Integration, återvändande och gränsfrågor i fokus på rådsmöte

2007-06-26

Den 12-13 juni 2007 samlades ministerrådet för rättsliga och inrikesfrågor (RIF-rådet) i Luxemburg för sista gången under det tyska ordförandeskapet. På dagordningen stod i första hand en rad säkerhetsrelaterade frågeställningar, men även migrations- och integrationsfrågor låg på agendan.
 

Inget beslut om ansvarsfördelning

Malta har under de senaste veckorna kritiserats för att inte göra tillräckligt för att rädda flyktingar och migranter som hamnar i sjönöd på väg från Nordafrika till Europa. Under rådsmötet lade därför de maltesiska ministrarna fram ett förslag om ansvarsfördelning av immigranter som räddats ur Medelhavet, baserat på medlemsstaternas befolkningsmängd. Förslaget fann dock inget stöd bland de stora medlemsländerna, snarare uttrycktes uppfattningar om att ett sådant system kunde ha en pull-effekt och ytterligare öka antalet migranter som försöker ta sig till EU.

FN:s flyktingorgan UNHCR har tidigare vädjat till EU-länderna om att stöda Malta genom bördesfördelning och har inlett vidarebosättningsverksamhet från landet, trots att organisationen traditionellt sett fokuserar på vidarebosättning från utvecklingsländer. Bland annat har USA lovat att genom UNHCR:s regi ta emot 200 flyktingar som kommit till Malta. Tidigare har några EU-länder, bl.a. Litauen, Tyskland, Nederländerna, Tjeckien och Irland, i mindre utsträckning vidarebosatt flyktingar från Malta genom bilaterala avtal.

Den redan tidigare framställda svenska begäran om solidaritet i mottagandet av irakiska flyktingar nämndes inte under presskonferensen eller i de skriftliga resultaten från rådsmötet. Däremot konstaterade rådet i ett pressmeddelande att situationen i Irak fortsättningsvis förvärras: fler än 2 miljoner internflyktingar befinner sig nu i landet och 2,2 miljoner irakier har sökt skydd i grannländerna. Enligt UNHCR flyr ca 50 000 personer landet varje månad och 40 000 irakier väntas ta sig in i EU under året. Rådet fastslog dock endast att man ska fortsätta övervaka utvecklingen av situationen.

   

Ytterligare samarbete inom gränsbevakning och återvändande

Under rådsmötet antogs ett förslag till förordning för att inrätta de tidigare aviserade ”snabbinsatsstyrkorna” RABIT (Rapid Border Intervention Teams) inom gränsbevakningsbyrån Frontex ramverk. Förordningen innebär att om en medlemsstat utsätts för ett exceptionellt stort migrationstryck får denna medlemsstat begära bistånd av den europeiska gränsbyrån som kan placera ut en RABIT-styrka.

Frontex diskuterades även i samband med återvändande av asylsökande som har fått avslag. Medlemsländerna anser att det finns ett behov av ökat samarbete och informationsutbyte gällande återvändande. I den förordning från 2004 där Frontex inrättades anges att gränsbevakningsbyrån ska bidra med nödvändig assistans för att organisera gemensamma återvändandeoperationer mellan medlemsländerna. Vilka faktiska uppgifter som Frontex kan bidra med är än så länge ospecificerat och behöver enligt rådsmötet formuleras på ett tydligt sätt så att ett effektivare samarbete kan utvecklas. Som möjliga samarbetsåtgärder nämns informationsutbyte gällande planerade och genomförda gemensamma återvändandeoperationer. Ett förslag finns även om att inrätta en avdelning inom Frontex som skulle ha ansvar för återvändandefrågor och t.ex. organisera gemensamma flygningar för återsändande.

Rådet konstaterade att även den Europeiska återvändandefonden, som påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2008, på ett konkret sätt kommer att bidra till ökat samarbete inom området. Under åren 2008-2013 förfogar fonden över 676 miljoner euro - pengar som ska användas till att förbättra alla aspekter av återvändande på grundval av principen om ”integrerad hantering”.  Fondens syfte är att stödja ”ett rättvist och effektivt genomförande av gemensamma normer för återvändande, i enlighet med gemenskapens lagstiftning om återvändande”.


Fortsatt fokus på integration och interkulturell dialog

Som en följd av det tidigare hållna informella integrationsministermötet i Potsdam den 10-11 juni 2007 antog rådet en slutsats om vikten av att främja ett helhetsgrepp och globalt angreppssätt vad gäller integrationspolitik, hantering av flyktingströmmar, utveckling och samarbete med ursprungsländer. Medlemsstaterna betonade vikten av att fortsätta förstärka integrationspolitiken så att invandrare fullt ut kan ta del av det sociala, ekonomiska och kulturella livet i medlemsstaterna. I slutsatserna betonades även att integration är en tvåpartsprocess som berör såväl invandraren som det mottagande samhället, och att integrationen måste grundas på en överenskommen värdegrund. Flyktingorganisationen ECRE ställer sig dock kritisk till att ingen hänvisning ges till att integrationen bör inledas redan under asyltiden, istället för att avvakta tills ett uppehållstillstånd beviljas.

Vikten av de gemensamma grundprinciperna för integrationsarbetet (CBP, Common Basic Principles) lyftes än en gång, liksom behovet av att ytterligare stärka de nationella kontaktpunkterna för integration (NCPI). Som en följd av det tyska ordförandeskapets betoning av interkulturell dialog som ett sätt att bemöta extremism, ska Tyskland inför integrationsministersmötet 2008 lägga fram en rapport innehållande förslag om att inrätta ett ”flexibelt förfaringssätt för att bemöta interkulturella problem eller konflikter med gränsöverskridande dimensioner”. Kommissionen i sin tur ska lägga fram en rapport om de nationella kontaktpunkternas arbete. 

Fram till dess uppmanas kontaktpunkterna att fokusera på medlemsstaternas olika uppfattningar och angreppssätt vad gäller samhällsdeltagande och beviljande av medborgarskap, mervärdet av att utveckla en gemensam europeisk modell för integration av invandrare och medias roll i att bidra till mångfalden i samhället. Kontaktpunkterna uppmanas också att främja utvecklandet av gemensamma indikatorer och index som kan användas till att granska integrationspolitikens resultat.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se