Caritas Europa lägger fram rekommendationer till EU:s migrations- och asylpolitik

2007-08-21

Den europeiska grenen av frivilligorganisationen Caritas lade nyligen fram positionspappret Towards a Balanced Approach in EU Migration and Asylum Policy – 12 recommendations. Positionspappret publicerades första gången 2004 och har nu uppdaterats och åter aktualiserats, då det i flera fall avslöjats att medlemsstater i EU har brutit mot mänskliga rättigheter i samband med migrations- och asylärenden.

Ytterligare fem andra organisationer, samtliga med kyrklig anknytning och med verksamhet runtom i Europa, har samarbetat med Caritas i framtagandet av de tolv rekommendationerna. Syftet med dokumentet är att argumentera för ett ”proaktivt och holistiskt migrations- och asylsystem som säkerställer migranters, asylsökandes och flyktingars rättigheter i hela EU”. Frågan om asylsökande och det europeiska asylsystemet är högaktuell i samband med EU-kommissionens nyligen lanserade grönbok och remissvaren på denna.

Förbättra såväl de asylsökandes rättigheter…

Caritas uppmanar inledningsvis EU att respektera varje människas lika värde samt de mänskliga rättigheterna, även inom ramen för säkerhetsärenden. Vidare att EU ska ta hänsyn till den globala dimensionen av migration och se sambandet mellan migration och utveckling. Behovet av program för att bekämpa fattigdom och orättvisa betonas på flera ställen i dokumentet.

När det gäller asylpolitiken manar Caritas medlemsstaterna att alltid sträva efter att få till stånd hållbara och rättvisa lösningar för flyktingar. Asylansökningar ska behandlas inom en sexmånadersperiod och alla asylsökande ska ha tillträde till arbetsmarknaden så snart som möjligt. Flyktingar och personer med komplementär skyddsstatus ska tillåtas att utan restriktioner förflytta sig inom EU:s territorium. Caritas rekommenderar vidare att snarast förbättra EU-direktivet om status för varaktigt bosatta, för att täcka in flyktingar och personer med komplementär skyddsstatus och därmed säkerhetsställa de särskilda behov de har. Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska begränsas till maximalt två år. Vidare uppmanar Caritas EU och medlemsstaterna att satsa på vidarebosättning för flyktingar som en alternativ lösning.

…som migrantarbetarnas

Vad gäller arbetskraftsinvandring så argumenterar Caritas för en bättre genomtänkt invandringspolitik gällande arbetskraft och för att såväl kvalificerad som okvalificerad arbetskraft tas till vara. Organisationen uppmanar också samtliga EU:s medlemsstater att skriva under FN:s internationella migrantarbetarkonvention som även omfattar migrantarbetares familjemedlemmar. Rätten till familjeåterförening skall värnas särskilt enligt Caritas.

Integrationsprocessen bör hanteras enhetligt i unionen och fungera som en ömsesidig process som har sin utgångspunkt i ett inkluderande och välkomnande samhälle. Organisationen uppmanar EU att fullt ut utnyttja sin kompetens och kunskap i antidiskrimineringsfrågor i syfte att främja social inkludering av alla medborgare i samhället.

Stärk EU:s kompetens

Att bekämpa trafficking bör inom EU utgöra ett eget policyområde. Caritas rekommenderar EU:s medlemsstater att ratificera Europeiska rådets konvention mot trafficking, European Convention against Trafficking in Human Beings of 2005. I dagsläget har endast Österrike, Bulgarien, Rumänien och Slovakien ratificerat konventionen. Offer för trafficking ska, oavsett deras villighet att i domstol vittna mot människosmugglare, garanteras skydd och möjligheter till självförsörjande. Forskning och datainsamling ska ges mer resurser, föreslår Caritas.

En restriktiv migrationspolitik leder till en ökande irreguljär migration. Regulariseringsprogram för papperslösa rekommenderas därför av Caritas. Den humanitära hjälp till papperslösa som erbjuds av kyrkliga, frivilliga eller publika institutioner bör inte vara straffbar.

Vad gäller återvändande och återsändande behövs en enhetlig policy i unionen skriver Caritas. Efter att en immigrant vistats legalt fem år i ett mottagarland ska ett påtvingat återsändande ej vara möjligt. För att stödja frivillig återvandring till ursprungsländer ska reguljära re-integrationsprogram upprättas. Förflyttning till tredjeland ska bara accepteras om starka personliga band föreligger till det landet eller om personen själv begär det. Beslut om återsändanden ska meddelas inom rimlig tid och beslut om återsändande som ej kunnat genomföras inom en viss tid ska hävas eller suspenderas och personen i fråga ska garanteras tillgång till arbets- bostads- och utbildningsmarknaden samt ha rätt till hälsovård.

Katarina Willstedt, katarina.willstedt@temaasyl.se