Employment Week 2007 - Flexsecurity och global konkurrens om begåvningarna

2007-06-19

Årets Employment Week rörde sig över ett brett spektrum av intressanta och angelägna frågor om arbetsmarknad, företagens sociala ansvar, Europas kompetensförsörjning i en global konkurrenssituation och medborgarnas förtroende och engagemang för Europeiska unionen. De nya programmens – främst Europeiska socialfonden – roll för att förverkliga Lissabonstrategin stod naturligtvis också i fokus.

NTG-asyl & integration var representerat i utställning och seminarier och kunde också aktivt bidra till att migrations- och asylfrågorna fick en plats i plenarer genom inlägg och frågor till bl a kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, Vladimir Špidla.

Employment Week – för vem?

Kommissionens företrädare, Xavier Prats Monné, betonade inledningsvis konferensens stora betydelse för utbyte av idéer och goda exempel. Blickar man tillbaka till 1990-talet (Employment Week firar nästa år 15-års jubileum), kan man dock konstatera att konferensen minskat i betydelse som en plats för de stora politiska utspelen, men kanske nu fått en större roll som träffpunkt för projektmakare, organisationer och företag.

Kriget om begåvningarna – the war for talent

De offentliga aktörernas medverkan har minskat över åren och kanske var det symptomatiskt att öppningstalet hölls av David Arkless från Manpower som gav en livfull skildring av globaliseringens inverkan på ett problemfyllt och trögrörligt Europa. Problemen – faran – fanns enligt Arkless inte i låg produktivitet, ett växande utanförskap eller i den demografiska utvecklingen. Problemet är i snarare att de nya utvecklingsländerna – Kina, Indien, Sydostasiatiska länder, delar av Sydamerika och t o m Afrika – i allt större utsträckning bestämmer den ekonomiska dagordningen. Den koloniala eran är över och många av de forna kolonierna ingår i det globala ekonomiska spelet, ett spel som numera alltmer spelas på deras villkor.

…och om arbetstillfällena

De nya jobben skapas utanför Europa – i t ex Kina och Indien. Också arbetskraften finns där, i vissa fall mycket nära Europa – om de släpps in. Arkless påminde om Turkiet, med en mycket ung och växande befolkning, som under samma period som Europas arbetsföra befolkning beräknas minska med 15 miljoner, ökar med 15 miljoner.  Högre arbetskraftsdeltagande bland de äldre, flexiblare arbetsmarknadsregler, bättre system för livslångt lärande och arbetskraftsinvandring behövs enligt Arkless.

London – diversity pays

I London, med en tredjedel av befolkningen tillhörande någon av de s k etniska minoriteterna, med 300 språk och med en halv miljon HBT-personer, är produktiviteten i nivå med USA:s och staden ligger som nummer ett i Europa vad gäller utländska investeringar.

Enligt Pauline Berry, som representerade London Development Agency,  är mångfaldsfrågorna i London i hög utsträckning drivna av företagen, inte av politiker (jämför Sverige!) – här gäller the business case for diversity. Man har gått från policy till praktik och därmed vunnit fördelar i det krig om begåvningarna som även Arkless refererade till.

Nya socialfonden – från projekt till program till strategi

David Coyne och Marie Donnelly från DG Sysselsättning gav en god bild av den nya socialfonden med betoning på programmets/fondens utveckling under femtio år från en förhållandevis osofistikerad finansiär av projekt till en viktig aktör för att stödja centrala europeiska strategier på det social- och sysselsättningspolitiska området. Programperioden är också längre (sju år), vilket enligt Donnelly säkerställer ett mera långsiktigt strategiskt tänkande från politikernas/regeringarnas sida.

Equal finns kvar…?

Mycket av lärdomarna från Equal skall föras in i den nya Socialfonden: partnerskapskonstruktionen, möjligheten till transnationellt samarbete, fortsatt hög prioritet av frivilligorganisationerna som centrala aktörer för social inkludering. Både arbetsmarknadens parter och frivilligorganisationerna skall ha ett avgörande inflytande vad gäller framskrivning av program, genomförande och uppföljning.  Kommissionen planerar att inrätta ett antal tematiska grupper  - Platforms for thematic areas (jfr de tidigare Europeiska temagrupperna i Equal)  - i  syfte att animera och effektivisera det transationella, tematiska arbetet i programmet.

Asylsökande som målgrupp?

I EU-kommissionens riktlinjer till nya socialfonden framgår att asylsökande ses som en viktig målgrupp; dock ej att den obligatoriskt skall ingå i de nationella programmen. Enligt Coyne ingick också målgruppen i ett flertal nationella program, dock oklart vilka. Donnelly berättade vidare att EU-kommissionen planerar ett särskilt initiativ – troligen i form av en s k budget line – för fortsatt arbete med social och yrkesmässig integration av asylsökande inom ramen för DG Sysselsättning, förutom de möjligheter som nu ges i den nya socialfonden.

I de årliga rapporter som medlemsstaterna skall leverera till Kommissionen om hur arbetet med Socialfonden fortskrider, skall också ingå ett flertal uppgifter om migranter/flyktingar/etniska minoriteter.

Trots försäkringarna från Kommissionens sida att många av komponenterna från Equal skall föras över till det nya programmet, fanns från publikens sida en skepsis till genomförbarheten. Vad som ifrågasattes var bl a hur det transnationella samarbetet skall fås att fungera utan obligatorium och utan centralt, tekniskt stöd och hur medlemsstaterna skall kunna inkludera asylsökande som målgrupp, utan att detta anges som ett krav från Kommissionens sida.

Från tyskt…

Kajo Wasserhövel från ministeriet för sysselsättning och sociala frågor, Tyskland,  redogjorde för det tyska ordförandeskapets prioriteringar och uppnådda resultat och nämnde bl a följande områden:  kopplingen mellan social trygghet och tillväxt/konkurrenskraft, dvs att bibehålla och utveckla en europeiska social modell, ”det goda arbetet” och möjligheten att förena arbets- och familjeliv och, inte minst, arbetet med att förankra det europeiska projektet hos medborgarna, både när det gäller unionens förmåga att prestera/underlätta för arbete och tillväxt och skapa en förbättrad och förstärkt demokratisk grundval – konstitutionen.

…till portugiskt ordförandeskap

Fernando Medina, statsekreterare från portugisiska arbetsministeriet, gav en framåtblick som sträckte sig utöver det närmaste halvårets ordförandeperiod; enligt den nyordning som genomförts skall ordförandeländerna länka samman sitt arbete både bakåt och framåt i tiden varigenom arbets- och tidsplanen i praktiken omfattar 18 istället för sex månader. Så ordnar t ex Portugal en större konferens om sysselsättningspolitiken i oktober 2007, varefter det tillträdande ordförandelandet Slovenien därefter, under 2008, får till uppgift att arbeta med en revidering av sysselsättningsriktlinjernas struktur.

Tre tematiska prioriteringar angavs från Portugals sida: sysselsättning, flexsecurity och social inkludering, samtliga också kopplade till den nya socialfondsperioden - men även till femtioårsjubileet av den Europeiska socialfonden. Portugal kommer vidare att stå som värd för en ILO-konferens om hållbar utveckling och sysselsättning.

Vad gäller migration lyfte Medina fram fyra områden inom ramen för en sammanhållen invandringspolitik: kontrollerad arbetskraftsinvandring, förbättrad integrationspolitik/social inkludering, gränskontroll samt utvecklings-/biståndspolitik i samarbete med länderna runt Medelhavet.

Slutsatser och utmaningar

Även kommissionären Vladimir Špidla framhöll – dock först efter en fråga från publiken – nödvändigheten av att en kontrollerad arbetskraftsinvandring till EU kopplas till en väl fungerande integrationspolitik och åtgärder mot svartarbete, dock utan att närmare precisera eller utveckla hur detta skulle ske.

I en något forcerad sammanfattning av konferensen redogjorde François de Lavergne (AMNYOS Consultants) för de viktigaste slutsatserna och frågeställningarna på tre nyckelområden:

1. Arbetslivsfrågor ur ett företagsperspektiv:

 • Diversity/mångfaldsstrategier måste utveckla inom företagen, och primärt utifrån ett företagsperspektiv – the business case of diversity
 • Nya metoder för bedömning/validering av kunskaper bör utvecklas
 • En bättre balans mellan arbets- och familjeliv måste eftersträvas
 • En politik för aktivt åldrande bör utvecklas
 • Kampen mot diskriminering måste vidareutvecklas och förstärkas

2. Nya komponenter i sysselsättningspolitik och ESF

 • Livslångt lärande och IT (?)
 • Energi och miljöfrågor
 • Intern flexsecurity, dvs hur företagen kan kompetensutveckla och bibehålla sin personal

3. Nya utmaningar för EU

 • Positiv hantering av migration (frågan tyvärr ej vidareutvecklad eller preciserad)
 • Enklare och effektivare utvecklingsprogram (i första hand ESF), inklusive förbättrad utvärdering
 • Förbättrade mekanismer för utbyte av erfarenheter och goda exempe

I samband med den sista punkten lyfte de Lavergne fram Employment Week som ett gott exempel på en sådan mekanism för utbyte och information -  även om konferensen kanske snarast minskat i betydelse sedan glansdagarna på 1990-talet. 700 deltagare och 54 utställare fanns emellertid på plats, därav en stor del med anknytning till Equal-programmet.


Länk till Employment Week, dokumentation läggs ut successivt. Anmälan för prenumeration på regelbundna uppdateringar från Employment Week kan göras via denna länk.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se