Skriftlig fråga 2006/07:1286 Rasism och diskriminering i tidig ålder av Luciano Astudillo (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Inkom: 2007-05-31
Besvarad: 2007-06-07

Fråga: Luciano Astudillo (s):

Misstänksamhet, rasistiska glåpord och sexuella kränkningar upplever många unga svarta dagligen i det svenska samhället. Det framgår av en unik forskarstudie som Diskrimineringsombudsmannen nyligen presenterade.

Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering, berättar följande om rapporten: ”Diskriminering och rasism som relateras till hudfärg är ett fenomen som få svenskar vill kännas vid. Dessa ungdomar får oftast stå ensamma i sin kränkning och får dessutom utstå kränkningar från personer som istället borde finnas till deras försvar. Studien väcker en mängd smärtsamma frågor om allas vårt ansvar för att få bort de primitiva föreställningarna om svarta människors ställning i det europeiska samhället.”

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka rasism och diskriminering i tidig ålder?

Svar: Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (Fp)

Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att motverka rasism och diskriminering i tidig ålder.

Resultaten i forskarstudien som Luciano Astudillo hänvisar till är oroväckande. Ingen människa får utsättas för kränkande behandling eller diskriminering. Regeringen ska med kraft fortsätta sitt arbete mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Detta arbete bedrivs på olika sätt.

Regeringen har förstärkt resurserna för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Detta har gjorts för att möjliggöra ökade insatser, bland annat i form av ett strategiskt inriktat samarbete med särskilt utsatta grupper. Det inbegriper utbildning och information om deras rättigheter. Forskarstudien är ett led i detta arbete och ger ett bra underlag för att gå vidare i arbetet mot denna typ av vardagsrasism. Jag ser positivt på denna arbetsmetod eftersom den ger möjlighet att arbeta utifrån olika målgruppers specifika problembild.

Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som trädde i kraft den 1 april 2006, är ett verktyg i arbetet mot olika former av diskriminering och kränkande behandling inom skolvärlden. Intresset från skolorna och deras medvetenhet om denna problematik har ökat och ombudsmännen mot diskriminering har vittnat om att förutsättningarna för att utföra deras tillsynsuppdrag inom detta samhällsområde förstärkts markant. Samtidigt fortgår arbetet med den nya diskrimineringslagstiftningen. Regeringen avser att återkomma med en proposition som kan behandlas av riksdagen under 2008.

När det specifikt gäller insatser mot rasism, vill jag nämna att regeringen nyligen har gett Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ett uppdrag om att tillsammans säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv. Det långsiktiga arbetet mot intolerans som bedrivs inom skolan och Forum för levande historia är också viktigt.

Vidare tror jag att vi behöver skapa bättre förutsättningar för de människor och organisationer som arbetar mot rasism. Jag avser att återkomma i denna fråga.

Avslutningsvis vill jag också nämna att Delegationen för mänskliga rättigheter för närvarande arbetar med ett europeiskt initiativ för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering bland ungdomar – kampanjen Alla olika, alla lika. Kampanjen är ett initiativ från Europarådet med stöd från EU. Sverige kommer att stå värd för avslutningskonferensen för hela den europeiska kampanjen i Malmö den 4–7 oktober i år. I Sverige kommer Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) att driva kampanjen vidare till och med 2009.

Källa: www.riksdagen.se