"En starkare union för en bättre värld" - Portugal tar över stafettpinnen

2007-07-05

”En starkare union för en bättre värld” är mottot för det portugisiska EU-ordförandeskapet, som inleddes den 1 juli 2007. Den största utmaningen och högsta prioritet under de kommande sex månaderna är förhandlingarna om ett nytt grundfördrag utgående från det mandat som fastställdes under midsommarhelgens toppmöte. Andra huvudfrågor på agendan är att stärka EU:s roll globalt, den fortsatta kampen mot terrorismen och sociala frågor relaterade till Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Fokus inom utrikespolitiken kommer att skifta från öst (som låg i fokus under det tyska ordförandeskapet) till de södra gränserna, där man vill förbättra relationerna med Medelhavsregionen och Afrika. Framförallt vill man öka dialogen gällande inom frågor som migration, energi, utveckling och mänskliga rättigheter. Samtidigt kommer Portugal att leda EU under en avgörande period i den fortsatta harmoniseringen av det europeiska asylsystemet (CEAS). I början av juni inledde kommissionen en offentlig konsultationsprocess i samband med att en grönbok om asylsystemets framtid publicerades.
 

En övergripande strategi för migration som mål

Ett av ordförandeskapets huvudmål inom området för frihet, säkerhet och rättvisa är att förverkliga den övergripande strategin för migration som tidigare formulerats i ett meddelande från kommissionen. Denna strategi utgår ifrån en helhetssyn på migration, och ska realiseras bland annat genom ett ökat samarbete mellan EU, transitländer och ursprungsländer.


Integration och främjandet av lagliga vägar för migration, liksom sambandet mellan utvecklingspolitik, återtagandeavtal och cirkulär migration är ämnen som kommer att finnas på agendan under ordförandeskapet. Bland annat kommer en högnivåkonferens om laglig migration, och ett ministermöte inom Europa-Medelhavspartnerskapet om migration att ordnas.

Den ”lagliga migration” som man syftar på handlar främst om förutsättningar gällande inresa och bosättning för högkvalificerad arbetskraft, inte om att inrätta lagliga inresevägar för personer som söker skydd i EU. Portugal har för avsikt att fortsätta bekämpa den irreguljära migrationen, och att stärka den södra havsgränsen beskrivs som "en brådskande nödvändighet". I prioriteringarna anges att Frontex behöver få ytterligare resurser och att ett ”integrerat” system behövs för att hantera unionens yttre gränser.

Förhandlingarna kring tre direktiv inom migration och integration fortsätter under de kommande sex månaderna. Direktivet om sanktioner för arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som saknar uppehållstillstånd och direktivet som skulle ge flyktingar och skyddsbehövande i övrigt möjlighet att få status som varaktigt bosatta ska fortsätta att utarbetas. Målet är dessutom att slutföra förhandlingarna gällande återvändandedirektivet.


"Ambitiöst men ambivalent"- frivilligorganisationer påpekar brister i asylsystemet

Organisationer som UNHCR, Amnesty International och den europeiska flyktingorganisationen ECRE har publicerat rekommendationer till det portugisiska ordförandeskapet. I Amnestys rekommendationer är utgångspunkten den ökade kontrasten mellan unionens ambitioner gällande mänskliga rättigheter i världen och åsidosättandet av mänskliga rättigheter på olika områden inom unionen (framförallt i samband med kampen mot terrorismen). ”Ambitiöst men ambivalent” är Amnestys omdöme gällande den rådande situationen.


Enligt Amnesty har behovet av konkreta initiativ inom EU för att värna personer i behov av internationellt skydd aldrig varit så påfallande som under den första delen av 2007. Den humanitära krisen i Irak har tydligt visat på brister i unionens asylpolitik och samtliga organisationer uppmanar det portugisiska ordförandeskapet att identifiera och åtgärda de existerande bristerna i EU:s asylpolitik.

Skillnader i utfallet av irakiska asylansökningar runt om i unionen är ett tydligt tecken på att EU fortfarande är långt ifrån målet om ett gemensamt asylsystem som erbjuder effektivt skydd åt dem som behöver det. Dublinsystemets avigsidor i form av det ”skyddslotteri” som systemet resulterar i, liksom onödigt lidande för asylsökande och brist på inbördes ansvarsfördelning, är andra områden där människorättsperspektivet brister.

Att skapa en ansvarsfördelning gällande asylsökande och flyktingar, såväl mellan medlemsstaterna som med resten av världen, är en av de största utmaningarna enligt frivilligorganisationerna. En ovilja att vidarebosätta de miljontals flyktingar som befinner sig i Iraks grannländer visar på bristande vilja till internationell ansvarsfördelning, och en gemensam strategi för vidarebosättning efterfrågas av både Amnesty och ECRE.


Gamla och nya utmaningar

De återkommande tragedierna i Medelhavet med migranter som dör till havs efter att de hamnat i sjönöd är ett annat tillkortakommande i unionens migrationspolitik. Då Portugal i sina prioriteringar talar om behovet av ökade resurser för att bekämpa den irreguljära migrationen understryker frivillig- och flyktingorganisationer vikten av att detta inte sker på bekostnad av de mänskliga rättigheterna. De nyligen inrättade enheten för snabba ingripanden vid gränserna, de s.k. RABIT-styrkorna (Rapid Border Intervention Teams) är ett nytt verktyg för att skydda gränserna och hindra irreguljär migration. Frivilligorganisationerna poängterar att dylika gränsbevakningsingripanden måste vägas upp med andra åtgärder för att hantera migrationsströmmarna, så att inte principen om non-refoulement, rätten att söka asyl eller migranters rättigheter åsidosätts. 
 
Sammanfattningsvis står Portugal utan tvivel inför stora utmaningar inom migrations- och asylpolitiken under sitt ordförandeskap. Landet ska leda diskussionen om den fortsatta utvecklingen av det gemensamma asylsystemet, samtidigt som existerande brister i det nuvarande systemet måste åtgärdas.


Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se

Läs även den på temaasyl.se tidigare publicerade artikeln om Employment Week som bl.a. redovisar Fernando Medinas, statssekreterare från portugisiska arbetsministeriet, presentation av ordförandeskapets prioriteringar inom sysselsättning och migration.