Regeringens budgetproposition - asylmottagandet ses över

2007-09-24

I årets budgetproposition aviserar regeringen ånyo att mottagandet av asylsökande skall utredas, något som man också tidigare meddelat och som även den förra socialdemokratiska regeringen föreslog.  I höst kommer utredningen att tillsättas och regeringen lyfter särskilt fram att möjligheterna till praktik och arbete – ”aktivitet och egenförsörjning” - för asylsökande skall förbättras.

I budgetpropositionen framgår att fortfarande endast cirka 40 procent av de asylsökande deltog i s k organiserad sysselsättning, av dessa hade enbart 301 personer ett reguljärt arbete vid mättillfället i slutet av 2006.

Målen ligger fast – men stora svängningar i antal och tillstånd

Regeringens mål för politikområdet ligger fast sedan förra regeringsförklaringen: att värna asylrätten, införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring samt öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken inom EU.

Första halvåret 2007 ansökte 17 646 personer om asyl i Sverige, vilket är en ökning med nästan 100 procent jämfört med samma period 2006. Sverige hade under det första kvartalet 2007 fler nya asylsökande än något annat europeiskt land. Nuvarande prognos är att 38 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2007.

Under 2006 beviljades 20 663 personer uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, av humanitära skäl, synnerligen ömmande omständigheter eller enligt den s k tillfälliga lagen.  Andelen bifall i första instans, dvs andelen bifall i beslut fattade av Migrationsverket, ökade kraftigt från 13 procent 2005 till 42 procent 2006. Av de personer som beviljades uppehållstillstånd var 1 626 kvotflyktingar. Andelen personer med flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt ökade 2006
till 63 procent jämfört med 56 procent 2005. Av dem som beviljades uppehållstillstånd 2006 kom flertalet från Irak, Somalia samt Serbien och Montenegro.

Av nedanstående tabell framgår grunderna för beviljade tillstånd

Kvinnor Män Varav barn under 18 år Totalt
Flyktingstatus 461 502 347 963
Skyddsbehövande 1 444 2 284 1 054 3 728
Vidarebosättning 836 790 778 1 626
Synnerligen
ömmande
omständigheter
1 609 2 048 1 127 3 657
Tillfälliga
Lagändringen
4 538 6 151 3 557 10 689
Totalt 8 888 11 775 6 863 20 663

Färre i systemet men fortsatt långa vistelsetider och få i organiserad sysselsättning

Antalet registrerade personer i Migrationsverkets mottagandessystem minskade från närmare 40 000 personer i början av 2006 till drygt 30 000 vid halvårsskiftet  2007. Andelen i s k eget boende uppgick vid halvårsskiftet 2007 till drygt 56 procent. Den totala vistelsetiden för personer i mottagandesystemet var under 2006 371 dagar, att jämföra med t ex 2002, då motsvarande tid var 347 dagar. De extremt långa vistelse-/väntetiderna 2004 och 2005 (521 respektive 547 dagar) var ett av skälen till införandet av den s k tillfälliga lagen.

Endast 40 procent av de asylsökande deltog i organiserad sysselsättning. Av nedanstående tabell framgår de asylsökandes deltagande i de olika formerna av aktiviteter under väntetiden. 

Kvinnor Män Totalt
Svenskundervisning 907 2 079 2 986
Praktik 57 351 408
Arbete 37 264 301
Återvändanderelaterad
Sysselsättning
110 245 355
Övrigt 325 666 991
Totalt 1 436 3 605 5 041


Som Tema asyl & integration tidigare kunnat rapportera, har Migrationsverket haft som mål att 75 procent skall delta i den organiserade sysselsättningen. Av tabellen framgår också att kvinnor är starkt underrepresenterade i vissa av aktiviteterna, något som NTG-asyl och integration tidigare kritiserat.

Det finns starka skäl för att den aviserade utredningen kommer fram med reformer som reellt förbättrar ”de asylsökandes förutsättningar till aktivitet och egenförsörjning.”.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se