Arbetsgruppen Samverkan för arbetsmarknadsintegration har överlämnat sin slutrapport

2004-04-28

Arbetsgruppen Samverkan för arbetsmarknadsintegration tillsattes av regeringen i januari 2003 och har varit sammansatt av representanter för Regeringskansliet och Svenskt Näringsliv.

Gruppens uppgift var att att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare på arbetsmarknaden bättre kan tas tillvara av offentliga aktörer, samt föreslå hur en närmare samverkan på området kan komma till stånd. Den 28 april överlämnade gruppen sin slutrapport Öppna dörrar - sänkta trösklar

I rapporten föreslås bland annat att en ny arbetsmarknadspolitisk insats, Prova-På-Platser, skapas. Arbetsgruppen har i sitt arbete enats om följande principiella utgångspunkter:

- Tillvaratagande av individens egna drivkrafter

- Arbete, nyckeln till en framgångsrik integration

- Tidig kontakt med arbetslivet

- Reguljärt arbete i första hand

- Förstärkta incitament för företagen

- Rimliga krav på kunskaper i svenska språket

-Utveckling inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet

- Säråtgärder för invandrare skall undvikas

- Diskriminering är oacceptabelt

Dessa utgångspunkter ligger också till grund för arbetsgruppens förslag. Prova-På-Platser är ett av gruppens förslag. Förslaget innebär att en ny mötesplats mellan arbetsgivare och arbetssökande skapas. Syftet är att skapa en enklare och snabbare väg in på arbetsmarknaden för personer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. På dessa platser får individen, i en direkt kontakt med arbetslivet, visa upp sin kompetens och därigenom öka sina möjligheter till anställning. Samtidigt minskas den osäkerhet en arbetsgivare kan känna inför ett
anställningsbeslut.

Ett annat förslag från arbetsgruppen är att arbetsförmedlingen i sin verksamhet skall kunna upphandla arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens av enskilda företag och andra som kan göra en sådan bedömning.

Svenskt Näringsliv förväntas tillsammans med sina branschorganisationer verka för att arbetsgivare erbjuder såväl Prova-På-Platser som möjligheter till arbetsplatsförlagd bedömning av yrkeskompetens. Arbetsgruppen har låtit genomföra en intervjuundersökning bland ett antal företag som på ett framgångsrikt sätt rekryterat och integrerat invandrare på sina arbetsplatser. Svenskt Näringsliv kommer i sitt fortsatta arbete att lyfta fram och sprida goda exempel och metoder på integrations- och mångfaldsarbete i näringslivet.

Rådet för Integration i Arbetslivet, som består av arbetsmarknadens organisationer, bör enligt arbetsgruppen få ekonomiska resurser för att vidga sina utbildnings- och informationsinsatser.

Arbetsgruppen har studerat ett antal samverkansprojekt och verksamheter
där arbetsförmedlingen varit en aktiv part. I sin analys härav drar arbetsgruppen slutsatsen att det är viktigt att Arbetsmarknadsverkets roll och ansvar vid introduktionen av nyanlända invandrare tydliggörs.