Mer till sjukvård – mindre till utbildning. Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos augusti 2007

2007-08-08

I den senaste prognosen från Migrationsverket beräknar man att antalet asylsökande även i fortsättningen kommer att ligga på en förhållandevis hög nivå. 2008 och 2009 antas mellan 30 000 och 40 000 asylsökande per år komma till Sverige.

Antalet inskrivna i mottagningssystemet beräknas bli omkring 30 000, därav cirka 60 procent i s k eget boende. Även om väntetiderna på ett beslut i första instans minskat, beräknas den genomsnittliga vistelsetiden, dvs den tid som de asylsökande finns inskrivna i mottagningssystemet, vara närmare ett år (346 dagar). Motsvarande tid år 2002 var 347 dagar; samma år fanns närmare 40 000 asylsökande inskrivna i systemet.

Utgifterna för sjukvård till asylsökande beräknas öka under 2007 med 97 miljoner kronor medan utbildningskostnaden (främst svenskundervisning) minskar med 87 miljoner kronor. Tyvärr lämnas detta förhållande okommenterat i rapporten; ej heller finns andra uppgifter om den s k organiserade sysselsättningen
/svenskundervisningen, dess innehåll eller utveckling.


Fortsatt stor asylinvandring från Irak

Migrationsverket räknar med fortsatt hög asylinvandring från Irak. Omkring 20 000 asylsökande förväntas komma från Irak under år 2007. En viss ökning av antalet asylsökande från övriga områden sker, främst från Somalia och Mellersta Östern. Under 2008 förväntas en viss minskning av antalet asylsökande från Irak, bl a beroende på, som det heter i Migrationsverkets rapport, ”en begränsning i den `logistik` som krävs för att ta sig till Sverige illegalt”. 

Sammantaget beräknas 38 000 asylsökande komma till Sverige under 2008 och något färre under 2009 och 2010.  Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar antas bli fyra procent av det totala antalet asylsökande, omkring 1 400 per år.


Tiden i systemet…

Handläggningstiderna för beslut i första instans beräknas kunna hållas inom de sex respektive tre månader (för ensamkommande barn) som angivits som målsättning. Antalet ärenden överlämnade till Migrationsdomstolarna var 7 650 första halvåret 2007 och beräknas under 2007 - 2010 ligga på runt 15 000 per år. Handläggningstiderna i Migrationsdomstolarna framgår ej av rapporten.


…lika lång som 2002

Den genomsnittliga totala tiden som den asylsökande är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem 2007 uppges till 346 dagar, vilket är en dag kortare än år 2002 (347 dagar). De extremt långa handläggnings- och vistelsetiderna från åren 2004 och 2005 har därmed minskats, men någon större förändring av de asylsökandes faktiska/totala vänte-/vistelsetid i mottagningssystemet har inte skett under det senaste decennierna.


Passivitet skapar ohälsa

Här finns skäl att erinra om Riksrevisionsverkets granskning av Migrationsverkets s k organiserade verksamhet från 2002: ”Den fråga vi först behöver ta ställning till är: Skall inte staten snarare satsa resurser på att få ner handläggningstiderna i asylärenden än att satsa medel på OV? /Organiserad verksamhet, numera benämnd Organiserad sysselsättning, innehållande bl a svenskundervisning/ Det bästa sättet att förhindra att asylsökande hamnar i ohälsa och passivitet och att förkorta vägen in i det svenska samhället är sannolikt att kraftigt förkorta handläggningstiderna. Emellertid är de utdragna handläggningstiderna i asylärenden ett problem, som funnits under hela 1990-talet…”

Varken i den föreliggande prognosrapporten – eller i andra aktuella redovisningar till regeringen – beskrivs eller analyseras den s k organiserade sysselsättningen, trots att den bör vara en central del av de insatser som verket skall genomföra för att underlätta den asylsökandes tillvaro under väntetiden och inför en framtida integration/reintegration. Riksrevisionsverket kunde emellertid redan 2002 konstatera: ”Enligt RRV /kommer/ OV även framöver att ha en stor betydelse för att de asylsökande inte skall hamna i passivitet och ohälsa samt för att förbereda de asylsökande som får stanna för kommunernas introduktionsprogram.”


Mindre utbildning, mer sjukvård

RRV:s, nu fem år gamla kritiska granskning och analys av Migrationsverkets insatser under de asylsökandes väntetid, har tyvärr aktualitet även idag. I Verksamhets- och utgiftsprognosen 2007-08-02 redovisas en anmärkningsvärd justering av utgifterna för sjukvård respektive utbildning/organiserad sysselsättning för asylsökande: sjukvårdskostnaderna justeras i prognosen upp med 97 miljoner kronor medan utgifterna för utbildning justeras ned – på grund av det låga utnyttjandet!  – med 87 miljoner kronor.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se