Asylsökande prioriterad målgrupp i nya socialfonden

2007-09-24

De regionala partnerskapen inom Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige arbetar som bäst med att ta fram de regionala planerna för fondens verksamhet. I planerna skall regionala målsättningar, prioriteringar och tyngdpunkter redovisas. Integrationsfrågorna har en central plats i det nationella programmet för fonden med tydlig politisk koppling till regeringens appell: bryt utanförskapet. 

NTG-asyl & integration har tillskrivit de regionala partnerskapen och uppmanat dem att – i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer – i de regionala planerna ge särskild prioritet åt insatser för asylsökande, kopplade till introduktionen av flyktingar och nyanlända.

En misslyckad politik – reformer behövs

I skrivelsen till de regionala partnerskapens ordföranden och sekreterare påpekas bl a att det idag finns en bred politisk enighet om att den hittillsvarande integrationspolitiken misslyckats. En rad utredningar och granskningar har visat på anmärkningsvärt svaga resultat av de olika introduktions- och integrationsinsatser för flyktingar och nyanlända som genomförts av stat och kommun de senaste decennierna.

NTG-asyl & integration har, utifrån projekterfarenheter från Sverige och andra medlemsstater, förespråkat att asylmottagande och introduktion skall vara en sammanhållen process, där insatser för de asylsökandes integration/re-integration skall påbörjas i ett tidigt skede av asylprocessen.

Asylsökande prioriterad målgrupp

EU-kommissionen har också i sina riktlinjer tydligt markerat att asylsökande skall vara en prioriterad målgrupp i det nya socialfondsprogrammet: ”… Särskild uppmärksamhet bör ägnas målgruppers deltagande, integrering av migranter, inklusive dem som söker asyl, fastställande av politiska frågor och deras senare integrering, innovativa och experimentella arbetssätt, metoder för transnationellt samarbete, verksamhet riktad till grupper som är marginaliserade i förhållande till arbetsmarknaden, de sociala aspekternas inverkan på den inre marknaden samt icke-statliga organisationers tillgång till och möjligheter att leda projekt.”
(Förslag till Nationellt strukturfondsprogram (ESF) för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007–2013, s 7, vår kursiv)

Kommissionens representanter har också vid ett flertal tillfällen, bl a vid den europeiska asylkonferensen i Malmö i maj 2007 och vid Employment Week i Bryssel (juni 2007) betonat vikten av att medlemsstaterna inkluderar målgruppen asylsökande, och därmed frågan om de asylsökandes integration, i de nationella programmen för ESF (se  bl a artiklar om Employment Week 2007 och Policy Forum i Malmö 2007). 

Översyn aviserad – socialfonden kan bidra med utvecklingsmedel

Regeringen har i budgetpropositionen ånyo aviserat att en utredning av asylmottagandet och Lagen om mottagande av asylsökande skall tillsättas. NTG-asyl & integration har under en rad av år föreslagit att mottagandet skall utredas och att en organisatorisk åtskillnad av mottagande och prövning bör övervägas.

En statlig utredning om introduktionen av flyktingar och nyanlända pågår redan. Det är därför av synnerlig vikt att dessa båda utredningar samordnas och att det framtida mottagandet och introduktionen av asylsökande respektive flyktingar/nyanlända också i praktiken blir till den sammanhållna process som en rad aktörer efterlyser. Europeiska socialfonden kan i sammanhanget på ett avgörande sätt bidra med utvecklingsresurser/medel.

De båda utredningarna bör också på ett systematiskt sätt ta tillvara goda exempel, resultat och rekommendationer från den hittillsvarande projektverksamheten inom Växtkraft Mål 3, Equal och Europeiska flyktingfonden.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se