Skriftlig fråga 2006/07:1525 Identitetskort för vissa grupper av Elisebeht Markström (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2007-09-04

Inkom: 2007/08/07
Besvarad: 2007/08/21

Fråga Elisebeht Markström (s):

Vid årsskiftet skärpte Svensk kassaservice sina regler för att utfärda id-kort. Det har fått till följd att personer som inte är svenska medborgare har svårt att få id-kort eftersom det krävs att man ska ha med sig en person som, förutom att han eller hon ska inneha en godkänd svensk id-handling, ska vara en nära släkting.

Personer som nyligen har invandrat till Sverige saknar ofta både fullgod svensk identitetshandling och nära släktingar av det slag som krävs enligt de nya reglerna. De nekas därför ofta SIS-märkt id-kort. Eftersom de inte är svenska medborgare har de inte heller möjlighet att få nationellt id-kort. En särskilt utsatt grupp är de kvinnor som behöver skydd därför att de är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld. De kan ofta inte ha kontakt med några anhöriga, även om sådana finns i Sverige. Utan id-kort innebär det stora problem i kontakt med viktiga funktioner i samhället såsom sjukvård, apotek, bank och post. En utredning om detta problem ska vara färdig den 31 december i år. Men problemet är akut. Jag vill därför fråga integrations- och jämställdhetsministern:

På vilket sätt avser integrations- och jämställdhetsministern att vidta snabba åtgärder för att avhjälpa det problem som uppstått för vissa personer att få id-handlingar?

Svar Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp):

Elisebeht Markström har frågat mig på vilket sätt jag avser att vidta snabba åtgärder för att avhjälpa det problem som uppstått för vissa personer att få ID-handlingar.

Som Elisebeht Markström nämner ska en utredning om detta problem vara färdig senast den 31 december. Utredningen ska lämna förslag på hur personer som saknar svenska identitetshandlingar ska kunna styrka sin identitet när de ansöker om ID-kort. Det finns i dag ingen statlig myndighet som har ansvar för att utfärda SIS-märkta ID-kort för utländska medborgare som har rätt att vara bosatta i Sverige utan de utfärdas av banker, Svensk Kassaservice AB och arbetsgivare. I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag på vilken myndighet eller annat organ som ska ansvara för att utfärda ID-kort för utländska medborgare.

Anledningen till att Svensk Kassaservice har skärpt sina krav för utfärdande av ID-kort är att man har upptäckt att vissa personer uppgivit falsk identitet vid beställning av ID-kort och att intygsgivaren lämnat oriktiga uppgifter. Så snart regeringen uppmärksammade problemen med att få svensk ID-handling anordnades ett möte mellan berörda departement, Svensk Kassaservice, Svenska Bankföreningen och Rikspolisstyrelsen. Därefter tillsattes ID-kortsutredningen.

Regeringen är angelägen om en snabb lösning på frågan om hur utländska medborgare som är bosatta i Sverige ska kunna få svensk ID-handling. Det är samtidigt viktigt att de ID-kort som utfärdas är tillförlitliga. Vi måste finna en lösning som är långsiktigt hållbar och godtagbar för samhällets institutioner. Provisoriska lösningar är därför inte lämpliga. Avsikten är att regeringen efter remissbehandling ska ta ställning i frågan under våren 2008.

Källa: www.riksdagen.se