organisationen med länsstyrelserna menar jag är nödvändig om vi ska kunna uppnå den solidaritet mellan kommuner som har efterfrågats både från er och från vår sida. Vi behöver solidaritet mellan kommunerna. Fler måste ta sitt ansvar – fler måste ta emot fler. Jag är övertygad om att länsstyrelserna som regionala myndigheter har bättre möjligheter att samla ihop kommunalråden för att samtala just om det gemensamma ansvaret för dem som har fått uppehållstillstånd. 

Luciano Astudillo skakar på huvudet. Jag vet inte vilket facit eller vilken kula du ser i för att se hur framtiden ska te sig. Min diagnos är att det fungerar bättre med länsstyrelserna på regional nivå än med Integrationsverket. 

Det är jättebra att du erkänner att du har fått informationen från en källa på Integrationsverket. Jag hör ju vad hela interpellationen och debatten handlar om. Det är klart att det är en enskild person på Integrationsverket som vill att du ska ställa denna fråga. Jag förstår att det kan vara i eget intresse, och det är helt okej. Det är förståeligt. Men att påstå att det inte skulle finnas introduktionsplatser bara för att det inte är Integrationsverket som ska förhandla om introduktionsplatser utan en annan myndighet är väl att ta i. Jag förstår inte hur man får ihop det resonemanget. Länsstyrelsernas uppgift är att se till att det finns platser i respektive län. Migrationsverket kommer att placera människor i de län som har arbetsmarknadsförutsättningar för alla. 

Jag brukar säga att alla som får uppehållstillstånd får en bostad i vårt land. Vi har aldrig behövt skicka ut någon från vårt land för att det inte finns en bostad. Jag kan inte se varför det inte skulle funka nu. Vi kommer att kunna ta emot alla som kommer till Sverige. 

Jag förstår problemet med EBO som gör att människor blir kvar när de väl har fått uppehållstillstånd. Den information de ska ha den månad de har rätt att bli placerade är bristfällig. Jag håller med om det. Vi jobbar för fullt med direktivet för hur vi ska förbättra informationen till dem som precis har fått uppehållstillstånd. Jag tror inte att man har all information när man väljer att bo kvar i det boende man har. Däremot är det ingen lösning att människor i den situation de befinner sig i innan de fått svar om uppehållstillstånd inte ska kunna bo i närheten av nära och kära. Jag tror att kommunerna kan klara av detta, bara vi löser situationen efter så att vi kan minska trångboddheten. 

Luciano Astudillo talar också om underfinansiering. Länsstyrelserna och Migrationsverket har fått detta uppdrag. De har tackat ja till det, och finansieringen är gjord i samförstånd med båda myndigheterna. Skulle det visa sig att det behövs mer pengar får vi återigen gå in med mer pengar och se till att vi kan ta emot alla som behöver tas emot. Jag ser inga problem där, utan vi får följa processen hela tiden. Politiken är inte slut, men det finns ingen universell lösning en gång för alla. Det här utvecklas hela tiden, och vi försöker följa med så gott det går. 

Jag hoppas att jag fick med alla dina frågor den här gången. 

Anf. 48 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Herr talman! Det gick ut ett brev till alla kommuner från Integrationsverket i mitten av maj. För att klara de mål som finns i den nya organisationen är verkets bedömning att man bör komma upp till ca 250 kommunöverenskommelser omfattande närmare 30 000 introduktionsplatser under 2007. Den bedömningen kvarstår. Kommunmottagningen under årets tre första månader var 5 632 personer. 

Vi socialdemokrater hävdar bestämt att det finns en underdimensionering av den mottagningsverksamhet som Migrationsverket nu sätter upp. Den kommer att leda till stora bekymmer. Sabuni hävdar – jag vet inte vilken kula hon tittar i – och är helt övertygad om att länsstyrelserna kommer att vara bättre på att fixa fram de kommunplatser som behövs. Jag tittar inte i någon kula, utan jag ser på historien. Hittills har Integrationsverket lyckats få fram de platser som har funnits. Nu slår man sönder strukturen och smetar ut den på länsstyrelserna. Det övergripande ansvaret för styrning och beställning av introduktionsplatser försvinner. Den frågan svarade inte Sabuni på. 

Vi socialdemokrater hävdar att detta kommer att slå allvarligt mot de kommuner som i dag tar ett stort ansvar. Den dag regeringen är beredd att föra ett samtal med oss socialdemokrater kring tre bärande principer får ni gärna slå en signal. Den första är: Ge akut hjälp till de kommuner som i dag tar det stora ansvaret. Den andra är: Se till att fler kommuner tar emot fler flyktingar, kanske lagstiftningsvägen. Den tredje är: Styr bort från EBO! Eget boende har blivit OBO – ett ovärdigt och omänskligt boende. Så får det inte fortgå. 

Anf. 49 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI (fp):

Herr talman! Integrationsverket har lyckats placera alla som behövde bli placerade, men fortfarande diskuterar vi tydligen hur många som inte blir placerade eftersom de blir kvar i trångboddhet – ett problem vi har ärvt. Integrationsverket kan alltså inte heller ha varit så perfekt. 

Låt länsstyrelserna sköta sin uppgift! Skulle de inte klara det, Luciano, är jag redo att återkomma till dig i denna kammare för att ändra på den ordningen. Men låt dem sköta sin uppgift. Om de har tagit på sig uppgiften är jag övertygad om att de kommer att klara av den, precis som de har klarat andra uppgifter som åligger länsstyrelserna. 

När det gäller dina tre principer har vi precis höjt schablonersättningen till kommunerna. Vi har även infört ett bonussystem för de kommuner som lyckas få människor i praktik eller arbete eller att klara sfi. Vi gör vad vi kan för att kommunerna ska kompenseras, dock inte bara ett fåtal kommuner, utan alla kommuner som tar emot flyktingar. Vi behöver ju få fler kommuner att ta emot flyktingar. 

Om vi behöver få fler kommuner att ta emot flyktingar menar jag återigen att länsstyrelserna på regional nivå ger bättre förutsättningar än en statlig myndighet som förhandlar med en kommun i taget. Vi behöver samarbete över kommungränserna eftersom det inte alltid kommer att finnas bostäder där arbetena finns. Då är det bra med ett samarbete så att man kan bo i en kommun, arbeta i en annan och studera i en tredje. Den möjligheten måste finnas. Ska det fungera måste kommunerna samarbeta, och ska kommunerna samarbeta tror jag att länsstyrelserna är en bra plats att få ihop det. 

När det gäller EBO är det inte tiden fram till att man får uppehållstillstånd som är problematisk, och det är ju det EBO handlar om. Det är tiden efter att man har fått uppehållstillstånd som behöver ses över, och det gör vi nu med den utredning vi har tillsatt. Vi hoppas att vi ska få bra förslag på hur vi ska kunna lösa det här problemet, och då återkommer jag till denna kammare med dem. 

Överläggningen var härmed avslutad 

Källa: www.riksdagen.se